Rok 2020

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2020

 

Rejestr uchwał rok 2020

Nr uchwały

Data uchwalenia

w sprawie:

1/20

21.01.20 r.

określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1307)

2/20

21.01.20 r.

podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa

3/20

21.01.20 r.

dopuszczenia utrzymywania pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Kampinoska oraz zakazu utrzymywania pszczół innych ras i linii

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1308)

4/20

21.01.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1309)

5/20

21.01.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

6/20

21.01.20 r.

podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1310)

7/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Warszawie, wchodzącej w skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

8/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Płocku, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku

9/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Otwocku, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku

10/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Przasnyszu, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

11/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim, wchodzącej w skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim

12/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Ciechanowie, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie

13/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Ostrołęce, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

14/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

15/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Radomiu, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

16/20

21.01.20 r.

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Warszawie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

17/20

21.01.20 r.

skierowania wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozpatrzenie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Powiatu Mińskiego a Sejmikiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji na odłów, odłów z uśmierceniem oraz odstrzał redukcyjny dzików na terenie gminy Mińsk Mazowiecki

18/20

21.01.20 r.

wystąpienia Województwa Mazowieckiego z międzynarodowego zrzeszenia „Airport Regions Conference”

19/20

21.01.20 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1306)

20/20

21.01.20 r.

przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody

Traci moc zgodnie z uchwałą nr 39/21 z dn. 20.04.21 r.

21/20

21.01.20 r.

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

22/20

21.01.20 r.

opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy

23/20

21.01.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038

24/20

21.01.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1707)

25/20 03.03.20 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do podejmowania działań i czynności w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19
26/20 03.03.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

27/20 03.03.20 r.

określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

28/20 03.03.20 r. podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje  o udziale społeczeństwa
29/20 03.03.20 r.

określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

30/20 03.03.20 r. podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa
31/20 03.03.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038
32/20 03.03.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

33/20 03.03.20 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie
34/20 03.03.20 r. udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa  mazowieckiego
35/20 03.03.20 r. udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
36/20 03.03.20 r. wniosku dotyczącego podjęcia działań zmierzających do utworzenia „Strategicznego planu bezpieczeństwa, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miasta Płocka oraz jego obszaru funkcjonalnego z perspektywą do 2050 roku”
37/20 03.03.20 r. wniosku dotyczącego programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska i wprowadzenia całkowitego zakazu używania dmuchaw przy pracach porządkowych
38/20 03.03.20 r. wyboru przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
39/20 03.03.20 r. wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym  jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
40/20 03.03.20 r. wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia  im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
41/20 28.04.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
42/20 28.04.20 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
43/20 28.04.20 r. wyłączenia Szkoły Policealnej w Ostrołęce z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce i jej likwidacji
44/20 28.04.20 r. wyłączenia Szkoły Policealnej w Radomiu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu i jej likwidacji
45/20 28.04.20 r. wyłączenia Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach i jej likwidacji
46/20 28.04.20 r. wyłączenia Szkoły Policealnej w Warszawie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie i jej likwidacji
47/20 28.04.20 r. rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie i likwidacji Szkoły Policealnej w Ciechanowie
48/20 28.04.20 r. rozwiązania Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim i likwidacji Szkoły Policealnej w  Mińsku Mazowieckim
49/20 28.04.20 r. rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku i likwidacji Szkoły Policealnej w Otwocku
50/20 28.04.20 r. rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku i likwidacji Szkoły Policealnej w Płocku
51/20 28.04.20 r. rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu i likwidacji Szkoły Policealnej w Przasnyszu
52/20 28.04.20 r. rozwiązania Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie i likwidacji Szkoły Policealnej w  Warszawie
53/20 28.04.20 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4954)

Zmieniona uchwałą nr 68/20 z dn. 19.05.20 r., nr 123/20 z dn. 8.09.20 r.

54/20 28.04.20 r. nadania statutu Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli
55/20 28.04.20 r. nadania statutu Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
56/20 28.04.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w województwie mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r.
57/20 28.04.20 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku
58/20 28.04.20 r. udzielenia pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania urządzeń do dezynfekcji powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego
59/20 28.04.20 r. udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE  OSP-2020”
60/20 19.05.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
61/20 19.05.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038
62/20 19.05.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

63/20 19.05.20 r.

Zieluńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

64/20 19.05.20 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Zagórzu, gmina Wiązowna wraz z oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą techniczną stanowiącą sieć kanalizacyjną oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej i służebności przesyłu
65/20 19.05.20 r. powołania doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. raportu o stanie Województwa Mazowieckiego
66/20 19.05.20 r.

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

67/20 19.05.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość i warunki wypłacania nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. )

68/20 19.05.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 5705)

69/20 19.05.20 r.

określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

zmieniona uchwałą nr 139/20 z dn. 13.10. 20r.

70/20 19.05.20 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Sienkiewicza
71/20 23.06.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038
72/20 23.06.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok
73/20 23.06.20 r. „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
74/20 23.06.20 r.

ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 733, 735  i 898

75/20 23.06.20 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
76/20 23.06.20 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”

Zmieniona uchwałą nr 98/20 z dn. 7.07.20 r., nr 107/20 z dn. 25.08.20 r. nr 132/20 z dn. 13.10.20 r. nr 154/20 z dn. 20.11.20 r.

77/20 23.06.20 r. petycji dotyczącej zwiększonego i dokuczliwego hałasu lotniczego nad dzielnicą Bemowo m. st. Warszawy w 2018 i 2019 roku
78/20 23.06.20 r. petycji dotyczącej zwiększonego i dokuczliwego hałasu lotniczego nad dzielnicą Bemowo m. st. Warszawy w 2018 i 2019 roku
79/20 23.06.20 r. petycji dotyczącej zwiększonego i dokuczliwego hałasu lotniczego nad dzielnicą Bemowo m. st. Warszawy w 2018 i 2019 roku
80/20 23.06.20 r. petycji dotyczącej zwiększonego i dokuczliwego hałasu lotniczego nad dzielnicą Bemowo m. st. Warszawy w 2018 i 2019 roku
81/20 23.06.20 r. petycji dotyczącej wprowadzenia zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych w m. st. Warszawie, a także zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń (niebędących głównym źródłem ogrzewania) w dniach, w których prognozowane stężenie średniodobowej normy zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 przekroczy dopuszczalną normę (50 µg/m3)
82/20 23.06.20 r. skargi na Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
83/20 23.06.20 r. skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego
84/20 23.06.20 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Pułtuskim umowy na realizację w latach 2020–2021 zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”
85/20 23.06.20 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Gostynińskim umowy na realizację w latach 2020–2022 zadania pn.: „Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 3624/9, 3624/25, 3624/27 objętych księgą wieczystą numer PL1G/00031825/1 na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”
86/20 23.06.20 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020–2022 zadania pn.: „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”
87/20 23.06.20 r.

udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP

Zmieniona uchwałą nr 122/20 z dn. 8.09.20 r. nr 134/20 z dn. 13.10.20 r. nr 151/20 z dn. 20.11.20 r. nr 165/20 z dn. 15.12.20 r.

88/20 23.06.20 r. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Liw na remont dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Ruchna
89/20 23.06.20 r. przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt
90/20 23.06.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego
91/20 23.06.20 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
92/20 23.06.20 r. „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2019 rok”
93/20 07.07.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038

94/20 07.07.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7821)

95/20 07.07.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7822)

96/20 07.07.20 r.

udzielenia pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP

Zmieniona uchwałą nr 121/20 z dn. 8.09.20 r.

97/20 07.07.20 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7823)

Zmieniona uchwałą nr 31/21 z dn. 16.03.21 r.

98/20 07.07.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”
99/20 07.07.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w województwie mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r.
100/20 07.07.20 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Zmieniona uchwałą nr 175/20 z dn. 15.12.20 r.

101/20 07.07.20 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”
102/20 07.07.20 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”
103/20 07.07.20 r.

rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji

Zmieniona uchwałą nr 126/20 z dn. 8.09.20 r.

104/20 07.07.20 r. udzielenia pomocy finansowej Miastu Jasło na usuwanie skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej
105/20 25.08 20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60 /ul. Śliskiej 51
106/20 25.08 20 r. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 47/1, nr 47/3, nr 50 z obrębu 3-11-47
107/20 25.08 20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”
108/20 25.08 20 r. wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2019 rok
109/20 25.08 20 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2019 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2019 rok
110/20 25.08 20 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
111/20 8.09.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038
112/20 8.09.20 r.

zmieniająca uchwałę sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9706)

113/20 8.09.20 r. petycji dotyczącej zwiększenia środków finansowych na 2020 lub 2021 rok na „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”
114/20 8.09.20 r. przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030
115/20 8.09.20 r.

programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9595)

116/20 8.09.20 r.

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9596)

117/20 8.09.20 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej położonego w miejscowości Kosów Lacki

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9597)

118/20 8.09.20 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi oraz niektórych odcinków dróg położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9598)

119/20 8.09.20 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrówka na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Kołaków
120/20 8.09.20 r. udzielenia pomocy finansowej Miastu Węgrów na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Węgrów
121/20 8.09.20 r. udzielenia pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP 
122/20 8.09.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP
123/20 8.09.20 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9599)

124/20 8.09.20 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 628 Stacja kolejowa Wołomin - droga 634

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9600)

125/20 8.09.20 r.

wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym  jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

zmieniona uchwałą nr 141/20 z dn. 13.10.20 r., nr 69/21 z dn. 18.05.21 r.

126/20 8.09.20 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji

 

127/20 13.10.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038
128/20 13.10.20 r. zmieniająca uchwałę sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok
129/20 13.10.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
130/20 13.10.20 r. upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022
131/20 13.10.20 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brochów na remont dachu szkoły
132/20 13.10.20 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”
133/20 13.10.20 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Policzna na modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Zawada Stara
134/20 13.10.20 r. udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP
135/20 13.10.20 r.

udzielenia wsparcia finansowego Gminie Sobolew na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń

uchylona uchwałą nr 150/20 z dn. 20.11.20 r.

136/20 13.10.20 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej gminom i powiatom na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”
137/20 13.10.20 r. powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Siedlce – Czeremcha w okresie od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 14 grudnia 2025 r.
138/20 13.10.20 r. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej 2A
139/20 13.10.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
140/20 13.10.20 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
141/20 13.10.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym  jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
142/20 20.11.20 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2020 r. nr WNP-I.4131.157.2020.MPZ
143/20 20.11.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038
144/20 20.11.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11678)

145/20 20.11.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego
146/20 20.11.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
147/20 20.11.20 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Żurominie na rzecz Gminy i Miasta
148/20 20.11.20 r.

Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11679)

149/20 20.11.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego
150/20 20.11.20 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Gminie Sobolew na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń
151/20 20.11.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP
152/20 20.11.20 r. udzielenia Powiatowi Przemyskiemu (woj. podkarpackie) pomocy finansowej na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządzonych przez żywioł
153/20 20.11.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
154/20 20.11.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”
155/20 20.11.20 r. udzielenia Gminie Miastków Kościelny pomocy finansowej na modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Miastkowska
156/20 20.11.20 r. udzielenia pomocy finansowej, Gminie Białobrzegi, Gminie Bodzanów, Miastu Sokołów Podlaski, Gminie Siedlce, Gminie Kampinos, Gminie Sabnie, Gminie Sadowne, Gminie Bielsk, Gminie Wiskitki, Gminie Ceranów, Gminie i Miastu Wyszogród na doposażenie jednostek OSP
157/20 20.11.20 r. udzielenia Gminie Goworowo wsparcia finansowego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kunin
158/20 15.12.20 r. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Płońsku przy ulicy Zajazd 6
159/20 15.12.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
160/20 15.12.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  dokumentu pn. Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020
161/20 15.12.20 r. ogłoszenia roku 2021 na Mazowszu „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety 
162/20 15.12.20 r. ogłoszenia roku 2021 na Mazowszu „Rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji Europy” w 190. rocznicę jej wydania”
163/20 15.12.20 r.

„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zmieniona uchwałą nr 5/21 z 26.01.21 r.

164/20 15.12.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014 – 2020
165/20 15.12.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP
166/20 15.12.20 r. udzielenia, Gminom: Cegłów, Młodzieszyn, Stoczek, Bodzanów, Szydłowiec, pomocy finansowej  na doposażenie jednostek OSP
167/20 15.12.20 r. skarg na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
168/20 15.12.20 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
169/20 15.12.20 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
170/20 15.12.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038
171/20 15.12.20 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 668)

172/20 15.12.20 r. wydatków niewygasających z upływem 2020 roku
173/20 15.12.20 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038

Zmieniona uchwałą nr 1/21 z dn. 26.01.21 r., nr 6/21 z dn. 23.02.21 r., nr 22/21 z dn. 16.03.21 r., nr 52/21 z dn. 18.05.21 r., nr 71/21 z dn. 22.06.21 r.

174/20 15.12.20 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 669)

Zmieniona uchwałą nr 2/21 z dn. 26.01.21 r.,  nr 7/21 z dn. 23.02.21 r., nr 23/21 z dn. 16.03.21 r., nr 53/21 z dn. 18.05.21 r., nr 72/21 z dn. 22.06.21 r.

175/20 15.12.20 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.