Rok 2010

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2010
 

Rejestr uchwał rok 2010
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/10 18.01.10 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 roku Nr 72, poz. 1094)
2/10 18.01.10 r.

ograniczenia działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 57, poz. 832)
3/10 18.01.10 r.

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 57, poz. 833)
4/10 18.01.10 r.

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 57, poz. 834)
5/10 18.01.10 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skargi pana Krzysztofa Knopa z dnia 3 kwietnia 2008 roku
6/10 18.01.10 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego inicjatywy nadania Akademii Podlaskiej nazwy „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach”
7/10 18.01.10 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
8/10 18.01.10 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i Nadbużańskiego” oraz nadania jej Statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 57, poz. 835)
9/10 18.01.10 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747

Uchylona uchwałą nr 33/13 z dn. 18.02.13 r.

10/10 22.02.10 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
11/10 22.02.10 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
12/10 22.02.10 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Konstantynów Łódzki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Pomnika Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim”
13/10 22.02.10 r.

ograniczenia działalności Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2010 roku Nr 80, poz. 1268)
14/10 22.02.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
15/10 22.02.10 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury
pn. „Warszawska Opera Kameralna w Warszawie”

Zmieniona uchwałą nr 121/12 z dn. 21.05.12 r.

16/10 22.02.10 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”

Zmieniona uchwałą nr 164/11 z dn. 24.10.11 r. Uchylona uchwałą nr 86/12 z dn. 13.04.12 r.
17/10 22.02.10 r. przekazania Stałej Wystawy Pomorskich Kolei Wąskotorowych
w Gryficach będącej filią Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Województwu Zachodniopomorskiemu
18/10 22.02.10 r. rozstrzygnięcia wezwania Pani Barbary Kowerdan do usunięcia naruszenia prawa
19/10 22.02.10 r. skargi pani Marleny Sójka dotyczącej zarządu drogą wojewódzką nr 627 w Ostrowi Mazowieckiej
20/10 22.02.10 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 roku Nr 80, poz. 1269)
21/10 22.02.10 r.

udzielenia pomocy finansowej  w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego  z obszaru województwa mazowieckiego  realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Zmieniona uchwałą nr 72/10 z dn. 26.04.10 r., oraz  uchwałą nr 133/10 z dn. 06.09.10 r.

22/10 22.02.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
23/10 22.02.10 r.

ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 roku Nr 80, poz. 1270)
24/10 22.02.10 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 roku Nr 80, poz. 1271)
25/10 22.02.10 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
26/10 22.02.10 r. przekazania Gminie Gniewoszów w formie pomocy rzeczowej gruzu betonowego pochodzącego z przebudowy dróg wojewódzkich Nr 738 na odcinku od km 13+034 do km 13+465 oraz Nr 788 na odcinku od km 4+475 do km 5+000 w miejscowości Gniewoszów
27/10 22.02.10 r. przekazania Gminie Głowaczów w formie pomocy rzeczowej materiałów pozostałych po rozbiórce chodnika przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 44+524 do km 44+836 w miejscowości Głowaczów
28/10 22.02.10 r. przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 540 z drogą powiatową Nr 5201W w miejscowości Zągoty
29/10 22.02.10 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach na sprzedaż dokumentacji budowlanej dotyczącej budowy nowego obiektu Szpitala na rzecz firmy „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o. w Ząbkach
30/10 22.03.10 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2013 r. poz. 3214)
31/10 22.03.10 r.

likwidacji Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 99, poz. 1794)
32/10 22.03.10 r.

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 99, poz. 1795)
33/10 22.03.10 r.

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 99, poz. 1796)
34/10 22.03.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
35/10 22.03.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza
36/10 22.03.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
37/10 22.03.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA”
38/10 22.03.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego w Radomiu
39/10 22.03.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” SPZOZ
40/10 22.03.10 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowaną umową międzynarodową i ustawami
41/10 22.03.10 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 70, poz. 1053)
42/10 22.03.10 r.

nowego brzmienia statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 147/10 z dn. 06.09.10 r.

43/10 22.03.10 r. wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego ośrodka Doradztwa Rolniczego
44/10 22.03.10 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego
45/10 22.03.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
46/10 22.03.10 r.

wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 81, poz. 1287)

Zmieniona uchwałą nr 76/15 z dn. 27.07.15 r.

t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11545

47/10 22.03.10 r. skargi Państwa I. i A. P. z dnia 19 stycznia 2010 r. na akt prawa miejscowego – rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
48/10 22.03.10 r. skargi Pani M. W. z dnia 19 stycznia 2010 r. na akt prawa miejscowego – rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
49/10 22.03.10 r. skargi Pana M. P. z dnia 29 stycznia 2010 r. na akt prawa miejscowego – rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
50/10 22.03.10 r. skargi Pani B. K. na uchwałę Nr 18/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani Barbary Kowerdan do usunięcia naruszenia prawa
51/10 22.03.10 r. powołania Rady Społecznej przy SPZOZ „RM – MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
52/10 22.03.10 r. określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2010 roku
53/10 22.03.10 r. stanowiska Sejmiku dotyczącego odwołania Pana A. B. od pisma Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, znak: MODR-EO.411-6/09 z dnia 30 lipca 2009 r. uzupełnionego skargą na postępowanie Dyrektora Ośrodka z dnia 8 grudnia 2009 r.
54/10 22.03.10 r. zatwierdzenia cennika usług Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
55/10 22.03.10 r.

nadania Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 79/12 z dn. 13.04.12 r.
56/10 14.04.10 r. uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
57/10 26.04.10 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok
58/10 26.04.10 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2013 r. poz. 3665)
59/10 26.04.10 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych z siedzibą w Sulejówku przy ul. Poprzecznej 1 umowy na realizację zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych fizycznie i starszych w Domu Pomocy Społecznej  im. Natalii Nitosławskiej”, na okres 2 lat – 2010-2011
60/10 26.04.10 r.

nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 146/10 z dn. 06.09.10 r.

61/10 26.04.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
62/10 26.04.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
63/10 26.04.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
64/10 26.04.10 r.

ograniczenia działalności SZPZOZ im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2010 r. Nr 120, poz. 2595)
65/10 26.04.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawie
66/10 26.04.10 r.

zmiany nazwy Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof.  Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą nr 189/10 z dn. 8.11.10 r. i nr 143/12 z dn. 25.06.12 r.
67/10 26.04.10 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
68/10 26.04.10 r. skargi Pana A. B. i Pani K. B.  z dnia 29 listopada 2009 roku na akt prawa miejscowego – rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 roku w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
69/10 26.04.10 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
70/10 26.04.10 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny
71/10 26.04.10 r.

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2010

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 120, poz. 2596)
72/10 26.04.10 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”
73/10 31.05.10 r.

wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego

74/10 31.05.10 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 141, poz. 3357)
75/10 31.05.10 r. utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
76/10 31.05.10 r. zmian statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce
77/10 31.05.10 r. zmian statutu Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
78/10 31.05.10 r.

powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą nr 32/11 z dn. 21.03.11 r.

79/10 31.05.10 r. rozwiązania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie
80/10 31.05.10 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.
81/10 31.05.10 r. przyjęcia sprawozdania z Działalności MJWPU za okres 1 lipca - 31 grudnia 2009 roku
82/10 31.05.10 r.

zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Pałac w Sannikach” oraz nowego brzmienia statutu tej instytucji

Zmieniona uchwałą nr 153/12 z dn. 25.06.12 r.
83/10 31.05.10 r.

dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 122/10 z dn. 05.07.10 r.

84/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
85/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
86/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
87/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
88/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
89/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
90/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
91/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
92/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
93/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
94/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
95/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
96/10 31.05.10 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego sprzedaży przez Województwo Mazowieckie udziałów w spółce „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
97/10 31.05.10 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego sprzedaży przez Województwo Mazowieckie udziałów w spółce „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
98/10 31.05.10 r. zatwierdzenia „Planu finansowego po zmianach MODR w Warszawie na 2009 rok
99/10 31.05.10 r. zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 rok MODR w Warszawie”
100/10 31.05.10 r. zatwierdzenia „Projektu planu finansowego MODR w Warszawie na 2010 rok
101/10 31.05.10 r. rozstrzygnięcia wezwania pani B. K. z dnia 30 kwietnia 2010 r. do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę 18/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010 r.
102/10 31.05.10 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
103/10 05.07.10 r. rezygnacji Wicemarszałka
104/10 05.07.10 r. wyboru Wicemarszałka
105/10 05.07.10 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2010 r. Nr 169, poz. 4184)
106/10 05.07.10 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie
107/10 05.07.10 r. zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie za 2009 rok”
108/10 05.07.10 r. zatwierdzenia „Programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2010 rok
109/10 05.07.10 r. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
110/10 05.07.10 r.

podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 169, poz. 4185)
111/10 05.07.10 r. utworzenia Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie
112/10 05.07.10 r. powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach
113/10 05.07.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
114/10 05.07.10 r.

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 169, poz. 4186)
115/10 05.07.10 r.

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 169, poz. 4187)
116/10 05.07.10 r.

zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka” im. Jana Kiepury oraz  nowego brzmienia statutu tej instytucji

Zmieniona uchwałą nr 152/12 z dn. 25.06.12 r.
117/10 05.07.10 r. nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”
118/10 05.07.10 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Komitetem Wykonawczym Obwodu Mińskiego (Republika Białoruś) o współpracy międzyregionalnej”
119/10 05.07.10 r. przekazania Gminie Szydłowiec w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po realizacji zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 727 ze wzmocnieniem jezdni i budową kanalizacji deszczowej na odcinkach od km 48+383,95 do km 49+066,00 i od km 49+450,00 do km 50+592,75 w miejscowości Szydłowiec
i Szydłówek”
120/10 05.07.10 r. wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na zawarcie aneksu do umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 11 kwietnia 2007 r. z Akademią Medyczną w Warszawie, o udostępnienie oddziału klinicznego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
121/10 05.07.10 r. zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
122/10 05.07.10 r.

dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 154/10 z dn. 11.10.10 r.

123/10 05.07.10 r.

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 155, poz. 3786)
124/10 05.07.10 r. skargi pani B. K. na uchwałę Nr 101/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania pani B. K. z dnia 30 kwietnia 2010 r. do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Nr 18/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010 r.
125/10 05.07.10 r. uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowice na zadanie „Rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża”
126/10 05.07.10 r. skargi Miasta Milanówek oraz skargi organizacji pozarządowych działających w ramach Porozumienia Społecznego w sprawie rozwiązań komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka
127/10 05.07.10 r. utworzenia Bursy Regionalnej w Ostrołęce
128/10 05.07.10 r. powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
129/10 05.07.10 r. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
130/10 05.07.10 r. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
131/10 6.09.10 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa mazowieckiego
132/10 6.09.10 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5580)
133/10 6.09.10 r. odstąpienia od udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
134/10 6.09.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Kolejowym im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
135/10 6.09.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
136/10 6.09.10 r. opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie likwidacji SPZZOZ SOLEC
137/10 6.09.10 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
138/10 6.09.10 r. zawarcia aneksu do „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Państwową Administracją Obwodu Kijowskiego (Ukraina) o współpracy międzyregionalnej”
139/10 6.09.10 r. uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie „Rail Baltica Growth Corridor”, realizowanym w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
140/10 6.09.10 r. uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie pn. Improving Innovation Capacity in European Chemical Clusters – Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach  chemicznych”, (ChemClust) realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC
141/10 6.09.10 r. zmian w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
142/10 6.09.10 r.

terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących w 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 208, poz. 6595)
143/10 6.09.10 r. zmian w składzie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
144/10 6.09.10 r.

wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zmieniona uchwałą nr 124/11 z dn. 05.09.11 r.
145/10 6.09.10 r. przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin-Płock
146/10 6.09.10 r.

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli” z siedzibą w Warszawie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

Zmieniona uchwałą nr 192/12 z dn. 10.09.12 r.
147/10 6.09.10 r.

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

Zmieniona uchwałą nr 59/13 z dnia 22.04.13 r.
148/10 6.09.10 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS-2 i NTS-3
149/10 6.09.10 r. skargi pani E. Ś. i pana G. G. na bezczynność Marszałka Województwa Mazowieckiego
150/10 6.09.10 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
151/10 11.10.10 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
152/10 11.10.10 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 6715)
153/10 11.10.10 r.

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 155/14 z dn. 19.05.14 r., nr 212/14 z dn. 3.11.14 r.

Uchylona uchwałą nr 184/19 z dn. 19.11.19 r.

154/10 11.10.10 r.

dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 155/10 z dn. 11.10.10 r.

155/10 11.10.10 r.

rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 8/11 z dn. 31.01.11 r., nr 42/11 z dn. 21.03.11 r., nr 48/11 z dn. 18.04.11 r., nr 174/11 z 21.11.2011 r., nr 78/12 z dn. 13.04.2012 r. nr 137/12 z dn. 25.06.12 r., nr 191/12 z dn. 10.09.12 r., nr 232/12 z dn. 23.11.12 r., nr 247/12 z dn. 17.12.12 r., nr 70/13 z dn. 20.05.13 r. nr 126/13 z dn. 24.06.13 r.

156/10 11.10.10 r. upoważnienia do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego
157/10 11.10.10 r.

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2010 r. Nr 183, poz. 4831)
158/10 11.10.10 r.

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 183, poz. 4832)
159/10 11.10.10 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
160/10 11.10.10 r. zatwierdzenia zmian statutu „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
161/10 11.10.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie
162/10 11.10.10 r. przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres
1 stycznia – 30 czerwca 2010 roku
163/10 11.10.10 r. skargi organizacji związkowych działających w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bezczynność Marszałka Województwa Mazowieckiego
164/10 11.10.10 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do międzynarodowego Stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych
165/10 11.10.10 r. przyjęcia dokumentu pn. „Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”
166/10 11.10.10 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
167/10 11.10.10 r.

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie”

Zmieniona uchwałą nr 107/11 z dn. 05.09.11 r., nr 10/17 z dn. 24.01.17 r.
168/10 11.10.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
169/10 11.10.10 r.

przekazania do uzgodnienia z Radą miasta stołecznego Warszawy i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca rozporządzenie w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1982, z późn. zm.)

170/10 11.10.10 r.

likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2010 r. Nr 183, poz. 4833)
171/10 8.11.10 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
172/10 8.11.10 r.

udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”

Zmieniona uchwałą nr 15/10 z dn. 20.12.10 r.

173/10 8.11.10 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
174/10 8.11.10 r. wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych celem dokończenia budowy i utworzenia instytucji kultury „Dom Muzyki – Integracyjny Dom Pracy Twórczej”
175/10 8.11.10 r.

„Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”

Zmieniona uchwałą nr 3/11 z dn. 31.01.11 r., nr 94/11 z dn. 11.07.11 r.
176/10 8.11.10 r.

Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zmieniona uchwałą nr 160/11 z dn. 24.10.11 r., nr 24/16 z dn. 22.02.16 r.
177/10 8.11.10 r.

powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania
i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 12 grudnia 2010 r. do dnia 10 grudnia 2011 r.

Zmieniona uchwałą nr 19/10 z dn. 20.12.10 r.

178/10 8.11.10 r.

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych”

Zmieniona uchwałą nr 24/14 z dn. 10.03.14 r., nr 27/18 z dn. 27.02.18 r.
179/10 8.11.10 r.

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 135/13 z dn. 15.07.13 r.

180/10 8.11.10 r. przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
181/10 8.11.10 r. przekazania m. st. Warszawa w formie pomocy rzeczowej części dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 724 w granicach m. st. Warszawy na odcinku od km 10+660 do km 10+750
182/10 8.11.10 r. skargi Pana M. R.
183/10 8.11.10 r. skargi Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie postępowania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zmierzającego do przeprowadzenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie miasta Milanówka
184/10 8.11.10 r. skargi Organizacji pozarządowych działających w ramach porozumienia społecznego w sprawie rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta Milanówka
185/10 8.11.10 r. zatwierdzenia zmian w planie finansowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie na 2010 rok
186/10 8.11.10 r. zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie na 2011 rok
187/10 8.11.10 r. zatwierdzenia „Programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie na 2011 rok
188/10 8.11.10 r. wyrażenia zgody Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Bielicach oraz praw własności do budynków położonych na tych nieruchomościach
189/10 8.11.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
190/10 8.11.10 r. powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
191/10 8.11.10 r. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
192/10 8.11.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
193/10 8.11.10 r. powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Kolejowym im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
194/10 8.11.10 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego popierającego przesłanie Apelu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia systemu opieki paliatywno-hospicyjnej w kraju
195/10 8.11.10 r.

wyznaczenia aglomeracji Żuków

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 210, poz. 6744)

Uchylona uchwałą nr 71/12 z dn. 12.03.12 r.
196/10 8.11.10 r.

wyznaczenia aglomeracji Lelis

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 210, poz. 6745)
197/10 8.11.10 r. wyrażenia woli podjęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego działalności w zakresie telekomunikacji
198/10 8.11.10 r. zaopiniowania Programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych
199/10 8.11.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
    IV kadencja
1/10 2.12.10 r. wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2/10 2.12.10 r. wyboru Marszałka Województwa Mazowieckiego
3/10 2.12.10 r. wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
4/10 2.12.10 r. wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Mazowieckiego
5/10 2.12.10 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
6/10 20.12.10 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
7/10 20.12.10 r.

składów osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 58/11 z dn. 18.04.11 r., nr 62/11 z dn. 16.05.11 r., nr 178/11 z dn. 21.11.11 r., nr 226/12 z dn. 22.10.12 r, nr 11/13 z dn. 21.01.13 r.
8/10 20.12.10 r.

powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona  uchwałą nr 179/11 z dn. 21.11.11 r., nr 106/12 z dn. 13.04.12 r., nr 227/12 z dn. 22.10.12 r.
9/10 20.12.10 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 7984)
10/10 20.12.10 r. wydatków niewygasających z upływem 2010 roku
11/10 20.12.10 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 37/11 z dn. 21.03.11 r.

12/10 20.12.10 r.

nadania statutu Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 1, poz. 1)
13/10 20.12.10 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
14/10 20.12.10 r.

wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zmieniona uchwałą nr 34/12 z dn. 06.02.2012 r.
15/10 20.12.10 r. udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
16/10 20.12.10 r.

zmiany nazwy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 86/12 z dn. 13.04.12 r.
17/10 20.12.10 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
18/10 20.12.10 r.

Zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 144/12 z dn. 25.06.12 r.
19/10 20.12.10 r. powierzenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego, w okresie od dnia 12 grudnia 2010 r. do dnia 10 grudnia 2011 r.
20/10 20.12.10 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.