Z posiedzeń zarządu

192. posiedzenie zarządu, 14 grudnia 2020 r.

2020.12.15 09:35 , aktualizacja: 2020.12.22 13:44

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

W poniedziałek, 14 grudnia, odbyło się 192. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Smart Villages – (z ang.) inteligentne wsie,

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

S.A. – spółka akcyjna.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 189. posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 1 grudnia 2020 r.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 18. Informacja w sprawie sprawozdań z realizacji, w I półroczu 2020 r., projektów „Strategii Wyjścia” przedłożonych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
 19. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na zawieszenie spłat pożyczek udzielanych w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WM 2007–2013.
 20. Informacja w sprawie wytycznych dotyczących rozliczania dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadań publicznych przekazanych na podstawie umowy zawartej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartej w okresie przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
 21. Informacja w sprawie aneksowania umowy zawartej z Gminą Gostynin na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Sierakówek.
 22. Informacja w sprawie przeprowadzonej analizy ryzyka dla realizacji zadań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – rok 2020.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2020 r., na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2020 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego, związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla następujących inwestycji: „Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki w km 0+000-7+550, gm. Kozienice” oraz „Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki w km 0+000-6+700, gm. Kozienice”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów zawartych z Gminą Puszcza Mariańska o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów zawartych z Gminą Ojrzeń o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 29. Informacja w sprawie rozliczania Sprawozdań Końcowych przesyłanych przez gminy za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/2373/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zawartej z Uczniowskim Klubem Sportowym „Czerwonka” w Czerwonce.
 32. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Kadzidło w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 33. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie dotacji celowej przyznanej na realizację zadania publicznego, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 34. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 35. Informacja w sprawie zakupu „Wirtualnego stołu anatomicznego” dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia „Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” na lata 2018–2023.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia regionalnego programu zdrowotnego pn.: „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” na lata 2017–2022.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2022.
 39. Informacja w sprawie propozycji nowego terminu przejęcia działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew wyciętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pozyskanego z wyciętych drzew w związku z budową dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna oraz drzew rosnących przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
 45. Informacja w sprawie rozwiązania umowy na prace projektowe dla budowy wiaduktu i rozbiórki istniejącego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 nad linią kolejową w m. Pruszków w następstwie przystąpienia do prac projektowych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 od skrzyżowania z ul. Partyzantów w Pruszkowie do granicy m. st. Warszawa.
 46. Informacja w sprawie kwalifikacji do II etapu naboru wniosków złożonych w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Sierpcu przy Placu Kardynała Wyszyńskiego.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w miejscowości Kwaśno.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w miejscowości Studzieniec.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Podlaskim dotyczącego zorganizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Siedlce – Czeremcha - Siedlce w okresie od dnia 13 grudnia 2020 roku do dnia 14 grudnia 2025 roku.
 52. Informacja w sprawie wniosku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie o oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Świebodzińskiej.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego podziału środków Funduszu Pracy na lata 2021–2022 w celu dokonania procesu identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w roku 2021.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019–2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 61. Informacja w sprawie projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014–2020 .
 62. Informacja w sprawie realizacji badania pn.: „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027 (RPO WM 2021–2027)”.
 63. Informacja w sprawie możliwości wydłużenia okresu wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy w związku z epidemią COVID-19.
 64. Informacja w sprawie inwestycji kolejowych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021-2027.
 65. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru operacji finansowych dla naboru w ramach Osi priorytetowej VI – Jakość życia, Działanie 6.3 Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014-2020.
 68. Informacja w sprawie analizy ryzyka w ramach sprawowanej kontroli zarządczej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 71. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021.
 72. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021.
 73. Informacja w sprawie podsumowania kampanii promocyjnej pn.: „Odpocznij na Mazowszu”.
 74. Informacja w sprawie działań promujących „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” na Mazowszu w 2020 r.
 75. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków wkładu własnego na współfinansowanie  projektów planowanych do realizacji przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 76. Informacja w sprawie wyłonienia laureata konkursu „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 roku i finansowania zadania w 2021 r.
 77. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 78. Informacja w sprawie wykonania umowy nr 41/KP-IV/W/2016-MST pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ludową Spółdzielnią Wydawniczą w zakresie 442 egzemplarzy albumu „Wycinanka Polska” Antoniego Śledziewskiego.
 79. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o zwiększenie wysokości udziału premii i nagród uznaniowych w limicie wynagrodzeń na 2020 r.
 80. Informacja w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zlecenia brokerskiego z firmą Energo Inwest Broker S.A.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 82. Informacja dotycząca projektu inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27”.
 83. Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych na realizację, przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu projektu w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”.
 84. Informacja w sprawie wyników konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
 85. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 86. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS spółka z o.o.
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach położonych w Siedlcach, przy ul. Wiszniewskiego 4 tytułem zabezpieczenia pożyczki obrotowej.
 88. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytucji Filmowej „MAX - FILM” S.A.
 89. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Akcjonariusza - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.
 90. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 91. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 92. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 251

powrót