Rok 2014

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2014
 

Rejestr uchwał rok 2014
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/14 20.01.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039
2/14 20.01.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 686)
3/14 20.01.14 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia IV Pakietu Kolejowego
4/14 20.01.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 687)

Zmieniona uchwałą nr 175/16 z dn. 24.10.16r

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10772

5/14 20.01.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sobolew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sobolew

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 688)
6/14 20.01.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
7/14 20.01.14 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
8/14 20.01.14 r. zmiany w składzie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
9/14 20.01.14 r.

wyznaczenia aglomeracji Łomianki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 689)

Zmieniona uchwałą nr 142/16 z dn. 24.10.16 r., nr 272/17 z dn. 19.12.17 r.
10/14 10.02.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1495)
11/14 10.02.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
12/14 10.02.14 r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2013 r. i 2014 r.
13/14 10.02.14 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce”
14/14 10.02.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”
15/14 10.02.14 r. ogłoszenia roku 2014 „Rokiem Oskara Kolberga na Mazowszu”
16/14 10.02.14 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu

Uchylona uchwałą nr 14/14 z dn. 15.12.2014 r.

17/14 10.02.14 r. udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
18/14 10.02.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1496)
19/14 10.02.14 r. skarg pani Ireny Komorowskiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej Nr 478 W.Z.Z. „Sierpień 80” w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
20/14 10.03.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
21/14 10.03.14 r.

likwidacji aglomeracji Zbuczyn

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2445)
22/14 10.03.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2446)
23/14 10.03.14 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku
24/14 10.03.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych”
25/14 10.03.14 r. powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Siedlce – Czeremcha w okresie od dnia 14 grudnia 2014 r. do dnia 10 grudnia 2016 r.
26/14 17.03.14 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

Zmieniona uchwałą nr 120/14 z dn. 14.04.2014 r., Uchylona uchwałą nr 137/14dn. 28.04.2014 r.

27/14 17.03.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2014 r. poz. 2905)

28/14 17.03.14 r.

zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 1/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

29/14 07.04.14 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3891)
30/14 07.04.14 r.

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku

Zmieniona uchwałą nr 219/14 z dn. 03.11.14 r.

31/14 07.04.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” 
32/14 07.04.14 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
33/14 07.04.14 r. wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
34/14 07.04.14 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
35/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MM i AM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
36/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JR, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Wojwództwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
37/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez TS, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
38/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JC, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
39/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez ŁW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
40/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MS, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
41/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez DW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
42/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez BB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
43/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AK, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
44/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez WM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
45/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
46/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez PO, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
47/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AC, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
48/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez IN, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
49/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AB i TB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
50/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez RK, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
51/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JK, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
52/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
53/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez EM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
54/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez KW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
55/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AK, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
56/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez SM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
57/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez BP, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
58/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MG, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
59/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JS, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
60/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MS, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
61/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez IM i TM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
62/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez BM i JM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
63/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez GG, zam. w K., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
64/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MŚ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
65/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MŚ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
66/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez KM i MM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
67/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AS, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
68/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez KN, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
69/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez GT, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
70/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez KT, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
71/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez RB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
72/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez BS i HW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
73/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez PW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
74/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez E. D. , zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
75/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
76/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez PG, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
77/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez TB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
78/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
79/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez SS, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
80/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MJ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
81/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MI, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
82/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MI, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
83/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez DO, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
84/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
85/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JL, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
86/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JL, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
87/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez IW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
88/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MP i JP, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
89/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
90/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AL, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
91/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez PL, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
92/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JO, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
93/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JO, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
94/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez RW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
95/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JR, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
96/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez IR, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
97/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MŚ i  MŚ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
98/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez EG i MK, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
99/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez EG i WG, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
100/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez EP i TP, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
101/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez TK, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
102/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez RG, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
103/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MŚ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
104/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez PŚ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
105/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AP, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
106/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JS, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
107/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AR i PŻ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
108/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez PM, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
109/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez WR, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
110/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez JO, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
111/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AR, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
112/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez IK i MK, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
113/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez WŻ I RŻ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
114/14 07.04.14 r.

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez EŁ i MŁ, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie

115/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez AN, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
116/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez GG, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
117/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez BB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
118/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez KW, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
119/14 07.04.14 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez WP, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie
120/14 14.04.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039
121/14 14.04.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.poz. 4250)
122/14 14.04.14 r.

w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4218)
123/14 14.04.14 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Nasielsk

Zmieniona uchwałą nr 162/14 z dn. 19.05.14 r.
124/14 14.04.14 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie

125/14 14.04.14 r.

w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4219)
126/14 14.04.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
127/14 14.04.14 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie czynności egzekucyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Finansów w celu wyegzekwowania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw za 2013 r.
128/14 14.04.14 r.

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożonego przez MB, zam. w W., dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie

129/14 14.04.14 r.

w sprawie przekazania skargi Pani JC, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

Zmieniona uchwałą nr 7/15 z dn. 26.01.15 r.
130/14 14.04.14 r. w sprawie przekazania skargi KW, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
131/14 14.04.14 r. w sprawie przekazania skargi JM, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
132/14 14.04.14 r. w sprawie przekazania skargi KN, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
133/14 14.04.14 r.

w sprawie przekazania skargi HW i BSz, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

134/14 14.04.14 r.

w sprawie przekazania skargi JR, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku
z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

135/14 14.04.14 r.

w sprawie przekazania skargi EP, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

136/14 14.04.14 r.

w sprawie przekazania skargi TS, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

137/14 28.04.14 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
138/14 28.04.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4436)
139/14 28.04.14 r.

przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 12/15 z dn.16.02.15r., nr 113/15 z dn. 23.11.15r. i nr 215/16 z dn. 19.12.16r., nr 108/17 z dn. 11.07.2017 r.
140/14 28.04.14 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł.
141/14 28.04.14 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 246.527.895 zł.
142/14 28.04.14 r. przekazania skargi JR, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
143/14 28.04.14 r. przekazania skargi RB, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
144/14 28.04.14 r. przekazania skargi ŁW, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
145/14 28.04.14 r. przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
146/14 28.04.14 r. wyboru przedstawicieli Samorządu  Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
147/14 28.04.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4437)

Zmieniona uchwałą nr 114/16 z dn. 5.09.16 r.,  nr 269/17 z dn. 19.12.17 r.
148/14 28.04.14 r.

wyznaczenia aglomeracji Serock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4438)

Zmieniona uchwałą nr. 133/16 z dn. 5.09.16 r.

t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11544

149/14 19.05.14 r. przyjęcia rezygnacji Krzysztofa Strzałkowskiego z funkcji Wicemarszałka
150/14 19.05.14 r. wyboru Wicemarszałka
151/14 19.05.14 r. wyboru Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
152/14 19.05.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
153/14 19.05.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 5244)
154/14 19.05.14 r. wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie do spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
155/14 19.05.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego
156/14 19.05.14 r. w sprawie apelu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie działań nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wobec aktów prawnych organów Województwa Mazowieckiego
157/14 19.05.14 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 26/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
158/14 19.05.14 r. zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: "Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” oraz nowego brzmienia jej statutu
159/14 19.05.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 5245)
160/14 19.05.14 r. dotycząca Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Ciechanowie i w Mławie dla pociągów PKP Intercity SA relacji Warszawa-Gdynia Główna
161/14 19.05.14 r. wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
162/14 19.05.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Nasielsk
163/14 16.06.14 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2013 rok
164/14 16.06.14 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
165/14 16.06.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
166/14 16.06.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
167/14 16.06.14 r.

nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6078)
168/14 16.06.14 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Wieliszew umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Centrum Integracyjne Gminy Wieliszew”
169/14 16.06.14 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Miastem Ostrołęka umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”
170/14 16.06.14 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Miastem Przasnysz umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną o pow. zab. - 2259.40m2, pow. użytk. - 2074,10m2,  kubat. - 19227,00m3  na działce o nr. ewid. 1580 w Przasnyszu przy ul. Orlika 48”
171/14 16.06.14 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Płońskim umowy na realizację w latach 2014-2016 zadania pn.„Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną”
172/14 16.06.14 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie”
173/14 16.06.14 r. rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
174/14 16.06.14 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
175/14 16.06.14 r. przyznania ……… budynku mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Parkingowej 2, prawa pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 41/1 z obrębu 0050 50
176/14 16.06.14 r. wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
177/14 07.07.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
178/14 07.07.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6867)
179/14 07.07.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
180/14 07.07.14 r.

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6868)
181/14 07.07.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6869)
182/14 07.07.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

183/14 07.07.14 r. podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów   programów ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów linii kolejowych i dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy, średni poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku 
184/14 07.07.14 r. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2013 r.”
185/14 07.07.14 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
186/14 07.07.14 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego  dotyczącego  niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki  zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2015 r.
187/14 08.09.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
188/14 08.09.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 2425)
189/14 08.09.14 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”
190/14 08.09.14 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”
191/14 08.09.14 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, międzynarodowego stowarzyszenia non-profit utworzonego na podstawie prawa belgijskiego z 27 czerwca 1921 r.
192/14 08.09.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 8601)
193/14 08.09.14 r.

w sprawie likwidacji aglomeracji Orońsko

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 8602)
194/14 08.09.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raciąż

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 8603)
195/14 08.09.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 8604)
196/14 08.09.14 r. nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Mazowsza"
197/14 08.09.14 r. sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
198/14 08.09.14 r. wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz powiatu białobrzeskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 56 w Białobrzegach
199/14 08.09.14 r. wyrażenia zgody na cesję praw Najemcy wynikających z umowy najmu nr 80/2012/13 zawartej w dniu 28 lutego 2012 r. pomiędzy Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie a gabinetem Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej prowadzonym przez Pana Jana Farynę na Instytut Patologii im. prof. Marii Kobuszewskiej – Faryny sp. z o.o.
200/14 6.10.14 r.  wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
201/14 6.10.14 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wpisania do nowego Planu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła „Lesznowola” do węzła „Lotnisko”
202/14 6.10.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
203/14 6.10.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9499)
204/14 6.10.14 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Szantung (Chińska Republika Ludowa)
205/14 6.10.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9500)
206/14 6.10.14 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Regionalne w Siedlcach”

Zmieniona uchwałą nr 124/18 z dn. 21.08.18 r.

207/14 6.10.14 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zmian legislacyjnych w sprawie finansowania Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku
208/14 6.10.14 r. utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie
209/14 6.10.14 r. zmian w składzie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
210/14 3.11.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039
211/14 3.11.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2014 r. poz. 10699)
212/14 3.11.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa  Mazowieckiego
213/14 3.11.14 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego popierającego Stanowisko Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2014 roku w sprawie sytuacji finansowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
214/14 3.11.14 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10700)

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2015 r. – utrzymanym w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017 r. –  stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały.
215/14 3.11.14 r.

„Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

Zmieniona uchwałą nr 22/15 z dn. 16.03.15 r.
216/14 3.11.14 r.

określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

Uchylona uchwałą nr 121/15 z dn. 23.11.2015 r.

217/14 3.11.14 r.

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10701)

218/14 3.11.14 r. przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”
219/14 3.11.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku
220/14 3.11.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieciechów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10702)
221/14 3.11.14 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10703)
222/14 3.11.14 r. rozstrzygnięcia wezwania Wójta Gminy Jastrząb do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
223/14 3.11.14 r.

programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10704)

Uchylona uchwałą nr 48/18 z dn. 24.04.18 r.

224/14 3.11.14 r.

programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10705)
225/14 3.11.14 r. dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Wyszków
226/14 3.11.14 r. ogłoszenia roku 2015 „Rokiem Władysława Reymonta na Mazowszu oraz Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu”
227/14 3.11.14 r. wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
228/14 3.11.14 r. wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
    V kadencja
1/14 27.11.14 r. wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2/14 27.11.14 r. wyboru Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
3/14 27.11.14 r. wyboru Marszałka Województwa Mazowieckiego
4/14 27.11.14 r. wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
5/14 15.12.14 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Mazowieckiego
6/14 15.12.14 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 29/17 z dn. 29/17 z dn. 28.02.17 r.

7/14 15.12.14 r.

składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 30/15 z dn.16.03.15 r., nr 109/15 z dn. 05.10.15 r., nr 130/15 z dn. 23.11.15 r., nr 142/15 z dn. 21.12.15 r., nr 30/17 z 28.02.17 r. nr 73/17 z dn. 25.04.17 r.
8/14 15.12.14 r.

powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 129/15 z dn. 23.11.15 r., nr 146/15 z dn. 21.12.15 r., nr 74/17 z dn. 25.04.17 r.
9/14 15.12.14 r. wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
10/14 15.12.14 r. przekazania skargi Wójta Gminy Jastrząb na uchwałę Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
11/14 15.12.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039
12/14 15.12.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 140)
13/14 15.12.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
14/14 15.12.14 r. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Miastem Radom oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu
15/14 15.12.14 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim
16/14 15.12.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łochów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 141)
17/14 15.12.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 142)
18/14 15.12.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 143)
19/14 15.12.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sońsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 144)
20/14 15.12.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 145)

Zmieniona uchwałą nr 148/16 z dn. 24.10.16r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10779

21/14 15.12.14 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Węgrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Węgrów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 146)
22/14 15.12.14 r.

likwidacji aglomeracji Świercze

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 147)

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.