Z posiedzeń zarządu

189. posiedzenie zarządu, 1 grudnia 2020 r.

2020.12.02 12:55 , aktualizacja: 2020.12.09 09:33

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 1 grudnia, odbyło się 189. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 184 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 16 listopada 2020 r.
 2. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu obsadę stanowisk dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 3. Informacja w sprawie podwyższenia średniego miesięcznego wynagrodzenia na etat dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 4. Informacja w sprawie kosztów jakie poniesie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku.
 5. Informacja w sprawie przeniesienia środków na zakup urządzeń wideokonferencyjnych do wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 8. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 10. Informacja w sprawie rozliczenia Gminy Orońsko z przyznanej pomocy finansowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrut.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.
 12. Informacja w sprawie udzielenia Gminie Cegłów, Gminie Wierzbno, Gminie Młodzieszyn, Gminie Stoczek, Gminie Bodzanów, Gminie Szydłowiec, Gminie Baboszewo, Gminie Wiskitki, Gminie Sochaczew pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia, Gminom: Cegłów, Wierzbno, Młodzieszyn, Stoczek, Bodzanów, Szydłowiec, Baboszewo, Wiskitki, Sochaczew pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 14. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań mających na celu minimalizację negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach projektów Strategii Wyjścia realizowanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia, przekazania do opiniowania i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Polityki ekologicznej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 17. Informacja w sprawie III edycji „Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej”.
 18. Informacja w sprawie konkursu pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji zadań Gminy Zaręby Kościelne dofinansowywanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 20. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanych na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji w terminie późniejszym niż termin wynikający z „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.
 21. Informacja w sprawie wniosku Powiatu Gostynińskiego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego oraz w sprawie wniosku gminy Szczawin Kościelny o wyrażenie zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, złożonej po terminie.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji zadania Gminy Stupsk dofinansowywanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2020/2021 oraz regulaminu jej pracy.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowanie interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę „CEZAR" Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z Radomia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3537/2020 z dnia 3 września 2020 roku zawartej z Polskim Związkiem Judo.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3056/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku zawartej z Uczniowskim Klubem Sportowym Jagiellonka.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2344/2020 z dnia 29 września 2020 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Ziemia Wąsewska.
 30. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Małkinia Górna w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 31. Informacja w sprawie wniosku spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. dotyczącego zwiększenia kwoty rekompensaty do umowy rocznej 2020.
 32. Informacja w sprawie wniosku spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. o przyznanie rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w 2021 r.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ul. Jana Matejki 9 na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc listopad 2020 r.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 6 do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania mającego na celu usprawnienie ruchu tranzytowego, polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia od Gminy Brwinów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na refundację kosztów poniesionych w związku z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupicka w Brwinowie na odcinku od km 10+005 do km 10+461”.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Łosice kostki brukowej.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Maciejowice materiałów rozbiórkowych.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Małkinia Górna materiałów rozbiórkowych.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Płockiemu materiałów rozbiórkowych.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu Sierpc materiałów rozbiórkowych.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Lutocin destruktu asfaltowego.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Gąbin destruktu asfaltowego.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Lubowidz destruktu asfaltowego.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Solec nad Wisłą zużytych barier ochronnych.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Warka drewna.
 48. Informacja w sprawie pisma Gminy Wieliszew o ujęcie  w budżecie województwa mazowieckiego w 2021 r. inwestycji z zakresu infrastruktury na drogach wojewódzkich nr 631 i 632 na terenie Gminy Wieliszew.
 49. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2020 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2020.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 53. Informacja w sprawie propozycji organizacji otwartego konkursu ofert na powierzenie, w województwie mazowieckim, w 2021 r. zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji.
 54. Informacja w sprawie realizacji działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020–2022 przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy.
 55. Informacja w sprawie szkoleń w zakresie podstaw obsługi respiratora oraz opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie.
 56. Informacja dotycząca zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku”.
 57. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
 58. Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez instytucje kultury projektów inwestycyjnych w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”.
 59. Informacja dotycząca projektu Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza pn.: „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej”.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia roku 2021 na Mazowszu „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190. rocznicę jej wydania”.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie V edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Programowej przy Stacji Muzeum.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 66. Informacja w sprawie propozycji Fundacji „Serca bicie” i firmy Doradztwo Marketingowe Mariusz Szpunar dotyczącej realizacji koncertu „Zaucha koncertowo” w ramach trasy koncertowej pt.: „Pamięci Andrzeja Zauchy 2021”.
 67. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020.
 70. Informacja w sprawie analizy ryzyka zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/1.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 4 do porozumienia dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 5 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2 „Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” RPO WM 2014–2020.
 76. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na złożenie prawomocnego pozwolenia na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektu realizowanego przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ  w Warszawie w  ramach  konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18 ”Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 77. Informacja w sprawie odstąpienia od realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wprowadzenia zapisów § 4 w umowie o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Miasto Piastów nr RPMA.04.03.01-14-d194/19, skierowanego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 RPO WM na lata 2014–2020, Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040  35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap II w km 26+900 – 30+900”, nr RPMA.05.01.00-14-h121/20, złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach naboru RPMA.05.01.00-IP.01-14-109/20, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 79. Informacja w sprawie zwiększenia wartości kwalifikowalnej i dofinansowania oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2014–2020.
 80. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 269

powrót