Z posiedzeń zarządu

184. posiedzenie zarządu, 16 listopada 2020 r.

2020.11.17 09:00 , aktualizacja: 2020.11.25 11:33

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W poniedziałek, 16 listopada, odbyło się 184 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

S.A. – spółka akcyjna,

Smart Villages – (z ang.) inteligentne wsie,

SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 181 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 listopada 2020 r. (w trybie obiegowym),
  2. 183 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 listopada 2020 r. (w trybie obiegowym).
 2. Informacja ustna w sprawie pomocy w walce z COVID-19 z Brandenburgii i Saksonii Anhalt.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 4. Informacja w sprawie rozliczenia Gminy Baboszewo z przyznanej pomocy finansowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziektarzewo.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Goworowo wsparcia finansowego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kunin.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Miastków Kościelny pomocy finansowej na modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Miastkowska.
 7. Informacja w sprawie udzielenia Gminie Białobrzegi, Gminie Bodzanów, Miastu Sokołów Podlaski, Gminie Siedlce, Gminie Kampinos, Gminie Sabnie, Gminie Sadowne, Gminie Bielsk, Gminie Wiskitki, Gminie Ceranów, Gminie i Miastu Wyszogród pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia, Gminie Białobrzegi, Gminie Bodzanów, Miastu Sokołów Podlaski, Gminie Siedlce, Gminie Kampinos, Gminie Sabnie, Gminie Sadowne, Gminie Bielsk, Gminie Wiskitki, Gminie Ceranów, Gminie i Miastu Wyszogród pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019–2021.
 10. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny zakup towaru objętego zakupami realizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 11. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu przedłożenia przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. Rocznego Planu Działań na 2021 r.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ds. Lecznictwa.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ds. Lecznictwa.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na Walnych Zgromadzeniach członków Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne – Stowarzyszenia NEREUS.
 15. Informacja w sprawie udziału Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce w zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych.
 16. Informacja w sprawie zmian w harmonogramie realizacji oraz opracowania projektu znaku graficznego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages.
 17. Informacja w sprawie Mazowieckiej Rady Przyrody.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3441/2020 z dnia 7 września 2020 roku zawartej z Uczniowskim Klubem Sportowym Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki.
 20. Informacja dotycząca dotacji dla samorządów powiatowych, które przejęły księgozbiór, majątek i pracowników po zlikwidowanych w 2013 r. filiach bibliotek pedagogicznych.
 21. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2020 r.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru laureata i przyznania Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 23. Informacja w sprawie prac kontynuujących wdrażanie w 2020 r. Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020 – Program D.5.1: Promuję Mazowsze.
 24. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru umowy o przekazywanie przewoźnikom dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych/
 26. Informacja w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ulicy Gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego – Gminy Białystok.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy al. Jana Pawła II 120A.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za pomniejszenie nieruchomości o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką w Jabłonnie.
 29. Informacja w sprawie usług żywieniowych świadczonych w szczególności w podmiotach leczniczych działających w formie SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie i Sp. z o.o. z udziałem Województwa Mazowieckiego.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 31. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2019 r.
 32. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2020.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego czynności związanych z obciążaniem wykonawców karami umownymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów realizowanych w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 36. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Akcjonariusza - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Mazowsza.
 38. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 17/2020/RF-I-SE.433.3.3.2020.MJ z dnia 14 września 2020 r.
 41. Informacja w sprawie sprawozdania z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku za lata 2018–2019.
 42. Informacja w sprawie zakończenia konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 21/2020/RF-I-SE.433.3.16.2020.AD z dnia 1 października 2020 r.
 44. Informacja w sprawie zmian w projekcie partnerskim nr RPMA.04.03.02-14-9408/17 pn.: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, realizowanym w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17,  Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, RPO WM na lata 2014–2020.
 45. Informacja w sprawie zmiany terminu realizacji projektu nr RPMA.04.03.02-14-8829/17 realizowanego przez Gminę Radzymin w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej „Parkingi Parkuj i Jedź” RPO WM na lata 2014–2020.
 46. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy dotyczących prawomocnych pozwoleń na budowę/ kopii ostatecznych zgłoszeń wykonania robót budowlanych oraz dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania gruntami dla projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach  konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 RPO WM na lata 2014–2020,typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.
 47. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu złożonego w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 48. Informacja w sprawie współfinansowania zadania realizowanego przez Gminę Piaseczno w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 722 na terenie m. Piaseczno.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 50. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 51. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego i przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 52. Informacja ustna w sprawie pomocy w walce z COVID-19 z Brandenburgii i Saksonii Anhalt.
 53. Informacja ustna dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 54. Informacja w sprawie przebiegu prac nad Krajowym Planem Odbudowy.
 55. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 268

powrót