Rok 2017

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2017
 

Rejestr uchwał rok 2017
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/17 24.01.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1180)

2/17 24.01.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
3/17 24.01.17 r. Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu
4/17 24.01.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. poz. 1181)
5/17 24.01.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. poz. 1182)
6/17 24.01.17 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. poz. 1183)
7/17 24.01.17 r.

nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 75/18 z dn. 22.05.18r.

8/17 24.01.17 r.

rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego

9/17 24.01.17 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie
10/17 24.01.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie”
11/17 24.01.17 r.

nadania statutu Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy

Zmieniona uchwałą nr 74/18 z dn. 22.05.18r.

12/17 24.01.17 r.

nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie

Zmieniona uchwałą nr 71/18 z dn. 22.05.18r.

13/17 24.01.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. poz. 1184)
14/17 24.01.17 r. wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
15/17 24.01.17 r. wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
16/17 24.01.17 r.

ograniczenia populacji zwierząt

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. poz. 1185)
17/17 28.02.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2230)

18/17 28.02.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
19/17 28.02.17 r. udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych 
20/17 28.02.17 r.

zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł.

Uchylona uchwałą nr 109/17 z dn. 11.07.17 r.

21/17 28.02.17 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. nr LEX-I.4131.15.2017
22/17 28.02.17 r.

likwidacji aglomeracji Stoczek

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2231)

23/17 28.02.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2232)

24/17 28.02.17 r. projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego 
25/17 28.02.17 r.

udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”

Zmieniona uchwałą nr 100/17 z dn. 20.06.17 r., nr 159/17 z dn. 27.09.17 r., nr 165/17 z dn. 24.10.17 r., nr 206/17 z dn. 21.11.17 r.

26/17 28.02.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne-Wierzba”
27/17 28.02.17 r.

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 82/18 z dn. 22.05.18 r.

28/17 28.02.17 r.

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności przepisów art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z art. 16 ust. 2 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 oraz z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

29/17 28.02.17 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa

Uchylona uchwałą nr 100/18 z dn. 19.06.18 r.

30/17 28.02.17 r.

wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

31/17 28.02.17 r.

rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

32/17 28.02.17 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
33/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

34/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

35/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Dziarnie wchodzącego w skład Zespołu Placówek w Dziarnie

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

36/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 20 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

37/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 16 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

38/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

39/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

40/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

41/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

42/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

43/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

RUnieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

44/17 28.02.17 r.

zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Dziarnie wchodzącego w skład Zespołu Placówek w Dziarnie

Unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

45/17 28.02.17 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez „Składowisko Kalinowiec” sp. z o.o. w związku z podjęciem uchwały nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami
46/17 28.02.17 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zmian w zakresie realizacji Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej
47/17 28.03.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3298)

48/17 28.03.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
49/17 28.03.17 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Drwalew do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Chynów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3277)

50/17 28.03.17 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi  wojewódzkiej w miejscowości Stojadła

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3279)

51/17 28.03.17 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku
52/17 28.03.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”
53/17 28.03.17 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego i Zarząd Województwa Mazowieckiego
54/17 28.03.17 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego i Zarząd Województwa Mazowieckiego
55/17 28.03.17 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego i Zarząd Województwa Mazowieckiego
56/17 28.03.17 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego
57/17 28.03.17 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3281)

58/17 28.03.17 r.

określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Zmieniona uchwałą nr 153/17 z dn. 27.09.17 r.

59/17 28.03.17 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich - drogi gminnej nr 240418W (ul. Modlińska) oraz nowo wybudowanych odcinków w ciągu tej drogi położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich – drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 0+611 do km 1+591 (ul. Warszawska i ul. Bohaterów Modlina) położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3283)

60/17 28.03.17 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego
61/17 25.04.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4386)

62/17 25.04.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039

63/17 25.04.17 r.

udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej

64/17 25.04.17 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m. st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy m. st. Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4387)

65/17 25.04.17 r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4388)

66/17 25.04.17 r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4389)

67/17 25.04.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4390)

68/17 25.04.17 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4391)

69/17 25.04.17 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4392)

70/17 25.04.17 r.

zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. nr LEX-I.4131.75.2017

71/17 25.04.17 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Pani Katarzynie Napiórkowskiej

72/17 25.04.17 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o. o.

73/17 25.04.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

74/17 25.04.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

75/17 25.04.17 r.

przekazania skargi „Składowisko Kalinowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowcu 15A, 06-211 Płoniawy – Bramura na uchwałę nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

76/17 25.04.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

77/17 23.05.17 r. przekazania skargi Państwa M. i K. J. na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
78/17 23.05.17 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
79/17 23.05.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5043)
80/17 23.05.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
81/17 23.05.17 r.

Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5044)

Zmieniona uchwałą nr 26/20 z dn. 03.03.20 r.

82/17 23.05.17 r.

określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5045)

83/17 23.05.17 r. rozpatrzenia skargi na Marszałka i Zarząd Województwa Mazowieckiego
84/17 23.05.17 r. prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
85/17 23.05.17 r. prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie
86/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5971)

87/17

20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
88/17

20.06.17 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
89/17 20.06.17 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2016 rok
90/17 20.06.17 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
91/17 20.06.17 r. wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie
92/17 20.06.17 r.

nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 lipca 2017 r. , znak: LEX-I.4131.194.2017.BB Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność § 3 ust. 2 i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały, w związku z czym jej wykonanie w części objętej rozstrzygnięciem zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia, tj. 31 lipca 2017 roku (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze staje się prawomocne po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez sąd (art. 86 ustawy o samorządzie województwa).

93/17 20.06.17 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5972)

94/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.  5961)

95/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5962)

96/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5963)

97/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5964)

98/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5965)

99/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5966)

100/17 20.06.17 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”

Zmieniona uchwałą nr 205/17 i nr 238/17 z dn. 21.11.17 r.

101/17 20.06.17 r. wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
102/17 20.06.17 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020
103/17 20.06.17 r.

sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5973)

104/17 20.06.17 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją „Otwartych Serc” umowy na realizację w latach 2017-2019 zadania pn. „Rozbudowa budynku do kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej w tym uczęszczających do Społecznych Szkół Specjalnych Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku”
105/17 20.06.17 r.

nadania statutu Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą nr 72/18 z dn. 22.05.18r.

106/17 11.07.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6448)
107/17 11.07.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
108/17 11.07.17 r. w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”
109/17 11.07.17 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł

Zmieniona uchwałą nr 257/17 z dn. 19.12.17 r., nr. 112/18 z dn. 10.07.18 r. nr 166/19 z dn. 15.10.19 r.

110/17 11.07.17 r.

w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6270)

Zmieniona uchwałą nr 55/19 z dn. 16.04.19 r. rn 95/20 z dn 7.07.20 r.

111/17 11.07.17 r.

w sprawie nadania statutu Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6271)

112/17 11.07.17 r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6272)

113/17 11.07.17 r.

w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6273)

Zmieniona uchwałą nr 103/18 z dn. 19.06.21 r., 82/19 z dn. 21.05.21 r., nr 91/20 z dn. 23.06.20 r., Traci moc zgodnie z uchwałą 75/21 z dn. 22.06.21 r.

114/17 11.07.17 r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zmieniona uchwałą nr 83/18 z dn. 22.05.18 r., nr 14/19  zdn. 22.01.19 r., nr 38/19 z dn. 19.03.19 r. nr 41/20 z dn. 28.04.20 r., nr 76/21 z dn. 22.06.21 r.

115/17 11.07.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
116/17 11.07.17 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego planowanej centralizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
117/17 11.07.17 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu Krzysztofowi Karosowi
118/17 11.07.17 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
119/17 11.07.17 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
120/17 11.07.17 r. w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2016 r.”
121/17 11.07.17 r. utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Dziarnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Dziarnie
122/17 11.07.17 r. utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Dziarnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Dziarnie
123/17 11.07.17 r. rozstrzygnięcia wezwania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do usunięcia stanu bezprawności poprzez stwierdzenie, że uchwała nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa  – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m. st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy  m. st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa
124/17 11.07.17 r.

nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 69/18 z dn. 22.05.18 r.

125/17 11.07.17 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
126/17 11.07.17 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego realokacji środków finansowych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozbawiającej rybactwo stawowe rekompensat wodno-środowiskowych
127/17 29.08.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
128/17 29.08.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
129/17 29.08.17 r. udzielenia pomocy gminom w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic
130/17 29.08.17 r. pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 50 i nr 8 położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka
131/17 29.08.17 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 r. nr LEX-I.4131.194.2017.BB
132/17 29.08.17 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie działań Wojewody Mazowieckiego podejmowanych w celu pozbawienia Samorządu Województwa Mazowieckiego należnych mu pomieszczeń w budynku przy placu Bankowym 3/5 w Warszawie, stanowiących siedzibę Sejmiku Województwa Mazowieckiego
133/17 29.08.17 r. zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Regionalne w Siedlcach”
134/17 29.08.17 r. zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
135/17 29.08.17 r.

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 77/18 z dn. 22.05.18r.

136/17 29.08.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
137/17 29.08.17 r.

nadania statutu Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 70/18 z dn. 22.05.18r.

138/17 29.08.17 r. rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Wilga
139/18 29.08.17 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
140/17 27.09.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
141/17 27.09.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
142/17 27.09.17 r. projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
143/17 27.09.17 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8795)
144/17 27.09.17 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8796)

145/17 27.09.17 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów i wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8596)
146/17 27.09.17 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn i wyznaczenia nowej aglomeracji Raszyn

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8597)
147/17 27.09.17 r.

zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8797)

Zmieniona uchwałą nr 152/19 z dn. 10.09.19 r.

148/17 27.09.17 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie sytuacji gospodarstw sadowniczych i ogrodniczych dotkniętych tegorocznymi przymrozkami
149/17 27.09.17 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń
150/17 27.09.17 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
151/17 27.09.17 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Pani Magdalenie Spasowicz
152/17 27.09.17 r.

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 84/18 z dn. 22.05.18r.

153/17 27.09.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
154/17 27.09.17 r.

nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 76/18 z dn. 22.05.18r.

155/17 27.09.17 r.

nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Zmieniona uchwałą nr 73/18 z dn. 22.05.18r.

156/17 27.09.17 r.

nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zmieniona uchwałą nr 80/18 z dn. 22.05.18r. nr 153/20 z dn. 20.11.20 r.

157/17 27.09.17 r.

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą nr 79/18 z dn. 22.05.18r.

158/17 27.09.17 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kampinos na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
159/17 27.09.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”
160/17 24.10.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9693)

161/17 24.10.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
162/17 24.10.17 r.

wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600)

163/17 24.10.17 r.

nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 78/18 z dn. 22.05.18r.

164/17 24.10.17 r.

nadania statutu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 68/18 z dn. 22.05.18r.

165/17 24.10.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”

Zmieniona uchwałą nr 206/17 z dn. 21.11.17 r.,

166/17 24.10.17 r.

powołania Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 276/17 z dn. 19.12.17 r.

167/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
168/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
169/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni
170/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym lub Znacznym oraz dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni
171/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Dziarnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Dziarnie
172/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim
173/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Ostrołęce, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
174/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrołęce, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
175/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
176/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Otwocku, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
177/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
178/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
179/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
180/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Płocku, wchodzącej w skład Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
181/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej w Radomiu, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
182/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radomiu, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
183/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
184/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
185/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu
186/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
187/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu
188/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
189/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
190/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie
191/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie
192/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie
193/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie, wchodzącej w skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie
194/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Warszawie, wchodzącej w skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie
195/17 24.10.17 r.

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wyszkowie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

Zmieniona uchwałą nr 268/17 z dn. 19.12.17 r.

196/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie
197/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Celestyna Freineta, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
198/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
199/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie
200/17 24.10.17 r. przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie
201/17 21.11.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.10777)
202/17 21.11.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.10819)
203/17 21.11.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
204/17 21.11.17 r.

udzielenia pomocy gminie Drobin w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic

Zmieniona uchwałą nr 244/17 z dn. 4.12.17 r.

205/17 21.11.17 r. udzielenia pomocy finansowej gminie Bodzanów w związku ze stratami spowodowanymi przejściem frontu burzowego
206/17 21.11.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”
207/17 21.11.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
208/17 21.11.17 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na zakup ubrań specjalistycznych ochronnych i sprzętu specjalistycznego dla OSP

Zmieniona uchwałą nr 245/17 z dn. 4.12.17 r.

209/17 21.11.17 r.

„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Zmieniona uchwałą nr 8/18 z dn. 30.01.18 r.

210/17 21.11.17 r. wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Świętojerskiej
211/17 21.11.17 r. skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego
212/17 21.11.17 r. nadania statutu Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina
213/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10754)
214/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10755)
215/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10756)
216/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10757)

217/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10758)
218/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10759)
219/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10760)
220/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10761)
221/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10762)
222/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10763)
223/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10764)
224/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10765)
225/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10766)
226/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10767)
227/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10768)
228/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10769)
229/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10770)
230/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10771)
231/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10773)
232/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10775)
233/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10778)
234/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10779)
235/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10780)
236/17 21.11.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10781)
237/17 21.11.17 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.10822)
238/17 21.11.17 r. udzielenia Miastu Łaskarzew pomocy finansowej w związku z usuwaniem skutków uszkodzenia kolektora ściekowego
239/17 4.12.17 r.

likwidacji jednostki budżetowej Województwa Mazowieckiego pod nazwą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 105/18  z dn. 19.06.8 r.

240/17 4.12.17 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego planowanych zmian w Kodeksie wyborczym
241/17 4.12.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
242/17 4.12.17 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11537)

243/17 4.12.17 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny
244/17 4.12.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy gminie Drobin w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic
245/17 4.12.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na zakup ubrań specjalistycznych ochronnych i sprzętu specjalistycznego dla OSP
246/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11538)

247/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11539)

248/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11540)

249/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2017 r. poz. 11541)

250/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11542)

251/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11543)

252/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11544)

253/17 4.12.17 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11545)

254/17 19.12.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12488)

255/17 19.12.17 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039
256/17 19.12.17 r. wydatków niewygasających z upływem 2017 roku
257/17 19.12.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł
258/17 19.12.17 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12489)

Zmieniona uchwałą nr 2/18 z dn. 30.01.18 r., nr 24/18 z dn. 27.02.18 r., nr 32/18 z dn. 28.03.18 r., nr 52/18 z dn. 24.04.18r., nr 57/18 z dn. 22.05.18r., nr 95/18 z dn. 19.06.18r., nr 120/18 z dn. 21.08.18r., nr 156/18 z dn. 16.10.18 r., 18/18 z dn. 19.12.18 r.

259/17 19.12.17 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038

Zmieniona uchwałą nr 1/18 z dn. 30.01.18 r., nr 23/18 z dn. 27.02.18 r., nr 31/18 z dn. 28.03.18 r., nr 51/18 z dn. 24.04.18r., nr 56/18 z dn. 22.05.18r., nr 94/18  dn. 19.06.18r., nr 119/18 z dn. 21.08.18r., nr 155/18 z dn. 16.10.18 r., nr. 17/18 z dn. 19.12.18 r.

260/17 19.12.17 r. połączenia „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej” z Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz jego współprowadzenia przez Województwo Mazowieckie oraz Gminę i Miasto Wyszogród
261/17 19.12.17 r. ogłoszenia roku 2018 na Mazowszu „Rokiem Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”
262/17 19.12.17 r.

współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, gminę miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku w latach 2018 – 2020

Uchylona uchwałą nr 28/18 z dn. 27.02.18 r.

263/17 19.12.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12409)

264/17 19.12.17 r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12410)

265/17 19.12.17 r. skierowania wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozpatrzenie sporu o właściwość pomiędzy Radą Powiatu Piaseczyńskiego a Sejmikiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany uchwały nr XXI/1/2000 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna”
266/17 19.12.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”
267/17 19.12.17 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Pułtusk na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
268/17 19.12.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wyszkowie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
269/17 19.12.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12411)

270/17 19.12.17 r.

likwidacji aglomeracji Ryczywół

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12412)

271/17 19.12.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12413)

272/17 19.12.17 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12414)

273/17 19.12.17 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
274/17 19.12.17 r. wyrażenia zgody na realizację systemu „Parkuj i Jedź” na terenie województwa mazowieckiego
275/17 19.12.17 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie
276/17 19.12.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego
277/17 19.12.17 r.

nadania statutu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Zmieniona uchwałą nr 35/19  z dn. 19.03.19 r.

Uchylona uchwałą nr 236/19 z dn. 17.12.19 r.

278/17 19.12.17 r.

przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

279/17 19.12.17 r.

przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

280/17 19.12.17 r. przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.