Rok 2019

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2019
 

Rejestr uchwał rok 2019
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/19 22.01.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
2/19 22.01.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1461)

3/19 22.01.19 r.

uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Zmieniona uchwałą nr 91/19 z dn. 18.06.19 r.

4/19 22.01.19 r.

wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462)

Zmieniona uchwałą nr 32/19 z dn. 19.03.19 r.

5/19 22.01.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”
6/19 22.01.19 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1463)

7/19 22.01.19 r.

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1460)

8/19 22.01.19 r. powołania Komisji Regulaminowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
9/19 22.01.19 r.

wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1464)

Uchylona uchwałą nr 53/19 z dn. 16.04.19 r.

10/19 22.01.19 r. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za rok 2018 i za rok 2019  oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu
11/19 22.01.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane
12/19 22.01.19 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
13/19 22.01.19 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zambrowie przy ulicy Piłsudskiego
14/19 22.01.19 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
15/19 22.01.19 r. uchylająca uchwałę w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
16/19 22.01.19 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
17/19 22.01.19 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
18/19 19.02.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
19/19 19.02.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2520)

20/19 19.02.19 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
21/19 19.02.19 r.

zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2521)

Zmieniona uchwałą nr 114/19 z dn. 09.07.2019 r

22/19 19.02.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
23/19 19.02.19 r. ogłoszenia roku 2019 rokiem upamiętnienia 75- tej rocznicy Powstania Warszawskiego
24/19 19.02.19 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. nr WNP-I.4131.229.2018.MPZ
25/19 19.02.19 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Józefowi Ryszardowi Witczakowi – Prezesowi Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu
26/19 19.02.19 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2522)

Zmieniona uchwałą nr 57/19 z dn. 16.04.19 r., nr 95/19 z dn. 18.06.19 r.

27/19 19.03.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
28/19 19.03.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 4067)

29/19 19.03.19 r. udzielenia Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej
30/19 19.03.19 r.

udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej

Zmieniona uchwałą nr 220/19 z dn. 19.11.19 r.

31/19 19.03.19 r. Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
32/19 19.03.19 r.

wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 4068)

33/19 19.03.19 r.

Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko – szydłowieckie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 4069)

34/19 19.03.19 r. udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
35/19 19.03.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
36/19 19.03.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
37/19 19.03.19 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku
38/19 19.03.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
39/19 19.03.19 r.

określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Zmieniona uchwałą nr 219/19 z dn. 19.11.19 r.

40/19 19.03.19 r.

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 4070)

41/19 19.03.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu”
42/19 19.03.19 r. skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
43/19 19.03.19 r. skargi dotyczącej wstrzymania odbioru odpadów zmieszanych w gminie Nasielsk
44/19 19.03.19 r. skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
45/19 19.03.19 r. petycji dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym
46/19 19.03.19 r. petycji dotyczącej ustalenia warunków bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Województwa Mazowieckiego w prawo własności tych gruntów
47/19 19.03.19 r. skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
48/19 19.03.19 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu
49/19 16.04.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
50/19 16.04.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5374)

51/19 16.04.19 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1463)

52/19 16.04.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5376)

53/19 16.04.19 r.

wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5377)

54/19 16.04.19 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 Stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5378)

55/19 16.04.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5379)

56/19 16.04.19 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
57/19 16.04.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 5380)

58/19 16.04.19 r. wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
59/19 16.04.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
60/19 16.04.19 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu Stefanowi Jakubowskiemu
61/19 21.05.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
62/19 21.05.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6853)

63/19 21.05.19 r.

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6854)

64/19 21.05.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wsch. w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.
65/19 21.05.19 r. utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie, Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie
66/19 21.05.19 r. skargi z dnia 19 marca 2019 r. na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie
67/19 21.05.19 r. skargi z dnia 22 marca 2019 r. na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
68/19 21.05.19 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku
69/19 21.05.19 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Państwowemu  Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu
70/19 21.05.19 r. powołania doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. raportu o stanie Województwa Mazowieckiego
71/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie wchodzącej w skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie
72/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Płocku wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
73/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Otwocku wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
74/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie
75/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radomiu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
76/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
77/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ciechanowie wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
78/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mińsku Mazowieckim wchodzącej w skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim
79/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Przasnyszu wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
80/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
81/19 21.05.19 r. dostosowania nazwy Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrołęce wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
82/19 21.05.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6855)

83/19 18.06.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
84/19 18.06.19 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7939)

85/19 18.06.19 r. wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok
86/19 18.06.19 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2018 rok
87/19 18.06.19 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
88/19 18.06.19 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7940)

89/19 18.06.19 r.

zmieniającą rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7941)

90/19 18.06.19 r. zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
91/19 18.06.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki opadami dla województwa mazowieckiego 2024
92/19 18.06.19 r.

rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

Zmieniona uchwałą nr 149/19 z dn. 10.09.19 r., nr 211/19 z dn. 19.11.19 r. nr 240/19 z dn. 17.12.19 r.

93/19 18.06.19 r.

udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 122/19 z dn. 10.09.19 r. nr 176/19 z dn. 15.10.19 r., nr 208/19 z dn. 19.11.19 r. nr 34/20 z dn. 03.03.20 r. nr 146/20 z dn. 20.11.20 r. nr 159/20 z dn. 15.12.20 r., 27/21 z dn.16.03.21 r., 56/21 z dn. 18.05.21 r., 85/21 z dn. 22.06.21 r.

94/19 18.06.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”
95/19 18.06.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7942)

96/19 18.06.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

97/19 18.06.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
98/19 18.06.19 r. skargi na Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
99/19 18.06.19 r. skargi na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
100/19 18.06.19 r. skargi na Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
101/19 18.06.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
102/19 18.06.19 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych ”

Zmieniona uchwałą nr 129/19 z dn. 10.09.19 r.

103/19 18.06.19 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Zmieniona uchwałą nr 148/19 z dn. 10.09.19 r. nr 173/19 z dn. 15.10.19 r., nr 214/19 z dn. 19.11.19 r.

104/19 18.06.19 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

Zmieniona uchwałą nr 146/19 z dn. 10.09.19 r. nr 174/19 z dn. 15.10.19 r., nr 191/19 z dn. 19.11.19 r. nr 238/19 z dn. 17.12.19 r.

105/19 09.07.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
106/19 09.07.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8855)

107/19 09.07.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat  i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8856)

108/19 09.07.19 r.

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8857)

109/19 09.07.19 r.

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8858)

Zmieniona uchwałą nr 180/19 z dn. 15.10.19 r.

110/19 09.07.19 r. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
111/19 09.07.19 r.

udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019

Zmieniona uchwałą nr 142/19 z dn. 10.09.19 r. nr 179/19 z dn. 15.10.19 r., nr 189/19 z dn. 19.11.19 r.  nr 233/19 z dn. 17.12.19 r.

112/19 09.07.19 r.

udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania  MAZOWIECKIE STRAŻNICE  OSP-2019”

Zmieniona uchwałą nr 141/19 z dn. 10.09.19 r. nr 178/19 z dn. 15.10.19 r., nr 188/19 z dn. 19.11.19 r.  nr 234/19 z dn. 17.12.19 r.

113/19 09.07.19 r. zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”
114/19 09.07.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8859)

115/19 09.07.19 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

Zmieniona uchwałą nr 168/19 z dn. 15.10.19 r.  nr 246/19 z dn. 17.12.19 r.

116/19 09.07.19 r. skargi na Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
117/19 09.07.19 r. „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2018 rok”
118/19 09.07.19 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców  MAZOWSZE 2019”

Zmieniona uchwałą nr 218/19 z dn. 19.11.19 r.

119/19 09.07.19 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
120/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
121/19 10.09.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10879)

122/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
123/19 10.09.19 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10880)

124/19 10.09.19 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10881)

125/19 10.09.19 r.

Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10882)

126/19 10.09.19 r.

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz  odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10883)

127/19 10.09.19 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 43
128/19 10.09.19 r. wystąpienia Województwa Mazowieckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
129/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
130/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie
131/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie
132/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie
133/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
134/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
135/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
136/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni
137/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 16 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
138/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 20 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu
139/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Gołotczyźnie
140/19 10.09.19 r. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Gołotczyźnie
141/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”
142/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019
143/19 10.09.19 r. udzielenia pomocy finansowej gminie Wojciechów na realizację zadania własnego Gminy pod nazwą  „Przebudowa drogi gminnej 106924L (Kol. Palikije II – Palikije – Kol. Palikije I) na działce nr 719 w miejscowości Palikije Pierwsze gm. Wojciechów na długości 730 m od km rob. 0+000 do km rob. 730”
144/19 10.09.19 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego na zakup drona wielozadaniowego
145/19 10.09.19 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bodzanów na zakup twardej łodzi pneumatycznej ratowniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Kępa Polska
146/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”
147/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
148/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
149/19 10.09.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane
150/19 10.09.19 r. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka - Letnisko, powiat kozienicki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 509/6
151/19 10.09.19 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) do skrzyżowania z ul. Jastrzębską i ul. Tadeusza Kościuszki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10884)

152/19 10.09.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10885)

153/19 10.09.19 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10886)

154/19 10.09.19 r. skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
155/19 10.09.19 r. skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
156/19 10.09.19 r. skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
157/19 10.09.19 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
158/19 10.09.19 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
159/19 10.09.19 r. skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
160/19 10.09.19 r. skargi na Centrum Konferencyjne Mazowsze
161/19 10.09.19 r. skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
162/19 10.09.19 r.

pozbawienia i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10887)

163/19 10.09.19 r.

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 – Alei Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wołomińskiej położonego na terenie miasta i gminy Radzymin oraz odcinka drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) – ul. Słowackiego od skrzyżowania ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II do nowego przebiegu drogi krajowej nr S8 położonego na terenie miasta i gminy Radzymin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10888)

164/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
165/19 15.10.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12169)

166/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł
167/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym  do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 – 1944)”
168/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”
169/19 15.10.19 r.

określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12170)

170/19 15.10.19 r. podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa
171/19 15.10.19 r. zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
172/19 15.10.19 r. zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
173/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
174/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”
175/19 15.10.19 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego
176/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
177/19 15.10.19 r. skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
178/19 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”
179/18 15.10.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP – 2019
180/19 15.10.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12171)

181/19 15.10.19 r. udzielenia Gminie Łomianki pomocy finansowej
182/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
183/19 19.11.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13560)

184/19 19.11.19 r.

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego

zmieniona uchwałą nr 145/20 z dn. 20.11.20 r.

185/19 19.11.19 r. aneksu do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie
186/19 19.11.19 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dawnej drogi krajowej nr 17 na odcinku od km 58+930 do km 61+450 Gończyce oraz od km 70+500 do km 73+468 Trojanów i Żabianka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13561)

187/19 19.11.19 r. „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
188/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”
189/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019
190/19 19.11.19 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP

Zmieniona uchwałą nr 235/19 z dn. 17.12.19 r.

191/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”
192/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
193/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
194/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
195/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
196/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
197/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
198/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Leśnego w Garbatce-Letnisku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
199/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Drzewnego w Garbatce-Letnisku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
200/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Garbatce-Letnisku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
201/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Garwolinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie
202/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
203/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
204/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie
205/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
206/19 19.11.19 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie
207/19 19.11.19 r. zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
208/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
209/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
210/19 19.11.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13562)

211/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane
212/19 19.11.19 r. aneksu do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
213/19 19.11.19 r. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
214/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
215/19 19.11.19 r. zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
216/19 19.11.19 r. petycji dotyczącej Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
217/19 19.11.19 r. skargi na Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku
218/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”
219/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
220/19 19.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej
221/19 19.11.19 r.

przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej aktualizacji

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13566)

222/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038
223/19 17.12.19 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15704)

224/19 17.12.19 r. wydatków niewygasających z upływem 2019 roku
225/19 17.12.19 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038

Zmieniona uchwałą nr 23/20 z dn. 21.01.20 r. nr 31/20 z dn. 03.03.20 r., nr 61/20 z dn. 19.05.20 r. nr 71/20 z dn.2 3.06.20 r. nr 93/20 z dn. 7.07.20 r., nr 111/20 z dn. 8.09.20 r. nr 127/20 z dn. 13.10. 20 r. nr 143/20 z dn. 20.11.20 r. nr 170/20 z dn.15.12.20 r.

226/19 17.12.19 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15705)

Zmieniona uchwałą nr 24/20 z dn. 21.01.20 r. nr 32/20 z dn. 03.03.20 r., nr 62/20 z dn. 19.05.20 r. nr 72/20 z dn. 23.06.20 r. nr 94/20 z dn. 7.07.20 r., nr 112/20 z dn. 8.09.20 r., nr 128/20 z dn. 13.10. 20 r. nr 144/20 z dn. 20.11.20 r. nr 171/20 z dn.15.12.20 r.

227/19 17.12.19 r.

budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15706)

Zmieniona uchwałą nr 90/20 z dn. 23.06.20 r., nr 24/21 z dn. 16.03.21 r. Tekst jednolity: uchwała nr 41/21 z dn. 20.04.21 r.

228/19 17.12.19 r.

ustanowienia Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15707)

229/19 17.12.19 r.

ustanowienia Planu Ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15708)

230/19 17.12.19 r.

ustanowienia Planu Ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15709)

231/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
232/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
233/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019
234/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”
235/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP
236/19 17.12.19 r. nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej
237/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
238/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”
239/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”
240/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane 
241/19 17.12.19 r. skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
242/19 17.12.19 r. skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
243/19 17.12.19 r. skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
244/19 17.12.19 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiej w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
245/19 17.12.19 r. przekazania skargi na uchwałę nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
246/19 17.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”
247/19 17.12.19 r. ogłoszenia roku 2020 na Mazowszu „Rokiem 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
248/19 17.12.19 r.

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą dróg jest Zarząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15710)

249/19 17.12.19 r.

udzielenia pomocy finansowej gminom w województwie mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku

Zmieniona uchwałą nr 56/20 z dn. 28.04.20 r. nr 99/20 z dn. 7.07.20 r.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.