Z posiedzeń zarządu

197. posiedzenie zarządu, 5 stycznia 2021 r.

2021.01.07 08:20 , aktualizacja: 2021.01.07 08:36

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 5 stycznia 2021 roku, odbyło się 197. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 195 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 29 grudnia 2020 r.,
 2. 196 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 31 grudnia 2020 r. (w trybie obiegowym).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 10 w Gostyninie.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie przy ul. Karola Karskiego.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na zawarcie porozumienia z Miastem Węgrów.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Sienkiewicza 54 w Ostrołęce.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.
 23. Informacja w sprawie propozycji sposobu realizacji w 2021 r. projektów nr 199, 204 i 295 wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w obszarze ochrona i promocja zdrowia.
 24. Informacja w sprawie realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego podejmowanych przez Nowodworskie Centrum Medyczne oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce.
 25. Informacja w sprawie wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2020 r., w ramach planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na rok 2020 w części, której dysponentem jest Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.
 26. Informacja w sprawie realizacji zadań własnych Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w 2021 roku.
 27. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków wkładów własnych na współfinansowanie projektów planowanych do realizacji przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 28. Informacja dotycząca realizacji, przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, zadań w trybie awaryjnym.
 29. Informacja w sprawie nieterminowego rozliczenia, przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pod nazwą: „Naprawa angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ds. Uzgodnień i Opinii do załatwiania niektórych spraw w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 33. Informacja dotycząca wykonania dyspozycji Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wskazanej w piśmie z dnia 10 sierpnia 2020 r.
 34. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 1586/172/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2020 r. (za okres: 01.11.2020 r. – 30.11.2020 r.).
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
 37. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 213

powrót