Rok 2015

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2015
 

Rejestr uchwał rok 2015
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/15 26.01.15 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
2/15 26.01.15 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1324)
3/15 26.01.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
4/15 26.01.15 r. zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Szantung (Chińska Republika Ludowa)
5/15 26.01.15 r. rozstrzygnięcia wezwania Pana D. A. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
6/15 26.01.15 r. przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 214/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
7/15 26.01.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Pani J. C., dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
8/15 26.01.15 r.

przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zmieniona uchwałą nr 140/15 z dn. 21.12.2015 r.

9/15 26.01.15 r.

zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10/15 26.01.15 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023

11/15 26.01.15 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty
12/15 16.02.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”
13/15 16.02.15 r. nadania Regulaminu Muzeum Kolekcja Sztuki Współczesnej, oddział Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
14/15 16.02.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”
15/15 16.02.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1674)
16/15 16.02.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1676)
17/15 16.02.15 r.

przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody

Zmieniona uchwałą nr 117/16 z dn. 05.09.2016 r.

18/15 16.02.15 r. rozstrzygnięcia wezwania Pana M.B i Pani M.B  do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
19/15 16.02.15 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
20/15 16.03.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
21/15 16.03.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 2883)
22/15 16.03.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2015 rok”
23/15 16.03.15 r. Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku
24/15 16.03.15 r. udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
25/15 16.03.15 r. utworzenia Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Ostrołęce, Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrołęce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
26/15 16.03.15 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie upamiętnienia postaci Adama Chętnika
27/15 16.03.15 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
28/15 16.03.15 r. skarg pana L. W.
29/15 16.03.15 r. przekazania skargi pana D. A., na uchwałę Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
30/15 16.03.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
31/15 16.03.15 r.

określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015

Zmieniona uchwałą nr 60/15 z dnia 6.07.15 r.

32/15 20.04.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
33/15 20.04.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7080)
34/15 20.04.15 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie”

Zmieniona uchwałą nr 134/17 z dnia 29.08.17 r.

35/15 20.04.15 r. Nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
36/15 20.04.15 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie mazowieckim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4312)
37/15 20.04.15 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku
38/15 20.04.15 r.

określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4313)
39/15 20.04.15 r. nadania statutów wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego
40/15 20.04.15 r. przekazania wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria w sprawie uchylenia uchwały z dnia 27 lipca 2000 r., nr XXI/1/2000 Rady Powiatu  Piaseczyńskiego dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna”  Radzie Powiatu  Piaseczyńskiego celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością
41/15 20.04.15 r.

powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 37/16 z dn. 21.03.16 r.

42/15 20.04.15 r. skargi pani B. K.
43/15 20.04.15 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji inwestycji budowy Kolei Dużych Prędkości
44/15 18.05.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
45/15 18.05.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7269)
46/15 18.05.15 r. rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
47/15 18.05.15 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Narodowemu Centrum Badań Jądrowych
48/15 18.05.15 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie
49/15 15.06.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
50/16 15.06.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5687)
51/15 15.06.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
52/15 15.06.15 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2014 rok
53/15 15.06.15 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
54/15 15.06.15 r.

zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5642)
55/15 15.06.15 r.

utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5643)
56/15 15.06.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
57/15 15.06.15 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego hałasu z trasy S-8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia (rejon parku ks. Janusza) do ul. Dywizjonu 303 i ul. Marynin po obu stronach drogi (dzielnice: Bemowo i Wola m. st. Warszawy)
58/15 15.06.15 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani G.J. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej terenu gminy Jaktorów
59/15 6.07.15 r. Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji inwestycji budowy Siedleckiego Ośrodka Onkologii
60/15 6.07.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku
61/05 6.07.15 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie
62/15 6.07.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
63/15 6.07.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6684)
64/15 6.07.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6685)
65/15 6.07.15 r. Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018
66/15 6.07.15 r. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2014 r.”
67/15 6.07.15 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 roku
68/15 6.07.15 r. podtrzymania stanowiska w sprawie skargi pani B.K.
69/15 27.07.15 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 196/16 z dn. 21.11.2015 r.

70/15 27.07.15 r.

przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

Zmieniona uchwałą nr 131/15 z dnia 23.11.15 r. , nr 19/16 z 25.01.16 r. i nr 27/16 z 22.02.16 r.

71/15 27.07.15 r.

przekazania skargi Gminy Żabia Wola na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

Zmieniona uchwałą nr 132/15 z dnia 23.11.15 r. i nr 20/16 z 25.01.16 r.

72/15 27.07.15 r.

przekazania skargi Pani B. G. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

Zmieniona uchwałą nr 53/16 z dn. 18.04.16 r.

73/15 27.07.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
74/15 27.07.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6883)
75/15 27.07.15 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wstrzymania wejścia w życie obowiązkowej umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
76/15 27.07.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6884)
77/15 27.07.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6885)
78/15 27.07.15 r.

wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6886)
79/15 08.09.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
80/15 08.09.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz.1397)
81/15 08.09.15 r.

przyjęcia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014 – 2020

Zmieniona uchwałą nr  164/20 z dn. 15.12.20 r.

82/15 08.09.15 r.

udzielenia Miastu Sierpc pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa  ul. Narutowicza w Sierpcu”

Zmieniona uchwałą nr 31/16 z dn. 22.02.16 r. nr 97/16 z dn. 11.07.2016 r.

83/15 08.09.15 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren Dzielnicy Wesoła
84/15 08.09.15 r.

przyjęcia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020

Zmieniona uchwałą nr 160/20 z dn. 15.12.20 r.

85/15

08.09.15 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski
86/15 08.09.15 r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa H. i A. S. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów
87/15 08.09.15 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani K. Ł.-A. i Pana J. A. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego poprzez usunięcie ustaleń dotyczących przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew przez teren miejscowości Tłuste położonej w gminie Grodzisk Mazowiecki
88/15 08.09.15 r. trybu rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego
89/15 08.09.15 r. przekazania skargi Pani G. J. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
90/15 08.09.15 r. przekazania skargi Pani K. S. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
91/15 08.09.15 r. przekazania skargi Pani I. S. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
92/15 08.09.15 r. przekazania skargi Pani A. K. - Sz. oraz Pana P. Sz. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
93/15 08.09.15 r. przekazania skargi Pana W. Z. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
94/15 08.09.15 r.

wyznaczenia aglomeracji Maciejowice

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7970)
95/15 08.09.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7971)
96/15 08.09.15 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Przasnyskim umowy na realizację w latach 2015-2016 zadania pn. „Remont pomieszczeń WTZ, wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce – DPS Przasnysz, ul. Ruda 1”
97/15 08.09.15 r. przekazania odpowiedzi na wniosek Rady Powiatu Piaseczyńskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Radą Powiatu Piaseczyńskiego a Sejmikiem Województwa Mazowieckiego o wskazanie organu właściwego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów oraz udzielenia upoważnienia do podpisania  pełnomocnictwa procesowego
98/15 08.09.15 r. przekazania skargi Pani H. S. oraz Pana A. S. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
99/15 08.09.15 r. przekazania skargi Pani M. N., Pani E. G. i Pana T. P. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
100/15 05.10.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
101/15 05.10.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 2185)
102/15 05.10.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
103/15 05.10.15 r.

„Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8260)
104/15 05.10.15 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8261)
105/15 05.10.15 r. przekazania skargi Stowarzyszenia „Dolina Rokitnicy” na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
106/15 05.10.15 r. skargi pana P. Ż.
107/15 05.10.15 r. skargi pani M. Ł.
108/15 05.10.15 r. skargi państwa I. i P. R.
109/15 05.10.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji  Sejmiku Województwa Mazowieckiego
110/15 23.11.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
111/15 23.11.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1398)
112/15 23.11.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
113/15 23.11.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”
114/15 23.11.15 r. upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za 2015, 2016 i 2017 r.
115/15 23.11.15 r. projektu Statutu Województwa Mazowieckiego
116/15 23.11.15 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
117/15 23.11.15 r. ztanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw
118/15 23.11.15 r.

„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Zmieniona uchwałą nr 139/15 z dn. 21.12.15 r., nr 28/16 z dn. 22.02.16 r.

119/15 23.11.15 r.

planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 11545)

120/15 23.11.15 r. powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
121/15 23.11.15 r.

określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

Zmieniona uchwałą nr 160/16 z dn. 24.10.16 r., 136/17 z dn. 29.08.17 r.
122/15 23.11.15 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowy na realizację w latach 2015-2016 zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową, zlokalizowanego na dz. ew. 224 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133: - etap I – rozbudowa o klatkę schodową oraz pomieszczenia przeznaczone na potrzeby dla integracji społecznej, psychologa i lekarza medycyny pracy (stan surowy zadaszony), - etap II – przebudowa części nieeksploatowanej ze zmianą sposobu użytkowania, dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie sali integracyjnej dla niepełnosprawnych wraz z pracami wykończeniowymi klatki schodowej i montażem podnośnika hydraulicznego dla niepełnosprawnych”
123/15 23.11.15 r. utraty członkostwa w Zarządzie Województwa Mazowieckiego przez Wicemarszałka Leszka Ruszczyka
124/15 23.11.15 r. wyboru Wicemarszałka (W. Raboszuk)
125/15 23.11.15 r. Wyboru Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego (R. Rajkowski)
126/15 23.11.15 r. skargi pani  M.Z. i pana L.C.
127/15 23.11.15 r. skargi pani M. M-D.
128/15 23.11.15 r. przekazania skargi A. A., A. A., A. A., B. E. B., CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Pruszkowie, J. K., M. P., H. P., P. P., G. T., A. Z. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
129/15 23.11.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

130/15 23.11.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
131/15 23.11.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Żabia Wola na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
132/15 23.11.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
133/15 23.11.15 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
134/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039
135/15

21.12.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1724)
136/15 21.12.15 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039
137/15 21.12.15 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1163)
138/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
139/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
140/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
141/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
142/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
143/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
144/15 21.12.15 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 11673)
145/15 21.12.15 r. ogłoszenia roku 2016 „Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu”
146/15 21.12.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.