Rok 2018

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2018
 

Rejestr uchwał rok 2018
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/18 30.01.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018
2/18 30.01.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 8.02.18 r. poz. 1307)

3/18 30.01.18 r.

udzielenia Gminie Mszczonów oraz Gminie Radziejowice pomocy finansowej

4/18 30.01.18 r.

udzielenia Gminie Brwinów pomocy finansowej

Zmieniona uchwałą nr 158/18 z dn. 16.10.18 r.

5/18 30.01.18 r.

udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

Zmieniona uchwałą nr 122/18 z dn. 21.08.18 r., 32/18 z dn. 19.12.18 r., nr 22/19 z dn. 19.02.19 r., nr 41/19 z dn. 19.03.19 r., nr 94/19 z dn. 18.06.19 r.,

6/18

30.01.18 r.

zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

7/18 30.01.18 r. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
8/18 30.01.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
9/18 30.01.18 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
10/18 30.01.18 r.

skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

11/18 30.01.18 r. udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
12/18 30.01.18 r. przyznania najemcy budynku mieszkalnego przy ul. Cieślewskich 8 w Warszawie, prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 24/2 z obrębu 4-16-43
13/18 30.01.18 r. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz przedszkola i szkół wchodzących w jego skład
14/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
15/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
16/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
17/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
18/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
19/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
20/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
21/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
22/18 30.01.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
23/18 27.02.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
24/18 27.02.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2401)
25/18 27.02.18 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2402)
26/18 27.02.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
27/18 27.02.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych”
28/18 27.02.18 r. uchylająca uchwałę w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku w latach 2018-2020
29/18 27.02.18 r. współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku w latach 2018-2020
30/18 27.02.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.  
31/18 28.0318 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
32/18 28.03.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 3488)

33/18 28.03.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
34/18 28.03.18 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 3489)

35/18 28.03.18 r.

udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP – 2018

Zmieniona uchwałą nr 164/18 z dn. 16.10.18 r.

36/18 28.03.18 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku
37/18 28.03.18 r.

zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 3490)

38/18 28.03.18 r.

zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 3491)

39/18 28.03.18 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 3492)

40/18 28.03.18 r.

określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Zmieniona uchwałą nr 129/18 z dn. 21.08.18 r., nr 163/18  z dn. 16.10.18 r., nr. 31/18 z dn. 19.12.18 r.

41/18 28.03.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
42/18 28.03.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
43/18 28.03.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
44/18 28.03.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
45/18 28.03.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
46/18 28.03.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
47/18 28.03.18 r. wyrażenia zgody Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zwołanie sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Płocku
48/18 24.04.18 r.

określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5525)
49/18 24.04.18 r. podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i dołączenia uzasadnienia zawierającego informację o udziale społeczeństwa
50/18 24.04.18 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4717)
51/18 24.04.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
52/18 24.04.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4813)
53/18 24.04.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
54/18 24.04.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
55/18 24.04.18 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

Zmieniona uchwałą nr 128/18 z dn. 21.08.18 r., nr. 28/18 z dn. 19.12.18 r.

56/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
57/18 22.05.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5670)

58/18 22.05.18 r.

podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Regionalne w Siedlcach” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)” i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5671)

Uchylona uchwałą nr 6/19 dn. 22.01.19 r.

59/18 22.05.18 r.

rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

Zmieniona uchwałą nr 130/18 z dn. 21.08.18 r., nr. 25/18 z dn. 19.12.18 r.

Uchylona uchwałą nr 11/19 dn. 22.01.19 r.

60/18 22.05.18 r. utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mińsku Mazowieckim oraz utworzenia Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim
61/18 22.05.18 r. wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
62/18 22.05.18 r. wyboru przedstawicieli Samorządu  Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
63/18 22.05.18 r.

wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą nr 96/19 z dn. 18.06.19 r. nr 40/20 z dn. 03.03.20 r.

64/18 22.05.18 r.

udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”

Zmieniona uchwałą nr 114/18 z dn. 10.07.18 r., nr 159/18 z dn. 16.10.18 r.

65/18 22.05.18 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5672)

66/18 22.05.18 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5673)

67/18 22.05.18 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Sierpeckim umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”
68/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
69/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku
70/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie
71/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie
72/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
73/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
74/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
75/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
76/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
77/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
78/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
79/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
80/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
81/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
82/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
83/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
84/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie
85/18 22.05.18 r. przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz przedszkola i szkół wchodzących w jego skład
86/18 22.05.18 r. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Miasto Ząbki
87/18 22.05.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
88/18 22.05.18 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”

Zmieniona uchwałą nr 107/18  z dn. 19.06.8 r., nr. 27/18 z dn. 19.12.18 r.

89/18 22.05.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
90/18 22.05.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Diecezji Siedleckiej
91/18 22.05.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” prof. dr. hab. Sylwestrowi Porowskiemu
92/18 22.05.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Płocku
93/18 22.05.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie
94/18 19.06.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
95/18 19.06.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6475)

96/18 19.06.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
97/18 19.06.18 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2017 rok
98/18 19.06.18 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
99/18 19.06.18 r.

podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6476)

100/18 19.06.18 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 lipca 2018 r. , znak: WNP-I.4131.99.2018.MPZ Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność § 1 ust. 2 uchwały, w związku z czym jej wykonanie w zakresie objętym orzeczeniem zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia, tj. 30 lipca 2018 roku (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze staje się prawomocne po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez sąd (art. 86 ustawy o samorządzie województwa).

101/18 19.06.18 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie listu intencyjnego ze Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Listu Intencyjnego
102/18 19.06.18 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Regionem Peloponezu (Republika Grecka) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Peloponezu (Republika Grecka) o Współpracy Międzyregionalnej
103/18 19.06.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6477)

Zmieniona uchwałą nr 82/19 z dn. 21.05.19 r.

104/18 19.06.18 r. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Brwinów części nieruchomości gruntowej położonej w Otrębusach, gmina Brwinów, w drodze darowizny
105/18 19.06.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Województwa Mazowieckiego pod nazwą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
106/18 19.06.18 r. „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2017 r.”
107/18 19.06.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”
108/18 19.06.18 r.

terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6478)

109/18 10.07.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
110/18 10.07.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7317)
111/18 10.07.18 r.

udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej

112/18 10.07.18 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł
113/18 10.07.18 r. przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
114/18 10.07.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2018”
115/18 10.07.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7212)

116/18 10.07.18 r.

nadania statutu samorządowej instytucji kultury  pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7213)

117/18 10.07.18 r. wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” w majątek ruchomy przejęty od Miasta i Gminy Bieżuń
118/18 10.07.18 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Piaseczyńskim umowy na realizację w latach 2018 – 2019 zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach impulsem powstania pierwszego w Powiecie Piaseczyńskim Środowiskowego Domu Samopomocy”
119/18 21.08.18r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
120/18 21.08.18r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8189)

121/18 21.08.18r.

udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej

Zmieniona uchwałą nr 21/18 z dn. 19.12.18 r.

122/18 21.08.18r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”
123/18 21.08.18r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r. nr WNP-I.4131.99.2018.MPZ
124/18 21.08.18r.

nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Regionalne w Siedlcach”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8190)

125/18 21.08.18r.

nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8191)

126/18 21.08.18r. dalszego członkostwa Województwa Mazowieckiego w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN)
127/18 21.08.18r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8192)

128/18 21.08.18r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
129/18 21.08.18r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
130/18 21.08.18r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane
131/18 21.08.18r. przekazania skargi na uchwałę nr 115/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
132/18 21.08.18r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” I Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
133/18 21.08.18r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Klubowi Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” w Sypniewie
134/18 18.09.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
135/18 18.09.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9052)

136/18 18.09.18 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9053)

137/18 18.09.18 r.

Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9054)

138/18 18.09.18 r.

ochrony powietrza  dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9055)

139/18 18.09.18 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9056)

140/18 18.09.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9057)

141/18 18.09.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” II Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
142/18 18.09.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Sp. z o.o. w Radomiu
143/18 18.09.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”  Liceum Ogólnokształcącemu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
144/18 18.09.18 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 634 na terenie miasta Zielonka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9058)

145/18 18.09.18 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 735 stacja kolejowa Ożarów – droga 92 na terenie miasta Ożarów Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9059)

146/18 18.09.18 r. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60/ul. Śliskiej 51
147/18 18.09.18 r. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Krzywej 30
148/18 18.09.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9060)

149/18 18.09.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018
150/18 18.09.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018
151/18 18.09.18 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją Odzyskać Radość umowy na realizację w latach 2018-2020 zadania pn.: „Ośrodek rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Przy Dworze” w Bogurzynie”
152/18 18.09.18 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością”
153/18 18.09.18 r.

prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”

Zmieniona uchwałą nr 167/19 z dn. 15.10.19 r.

154/18 18.09.18 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł
155/18 16.10.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
156/18 16.10.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.  poz. 10006)
157/18 16.10.18 r.

„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Zmieniona uchwałą nr 36/19 z dn. 19.03.19 r., nr 209/19 z dn. 19.11.19 r. nr 237/19 z dn. 17.12.19 r.

158/18 16.10.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Brwinów pomocy finansowej
159/18 16.10.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”
160/18 16.10.18 r. upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu
161/18 16.10.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
162/18 16.10.18 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.  poz. 10007)

163/18 16.10.18 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
164/18 16.10.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018
165/18 16.10.18 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP
166/18 16.10.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 10463)
167/18 16.10.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu Sylwestrowi Sokolnickiemu
168/18 16.10.18 r. wyboru przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
169/18 16.10.18 r.

wyboru przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Zmieniona uchwałą nr 38/20 z dn. 03.03.20 r.

170/18 13.11.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
171/18 13.11.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.  11072)

172/18 13.11.18 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11073)

173/18 13.11.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11074)
174/18 13.11.18 r. „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018 – 2021” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11075)
175/18 13.11.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018

Zmieniona uchwałą nr 23/18 z dn. 19.12.18 r.

176/18 13.11.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Województwa Mazowieckiego pod nazwą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
177/18 13.11.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
178/18 13.11.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”
179/18 13.11.18 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu Andrzejowi Sewerynowi
180/18 13.11.18 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
181/18 13.11.18 r. skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
1/18 19.11.18 r.

wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2/18 19.11.18 r.

wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Mazowieckiego

3/18 19.11.18 r.

wyboru Marszałka Województwa Mazowieckiego

4/18 19.11.18 r.

wyboru Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego

5/18 27.11.18 r.

składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 59/19 z dn. 16.04.19 r. nr 97/19 z dn. 18.06.19 r., nr 44/21 z dn. 20.04.21 r.

6/18 27.11.18 r. składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
7/18 27.11.18 r. nadania Odznaki „Zasłużony dla Mazowsza” Oddziałowi Warszawskiemu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
8/18 27.11.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
9/18 27.11.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
10/18 19.12.18 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego
11/18 19.12.18 r.

przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Uchylona uchwałą nr 244/19 z dn. 17.12.19 r.

12/18 19.12.18 r.

powołania Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 175/19 z dn. 15.10.19 r.

13/18 19.12.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego

14/18 19.12.18 r. wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego
15/18 19.12.18 r.

wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

16/18 19.12.18 r.

trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Uchylona uchwałą nr 15/19 dn. 22.01.19 r.

17/18 19.12.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038
18/18 19.12.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13183)

19/18 19.12.18 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13184)

Zmieniona uchwałą nr 2/19 z dn. 22.01.19 r., nr 19/19  z dn. 19.02.19 r., nr 28/19 z dn. 19.03.19 r., nr 50/19 z dn. 16.04.19 r., nr 61/19 z dn. 21.05.19 r., nr 84/19 z dn. 18.06.19 r., nr 106/19 z dn. 09.07.2019 r., nr 121/19 z dn. 10.09.19 r. nr 165/19 z dn. 15.10.19 r., nr 183/19 z dn. 19.11.19 r. nr 223/19 z dn. 17.12.19 r.

20/18 19.12.18 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038

Zmieniona uchwałą nr 1/19 z dn. 22.01.19 r., nr 18/19 z dn. 19.02.19 r., nr 27/19 z dn. 19.03.19 r., nr 49/19 z dn. 16.04.19 r.,  nr 62/19 z dn. 21.05.19 r., nr 83/19 z dn. 18.06.19 r., nr 105/19 z dn. 09.07.2019 r. nr 120/19 z dn. 10.09.19 r. nr 164/19 z dn. 15.10.19 r., nr 182/19 z dn. 19.11.19 r. nr 222/19 z dn. 17.12.19 r.

21/18 19.12.18 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej

22/18 19.12.18 r.

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13180)

23/18 19.12.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018
24/18 19.12.18 r. ogłoszenia roku 2019 na Mazowszu „Rokiem Witolda Gombrowicza, Rokiem Stanisława Moniuszki i Rokiem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”
25/18 19.12.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane
26/18 19.12.18 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.13181 )

27/18 19.12.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”
28/18 19.12.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
29/18 19.12.18 r.

Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13182)

30/18 19.12.18 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Węgrowie na rzecz Miasta Węgrowa

31/18 19.12.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
32/18 19.12.18 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.