Rok 2013

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2013
 

Rejestr uchwał rok 2013
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/13 21.01.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2034
2/13 21.01.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1386)
3/13 21.01.13 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego budowy elektrowni w Ostrołęce
4/13 21.01.13 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczą-cego podjęcia konkretnych działań mających na celu przy-spieszenie realizacji drogi ekspresowej S-17 na terenie woje-wództwa mazowieckiego i całej trasie jej przebiegu w Polsce
5/13 21.01.13 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS 2 i NTS 3 oraz pozyskiwania środków na rozwój województwa mazowieckiego po 2020 roku
6/13 21.01.13 r. zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz szkół wchodzących w jego skład
7/13 21.01.13 r. rozstrzygnięcia wezwania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”
8/13 21.01.13 r. rozstrzygnięcia wezwania SITA POLSKA Sp. z o. o. do usunięcie naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”
9/13 21.01.13 r.

powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zmieniona uchwałą nr 8/14 z dn. 20.01.14 r. i 209/14 z 6.10.14 r.
10/13 21.01.13 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
11/13 21.01.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
12/13 18.02.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2034
13/13 18.02.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
14/13 18.02.13 r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2012 rok
15/13 18.02.13 r. nowego brzmienia  statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”
16/13 18.02.13 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Niepodległości  w Warszawie”
17/13 18.02.13 r. nowego brzmienia  statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”
18/13 18.02.13 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”
19/13 18.02.13 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”
20/13 18.02.13 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie”

Zmieniona uchwałą nr 125/18 z dn. 21.08.18 r.

21/13 18.02.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt.: „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”
22/13 18.02.13 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Mazowieckie w Płocku” oraz umowy dotyczącej utworzenia „Muzeum Żydów Mazowieckich” jako oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz jego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku
23/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
24/13 18.02.13 r.

zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Warszawie, zamiaru likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz zamiaru utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

25/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach
26/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu
27/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie
28/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie
29/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
30/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu
31/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie
32/13 18.02.13 r. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie
33/13 18.02.13 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747
34/13 18.02.13 r.

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2486)
35/13 18.02.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2487)
36/13 18.02.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”
37/13 18.03.13 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2034

Uchwała traci moc zgodnie z zapisami Uchwały Nr 53/13 z 22.04.13 r.

38/13 18.03.13 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3742)
39/13 18.03.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3743)
40/13 18.03.13 r. wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
41/13 18.03.13 r.

„Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim  w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3744)
42/13 18.03.13 r.

Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3794)
43/13 18.03.13 r. ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu” oraz „Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry na Mazowszu”
44/13 18.03.13 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
45/13 18.03.13 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3795)
46/13 18.03.13 r.

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

Zmieniona uchwałą nr 155/13 z 9.09.13 r. i nr 192/13 z 25.11.13 r.

47/13 18.03.13 r. udzielenia Filmotece Narodowej z siedzibą w Warszawie bonifikaty od wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Narbutta 50A
48/13 18.03.13 r. przekazania skargi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
49/13 18.03.13 r. pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego
50/13 18.03.13 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
51/13 18.03.13 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa, Gospodarki Morskiej w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
52/13 18.03.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

Unieważniona przez Kolegium RIO uchwałą Nr 9.209.2013 z 23 kwietnia 2012 roku
53/13 22.04.13 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2035

Zmieniona uchwałą Nr 68/13 z 20.05.13 r., nr 129/13 z dn. 15.07.2013 r., uchylona uchwałą nr 141/13 z dn. 09.09.2013 r.
54/13 22.04.13 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5462)
55/13 22.04.13 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2013 r. stwierdzającego nieważność w części uchwały Nr 13/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
56/13 22.04.13 r. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2012 roku
57/13 22.04.13 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r.
58/13 22.04.13 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie”
59/13 22.04.13 r.

nowego brzmienia statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 61/16 z dn. 16.05.16 r.
60/13 22.04.13 r.

nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Uchylona uchwałą nr 54/20 z dn. 28.04.20 r.

61/13 22.04.13 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 546)

Zmieniona uchwałą nr 77/15 z dn. 27.07.15 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10755

62/13 22.04.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5464)
63/13 22.04.13 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5465)

Zmieniona uchwałą nr 95/15 z dn. 8.09.15 r., nr 186/16 z 24.10.16r.
64/13 22.04.13 r. przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX
65/13 22.04.13 r. powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
66/13 22.04.13 r. skargi Pani Ireny Komorowskiej Przewodniczącej Komisji Zakładowej Nr 478 W.Z.Z. „Sierpień 80” w Centrum „ATTiS” w Warszawie
67/13 22.04.13 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie
68/13 20.05.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2035

Zmieniona uchwałą nr 118/13 z dn. 24.06.2013 r.

69/13 20.05.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5955)
70/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
71/13 20.05.13 r. zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz zmiany jej statutu
72/13 20.05.13 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”
73/13 20.05.13 r. wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Sojuszu Miast i Regionów na rzecz integracji Romów
74/13 20.05.13 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5956)
75/13 20.05.13 r. przekazania do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
76/13 20.05.13 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
77/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
78/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
79/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
80/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
81/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
82/13 20.05.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zmieniona uchwałą nr 114/17 z dn. 11.07.17 r.

83/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
84/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie 
85/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
86/13 20.05.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 124/17 z dn. 11.07.17 r.

87/13 20.05.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Psarskiego  w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 125/17 z dn. 11.07.17 r.

88/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
89/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie
90/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina
91/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
92/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza  w Pruszkowie
93/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Kolejowemu im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
94/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
95/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnemu i Medycyny Pracy ATTIS
96/13 20.05.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

97/13 20.05.13 r.

nadania statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Zmieniona uchwałą nr 155/17 z dn. 27.09.17 r.

98/13 20.05.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu  w Warszawie
99/13 20.05.13 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Pomiechówek z siedzibą urzędu gminy w Pomiechówku przy ul. Szkolnej 1A umowy na realizację w latach 2013-2014 zadania pn. „Budowa gminnego 10-oddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku jako Centrum Integracji Społecznej”
100/13 20.05.13 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 umowy na realizację w latach 2013-2014 zadania pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum TPD "Helenów" przez modernizację i połączenie budynku dotychczasowego Kolegium z budynkiem szkół powszechnych na potrzeby Szkoły Przysposobienia do Pracy, Liceum Ogólnokształcącego i sali sportowo-widowiskowej”
101/13 20.05.13 r.

likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5957)
102/13 20.05.13 r.

likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5958)
103/13 20.05.13 r.

likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5959)
104/13 20.05.13 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5960)
105/13 20.05.13 r.

likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5961)
106/13 20.05.13 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2013 r. poz. 5962)
107/13 20.05.13 r.

likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5963)
108/13 20.05.13 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5964)
109/13 20.05.13 r.

likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5965)
110/13 20.05.13 r.

przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 29.05.13 r. poz. 5966)
111/13 20.05.13 r. utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie
112/13 20.05.13 r.

Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5967)

Zmieniona uchwałą nr 107/19 z dn. 09.07.2019 r., nr 67/20 z dn. 19.05.20 r.

113/13 20.05.13 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwały Nr 9.209.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr 52/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyznawania  i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa MAZOWIECKIEGO”
114/13 20.05.13 r. „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
115/13 20.05.13 r.

utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gołotczyźnie i Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie oraz likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz szkół wchodzących w jego skład

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5968)
116/13 24.06.13 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2012 rok
117/13 24.06.13 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
118/13 24.06.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2035
119/13 24.06.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. z 2013 r. poz. 8122)
120/13 24.06.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 2013 r. poz. 7453)

121/13 24.06.13 r. wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Wołomińskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie
122/13 24.06.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 115/17 z dn. 11.07.17 r.

123/13 24.06.13 r. utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie oraz utworzenia Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie
124/13 24.06.13 r.

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 2013 r. 7454)
125/13 24.06.13 r. rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia „Czysta Natura” do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”
126/13 24.06.13 r. wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
127/13 15.07.13 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
128/13 15.07.13 r. apelu do Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznanie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 966) oraz art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.)
129/13 15.07.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2035
130/13 15.07.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 8511)
131/13 15.07.13 r. Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczącego  prognozy planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014
132/13 15.07.13 r. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej województwa mazowieckiego za 2012 r.
133/13 15.07.13 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczącego likwidacji dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
134/13 15.07.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
135/13 15.07.13 r.

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 8362)

Uchylona uchwałą nr 108/19 z dn. 09.07.2019 r.

136/13 15.07.13 r. skargi pana J. K.
137/13 15.07.13 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej
138/13 15.07.13 r. wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Otwockiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego 3A w Otwocku
139/13 15.07.13 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 8363)
140/13 15.07.13 r. udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Sejmiku Województwa Mazowieckiego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie skargi Stowarzyszenia Osiedla Leśna na uchwałę Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz na uchwałę Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
141/13 9.09.13 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036

Zmieniona uchwałą nr 169/13 z dn. 28.10.2013 r., uchylona uchwałą nr 26/14  z dn. 17.03.2014 r.

142/13 9.09.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. 9223)
143/13 9.09.13 r.

wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą Nr 171/13 z dn. 28.10.13 r., Nr 189/13 z dn. 25.11.13 r., Nr 11/14 z dn. 10.02.14 r., Nr 20/14 z dn. 10.03.14 r., Nr 179/14 z dn. 07.07.14 r., nr 13/14 z dn. 15.12.2014 r., nr 51/15 z dn. 15.06.15 r., nr 100/15 z dn. 5.10.15 r., nr 112/15 z dn. 23.11.15 r., nr 138/15 z dn. 21.12.15 r., nr 216/16 z dn. 19.12.16 r., nr 76/17 z dn. 25.04.17 r., nr 88/17 z dn. 20.06.17 r., nr 241/17 z dn. 4.12.17 r., nr 26/18 z dn. 27.02.18 r., nr 33/18 z dn. 28.03.18 r., nr 96/18  z dn. 19.06.18 r., nr 161/18  z dn. 16.10.18 r. nr 231/19 z dn. 17.12.19 r., nr 60/20 z dn. 19.05.20 r., nr 129/20 z dn. 13.10.20 r., nr 55/21 z dn. 18.05.21 r.
144/13 9.09.13 r. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1475/13 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
145/13 9.09.13 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
146/13 9.09.13 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”
147/13 9.09.13 r. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, w części dotyczącej obwodów łowieckich województwa lubelskiego znajdujących się równocześnie na obszarze województwa mazowieckiego
148/13 9.09.13 r. przekazania do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego
149/13 9.09.13 r. rozstrzygnięcia wezwania pana Michała Pełki z dnia 12 lipca 2013 r. do usunięcia naruszenia uprawnienia
150/13 9.09.13 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 12 września 2013 r. poz. 9619)

Zmieniona uchwałą Nr 67/17 z dn. 25.04.17 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10768

151/13 9.09.13 r.

przekazania skargi Stowarzyszenia „Czysta Natura” na uchwałę Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwałę Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

152/13 9.09.13 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 9746)
153/13 9.09.13 r. wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, na zawarcie aneksu do umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 10 lutego 2012 r. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, o udostępnienie oddziałów klinicznych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
154/13 9.09.13 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
155/13 9.09.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
156/13 9.09.13 r. udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
157/13 9.09.13 r. utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii  w Józefowie
158/13 28.10.13 r. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
159/13 28.10.13 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sochocin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sochocin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11269)
160/13 28.10.13 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11270)

Zmieniona uchwałą nr 189/16 z dn. 24.10.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10768

161/13 28.10.13 r. rozstrzygnięcia wezwania Pana P. R. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
162/13 28.10.13 r.

programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11271)

Zmieniona uchwałą nr 97/17 z dn. 20.06.17 r.

Uchylona uchwałą nr 115/20 z dn. 8.09.20 r.

163/13 28.10.13 r.

programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11272)

Zmieniona uchwałą nr 95/17 z dn. 20.06.17 r.

Uchylona uchwałą nr 115/20 z dn. 8.09.20 r.

164/13 28.10.13 r.

programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11273)

Zmieniona uchwałą nr 98/17 z dn. 20.06.17 r.

Uchylona uchwałą nr 115/20 z dn. 8.09.20 r.

165/13 28.10.13 r.

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11274)
166/13 28.10.13 r. przekazania do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
167/13 28.10.13 r. rozstrzygnięcia wezwania państwa W. i M. Ł. z dnia 19 sierpnia 2013 r. do usunięcia naruszenia prawa
168/13 28.10.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11715)
169/13 28.10.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2035

Unieważniona uchwałą RIO Nr 24.423.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. (zaskarżona uchwałą 193/13) zmieniona uchwałą nr 180/13 z dn. 25.11.2013r.
170/13 28.10.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11275)
171/13 28.10.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
172/13 28.10.13 r. upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za 2013 rok
173/13 28.10.13 r. Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podjęcia działań mających na celu wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na Mazowszu
174/13 28.10.13 r.

zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

Uchylona uchwałą nr 25/16 z dn. 22.02.2016 r.

175/13 28.10.13 r. udzielenia Miastu Przasnysz pomocy finansowej w 2013 roku w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn.: „Przasnyskie obchody 100 rocznicy I wojny światowej”, realizowanego przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu
176/13 28.10.13 r.

uchylająca uchwałę w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

177/13 28.10.13 r. stanowiska w sprawie realizacji drogi ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Mława i jej powiązań z drogami wojewódzkimi
178/13 28.10.13 r. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
179/13 25.11.13 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa
180/13 25.11.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039
181/13 25.11.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9315)
182/13 25.11.13 r.

Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

Zmieniona Uchwałą nr 31/14 z dn. 07.04.14 r.

183/13 25.11.13 r.

ograniczenia populacji zwierząt

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13008)
184/13 25.11.13 r.

programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13009)

Zmieniona uchwałą nr 99/17 z dn. 20.06.17 r.

Uchylona uchwałą nr 115/20 z dn. 8.09.20 r.

185/13 25.11.13 r.

programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13010)

Zmieniona uchwałą nr 94/17 z dn. 20.06.17 r.

Uchylona uchwałą nr 115/20 z dn. 8.09.20 r.

186/16 25.11.13 r.

programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13011)

Zmieniona uchwałą nr 96/17 z dn. 20.06.17 r.

Uchylona uchwałą nr 115/20 z dn. 8.09.20 r.

187/16 25.11.13 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13012)

Zmieniona uchwałą nr 56/16 z dn. 18.04.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10758

188/13 25.11.13 r.

zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13013)

189/13 25.11.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego
190/13 25.11.13 r.

wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13014)

Zmieniona uchwałą nr 82/16 z dn. 21.06.16 r., nr 52/19 z 16.04.19 r.

191/13 25.11.13 r.

skargi Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

192/13 25.11.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
193/13 16.12.13 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 listopada 2013 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036
194/13 16.12.13 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2039
195/13 16.12.13 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9531)
196/13 16.12.13 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

Zmieniona uchwałą nr 1/14 z dn. 20.01.2014 r.

197/13 16.12.13 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13565)
198/13 16.12.13 r. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
199/13 16.12.13 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Miastem Radom

Uchylona uchwałą nr 14/14 z dn. 15.12.2014 r.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.