Rok 2011

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2011
 

Rejestr uchwał rok 2011
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/11 31.01.11 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033

Uchylona uchwałą Nr 147/11 z dn. 24.10.11 r.

2/11 31.01.11 r.

uchwały budżetowej Woj. Maz. na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 32, poz. 1022)

3/11 31.01.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”
4/11 31.01.11 r.

wyznaczenia aglomeracji Czosnów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 32, poz. 1023)

Zmieniona uchwałą nr 115/16 z dn. 5.09.16 r.

 t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11538

5/11 31.01.11 r.

wyznaczenia aglomeracji Zwoleń

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 32, poz. 1024)
6/11 31.01.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 32, poz. 1025)
7/11 31.01.11 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
8/11 31.01.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
9/11 31.01.11 r.

terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 roku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 32, poz. 1026)

Uchylona uchwałą nr 108/18 z dn. 19.06.18 r.

10/11 31.01.11 r.

zatwierdzenia statutu Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 90/12 z dn. 13.04.12 r.
11/11 31.01.11 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
12/11 31.01.11 r. zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
13/11 31.01.11 r. uchylenia uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego
14/11 21.03.11 r. wygaśnięcia mandatu radnego
15/11 21.03.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 8668)
16/11 21.03.11 r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego oraz wybranych jednostek budżetowych za 2010 rok
17/11 21.03.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Techników Analityki Medycznej z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
18/11 21.03.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Organizacja Terenowa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
19/11 21.03.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach z wezwaniem  do usunięcia naruszenia prawa
20/11 21.03.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze, Międzyzakładowa Komisja Nr 1280 Pracowników Siedleckiej Służby Zdrowia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
21/11 21.03.11 r.

nadania statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego

Uchylona uchwałą Nr 39/15 z dn. 20.04.15 r.

22/11 21.03.11 r.

nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 214/12 z dn. 22.10.12 r.
23/11 21.03.11 r. wyboru przedstawiciela samorządu gospodarczego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
24/11 21.03.11 r. wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
25/11 21.03.11 r.

powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 65/11 z dn. 16.05.11 r., Nr 58/12 z dn. 12.03.12 r., Nr 65/13 z dn. 22.04.13 r., Nr 134/13 z dn. 15.07.13 r., Nr 9/15 z dn. 26.01.15 r., Nr 120/15 z dn. 23.11.15 r., Nr 141/15 z dn. 21.12.15 r., Nr 44/16 z dn. 18.04.16 r.
26/11 21.03.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego
27/11 21.03.11 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie”

Zmieniona uchwałą nr 120/12 z dn. 21.05.12 r.

28/11 21.03.11 r. ogłoszenia roku 2011 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu”
29/11 21.03.11 r.

Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 51 poz. 1657)

Zmieniona uchwałą Nr 130/12 z dn. 21.05.12 r. uchylona uchwałą nr 112/13 z dn. 20.05.13 r.
30/11 21.03.11 r.

Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 51 poz. 1658)

Zmieniona uchwałą Nr 53/12 z dn. 12.03.12 r.
31/11 21.03.11 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
32/11 21.03.11 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie
33/11 21.03.11 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
34/11 21.03.11 r.

udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”

Zmieniona uchwałą Nr 50/11 z dn. 18.04.11 r., Nr 67/11 z dn. 16.05.11 r., Nr 91/11 z dn. 20.06.11 r., nr 185/11 z dn. 21.11.11 r.
35/11 21.03.11 r.

„Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 51 poz. 1659)

Zmieniona uchwałą Nr 132/11 z dn. 05.09.11 r.
36/11 21.03.11 r.

wyznaczenia aglomeracji Piaseczno

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 53, poz. 1702)
37/11 21.03.11 r. wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego
38/11 21.03.11 r. zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 14/11 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
39/11 21.03.11 r. zatwierdzenia „Zmian w planie finansowym na 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
40/11 21.03.11 r. zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2010 roku”
41/11 21.03.11 r. zaakceptowania odpowiedzi na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
42/11 21.03.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
43/11 21.03.11 r.

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

Zmieniona uchwałą Nr 130/11 z dn. 05.09.11 r.
44/11 18.04.11 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
45/11 18.04.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033
46/11 18.04.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 8771)
47/11 18.04.11 r.

zakresu i formy informacji o kształtowaniu  się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą Nr 66/11 z dn. 16.05.11 r., Nr 90/11 z dn. 20.06.11 r.
48/11 18.04.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
49/11 18.04.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
50/11 18.04.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej j.s.t. z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
51/11 18.04.11 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
52/11 18.04.11 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu
53/11 18.04.11 r. zainicjowania działań na rzecz utworzenia publicznej uczelni zawodowej w Ostrołęce
54/11 18.04.11 r.

zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 75, poz. 2340)

Zmieniona uchwałą nr 210/19 z dn. 19.11.19 r.

55/11 18.04.11 r.

przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca – 31 grudnia

56/11 18.04.11 r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
57/11 18.04.11 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku
58/11 18.04.11 r.

zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

59/11 18.04.11 r. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, oznaczonej jako działka nr 5316/6 o powierzchni 548 m2, położonej przy ul. Dr Huberta 39 w Mińsku Mazowieckim na rzecz najemcy
60/11 18.04.11 r. zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
61/11 18.04.11 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 75, poz. 2341)
62/11 16.05.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
63/11 16.05.11 r. przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji na obszarze województwa mazowieckiego
64/11 16.05.11 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 umowy na realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku tzw. pawilonu angielskiego na przedszkole specjalne  im. Sue Ryder w Centrum TPD „Helenów”, na okres 2 lat – 2011-2012
65/11 16.05.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
66/11 16.05.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego
67/11 16.05.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
68/11 20.06.11 r. sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2010 rok
69/11 20.06.11 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
70/11 20.06.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
71/11 20.06.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033 

72/11 20.06.11 r. stanowiska na temat „Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”
73/11 20.06.11 r. przyjęcia dokumentu pn. Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Raport
74/11 20.06.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie środków na aktywne formy ograniczenia bezrobocia
75/11 20.06.11 r.

nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 139, poz. 4432)

Zmieniona uchwałą Nr 122/13 z dn. 24.06.13 r., 115/17 z dn. 11.07.17 r.
76/11 20.06.11 r.

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 128, poz. 4086)

Zmieniona uchwałą Nr 153/11 z dn. 24.10.11 r.

77/11 20.06.11 r. zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
78/11 20.06.11 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
79/11 20.06.11 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie”

Zmieniona uchwałą nr 172/11 4z dn. 16.06.14 r.

80/11 20.06.11 r.

zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 118, poz. 3732)
81/11 20.06.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku
82/11 20.06.11 r. skargi pani Ireny Komorowskiej z dnia 11 kwietnia 2011 roku
83/11 20.06.11 r. skargi pani A. R.-D. i pana J. R.-D. na Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w szczególności na działającego z jego upoważnienia Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
84/11 20.06.11 r.

zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 118, poz. 3733)

Zmieniona uchwałą Nr 165/12 z dn. 25.06.12 r.

85/11 20.06.11 r.

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmieniona uchwałą Nr 134/11 z dn. 05.09.11 r., Nr 183/11 z dn. 21.11.11 r. Nr 210/11 z dn. 19.12.11 r.
86/11 20.06.11 r. przekazania Gminie Łąck w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej nr 577
87/11 20.06.11 r. zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 15/11 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
88/11 20.06.11 r. zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
89/11 20.06.11 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
90/11 20.06.11 r. zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego
91/11 20.06.11 r. udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
92/11 20.06.11 r. udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej Miastu Stołecznemu Warszawa na przystosowanie boiska baseballowego przy Gimnazjum Nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej 4/5 w Warszawie do przeprowadzenia finałów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Mazowsze 2011
93/11 11.07.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. 11197)
94/11 11.07.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”
95/11 11.07.11 r. zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego
96/11 11.07.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
97/11 11.07.11 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odesskiego
98/11 11.07.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie nauczania języka polskiego w szkołach w Republice Litewskiej
99/11 11.07.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej
100/11 11.07.11 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie od spółki Instytucja Filmowa „Max-Film” S.A. 100% udziałów w spółce „Centrum Praha” Sp. z o.o.
101/11 11.07.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 131, poz. 4167)
102/11 11.07.11 r. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
103/11 11.07.11 r.

połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA” oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 149, poz. 4752)
104/11 5.09.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 10714)
105/11 5.09.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033

106/11 5.09.11 r.

obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Zmieniona uchwałą Nr 3/15 z dn. 26.01.15 r.
107/11 5.09.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie”
108/11 5.09.11 r. powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Czeremcha w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 13 grudnia 2014 r.
109/11 5.09.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie polityki spójności za jeden z głównych priorytetów działań rządu w przygotowaniu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 a w tym uwzględnienie potrzeb rozwojowych regionów przejściowych oraz obszarów metropolitalnych
110/11 5.09.11 r. zmian w statucie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
111/11 5.09.11 r. zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
112/11 5.09.11 r. zmiany statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
113/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani O. M. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
114/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wniosku Społecznej Inicjatywy Pokrzywdzonych przez PP Porty Lotnicze im. Fryderyka Chopina o usunięcie naruszenia prawa i zmianę treści uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
115/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Włochy do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
116/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wniosku Pana J. Ch. o usunięcie naruszenia prawa i uchylenie uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
117/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani A. L. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
118/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani K. S. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
119/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa J. i H. B. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
120/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Pana W. K. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
121/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Państwa B. i S. Sz. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
122/11 5.09.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
123/11 5.09.11 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 164, poz. 5147)

Zmieniona uchwałą nr 171/16 z dn. 24.10.16 r.

t. j . Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.11.2017 r. poz. 10765

124/11 5.09.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
125/11 5.09.11 r. wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
126/11 5.09.11 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do międzynarodowej sieci ENCORE- Environment Conference of the Regions of Europe - Konferencji Środowiskowej Regionów Europy
127/11 5.09.11 r. przekazania Gminie Łąck w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania drogi wojewódzkiej Nr 577 na odcinku od km 8+419 do km 9+619
128/11 5.09.11 r. skargi pani A. M. na Marszałka Województwa Mazowieckiego
129/11 5.09.11 r. skargi pani J. W. i pana A. W. na Marszałka Województwa Mazowieckiego
130/11 5.09.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
131/11 5.09.11 r. zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
132/11 5.09.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 164, poz. 5148)
133/11 5.09.11 r. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 621/11 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
134/11 5.09.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
135/11 5.09.11 r. zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
136/11 5.09.11 r. zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych  w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego
137/11 5.09.11 r. wyboru wniosków i udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
138/11 24.10.11 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
139/11 24.10.11 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
140/11 24.10.11 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
141/11 24.10.11 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
142/11 24.10.11 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
143/11 24.10.11 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
144/11 24.10.11 r. przyjęcia rezygnacji Marcina Kierwińskiego z funkcji Wicemarszałka
145/11 24.10.11 r. wyboru Wicemarszałka
146/11 24.10.11 r. wyboru Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
147/11 24.10.11 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2034
148/11 24.10.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 10582)
149/11 24.10.11 r. terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu
150/11 24.10.11 r. upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego
151/11 24.10.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani W. W.-J. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
152/11 24.10.11 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani W. W. H. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
153/11 24.10.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 206, poz. 6173)
154/11 24.10.11 r.

powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wsch. w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.

Zmieniona uchwałą nr 64/19 z dn. 21.05.19 r.

155/11 24.10.11 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

156/11 24.10.11 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

157/11 24.10.11 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

158/11 24.10.11 r.

nowego brzmienia Statutu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Zmieniona uchwałą nr 116/12 z dn. 21.05.12 r. uchylona uchwałą nr 277/17 z dn. 19.12.17 r.

159/11 24.10.11 r. wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
160/11 24.10.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.11.11 r. Nr 206, poz. 6174)
161/11 24.10.11 r.

zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 10.11.11 r. Nr 206, poz. 6175)
162/11 24.10.11 r. przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 265
163/11 24.10.11 r. przekazania Gminie Radzanowo w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z prac przy budowie ronda w miejscowości Rogozino w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 567
164/11 24.10.11 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
165/11 24.10.11 r. zainicjowania współpracy Województwa Mazowieckiego oraz członków Polskiego Konsorcjum Bioregionów z wybranymi partnerami Europy Środkowej w zakresie bio i nanotechnologii
166/11 21.11.11 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
167/11 21.11.11 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
168/11 21.11.11 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
169/11 21.11.11 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
170/11 21.11.11 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
171/11 21.11.11 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
172/11 21.11.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2034
173/11 21.11.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 10070)
174/11 21.11.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
175/11 21.11.11 r.

wydatków niewygasających z upływem 2011 roku

Zmieniona uchwałą Nr 190/11 z dn. 19.12.11 r.
176/11 21.11.11 r.

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 225, poz. 6987)
177/11 21.11.11 r. „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”
178/11 21.11.11 r. wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
179/11 21.11.11 r. zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
180/11 21.11.11 r. utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
181/11 21.11.11 r. skargi pani Sylwii Wnuk - Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie
182/11 21.11.11 r.

nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą  Nr 84/13 z dn. 20.05.13 r. i 163/17 z dn. 24.10.17 r.
183/11 21.11.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
184/11 21.11.11 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dobre oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dobre

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 225, poz. 6988)
185/11 21.11.11 r. udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
186/11 21.11.11 r. przekazania Gminie Stare Babice w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 898 – ul. Sikorskiego w Starych Babicach
187/11 19.12.11 r. przekazania skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
188/11 19.12.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2034

189/11 19.12.11 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 07.11.13 r. poz. 11549)
190/11 19.12.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku
191/11 19.12.11 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034

Zmieniona uchwałą Nr 38/12 z dn. 12.03.12 r., Nr 76/12 z dn. 13.04.2012 r., 113/12 z dn. 21.05.12 r., 189/12 z dn. 10.09.12 r., Nr 208/12 z dn. 22.09.12 r. nr 230/12 z dn. 23.11.12 r. Nr 243/12 z dn. 17.12.12 r.
192/11 19.12.11 r.

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego  na 2012 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.02.02.2012r. poz. 880)

Zmieniona uchwałą Nr 1/12 z dn. 06.02.2012 r., Nr 39/12 z dn. 12.03.12 r., Nr 77/12 z dn. 13.04.2012 r. 114/12 z dn. 21.05.12 r., 190/12 z dn. 10.09.12 r., nr 209/12 z dn. 22.10.12 r. nr 231/12 z dn. 23.11.12 r. Nr 244/12 z dn. 17.12.12 r.
193/11 19.12.11 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmiany zasad niesprawiedliwego podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia
194/11 19.12.11 r. ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Władysława Broniewskiego na Mazowszu”
195/11 19.12.11 r. ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Władysława Sebyły na Mazowszu”
196/11 19.12.11 r. ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu”
197/11 19.12.11 r. zatwierdzenia „Zmian w planie finansowym na 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
198/11 19.12.11 r. zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2012 rok”
199/11 19.12.11 r. zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 16/11 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”
200/11 19.12.11 r. zatwierdzenia „Programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2012 rok”
201/11 19.12.11 r.

zawarcia Porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odeskiego o współpracy międzyregionalnej

Zmieniona uchwałą nr 115/12 z dn. 21.05.12 r.

202/11 19.12.11 r. zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie
203/11 19.12.11 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do organizacji zrzeszającej publiczne służby socjalne w Europie pn.: „European Social Network” (ESN)
204/11 19.12.11 r.

likwidacji aglomeracji Korczew

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 30.12.11 r. Nr 239, poz. 8484)
205/11 19.12.11 r.

likwidacji aglomeracji Sanniki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 30.12.11 r. Nr 239, poz. 8485)
206/11 19.12.11 r.

likwidacji aglomeracji Stupsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 30.12.11 r. Nr 239, poz. 8486)
207/11 19.12.11 r.

likwidacji aglomeracji Lubowidz

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 30.12.11 r. Nr 239, poz. 8487)
208/11 19.12.11 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarnolas

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 30.12.11 r. Nr 239, poz. 8488)
209/11 19.12.11 r.

określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

Uchylona uchwałą nr 216/14 z dn. 03.11.14 r.

210/11 19.12.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.