Rok 2009

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2009
 

Rejestr uchwał rok 2009
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/09 9.02.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 40, poz. 996)
2/09 9.02.09 r.

dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 48/09 z dn. 27.04.09 r.
3/09 9.02.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sanniki, w kwocie
200 000zł, na dokończenie budowy ogrodzenia wokół Pałacu w Sannikach
4/09 9.02.09 r.

zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 13/18 z dn. 19.2.18 r.

5/09 9.02.09 r. rozstrzygnięcia wezwania do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Vattenfall Heat Poland S.A. Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
6/09 9.02.09 r. utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołotczyźnie oraz utworzenia Zespołu Placówek w Gołotczyźnie
7/09 9.02.09 r. powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania własnego w zakresie założenia i prowadzenia publicznego kolegium pracowników służb społecznych w Solcu nad Wisłą
8/09 9.02.09 r. zamiaru likwidacji Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie
9/09 9.02.09 r. zamiaru likwidacji Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Sokołowie Podlaskim
10/09 9.02.09 r.

wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 77/09 z dn. 15.06.09 r.

11/09 9.02.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
12/09 9.02.09 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
13/09 9.02.09 r. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie akcji Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. od Skarbu Państwa przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
14/09 9.02.09 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do nowotworzonego podmiotu – spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.
15/09 9.02.09 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 40, poz. 997)

16/09 9.02.09 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
17/09 9.02.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
18/09 9.02.09 r.

planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2009 roku

Zmieniona uchwałą nr 120/09 z dn. 27.07.09 r.
19/09 9.02.09 r. przekazania Gminie i Miastu Żuromin w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 31+500 do km 32+060 i od km 31+550 do km 32+080 w miejscowości Poniatowo
20/09 9.02.09 r.

przekazania Gminie Latowicz w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 25+890 do km 27+403 w miejscowości Latowicz

21/19 16.03.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7418)
22/09 16.03.09 r. emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na rynku zagranicznym w 2009 roku
23/09 16.03.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euroobligacji
24/09 16.03.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
25/09 16.03.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
26/09 16.03.09 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
27/09 16.03.09 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
28/09 16.03.09 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 56, poz. 1430)
29/09 16.03.09 r. „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
30/09 16.03.09 r. zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
31/09 16.03.09 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

32/09 16.03.09 r.

akceptacji treści nowego Wspólnego Porozumienia Między Partnerami dotyczącego Peri Urban Regions Platform Europe (PURPLE) [Peri Urban Europejska Platforma Regionów (PURPLE)]

Zmieniona uchwałą nr 57/09 z dn. 18.05.09 r.
33/09 16.03.09 r. przekazania Gminie i Miastu Mogielnica w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od km 21+150 do km 23+100 w mieście Mogielnica
34/09 16.03.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
35/09 16.03.09 r. powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego
36/09 27.04.09 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok
37/09 27.04.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7419)
38/09 27.04.09 r. wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki „Uzdrowisko Konstancin – Zdrój” Sp. z o.o. i nieodpłatne przejęcie przez Województwo Mazowieckie udziałów Skarbu Państwa w Spółce „Uzdrowisko Konstancin – Zdrój” Sp. z o.o.
39/09 27.04.09 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 188/09 z dn. 12.10.09 r. i nr 141/10 z dn. 6.09.10 r.
40/09 27.04.09 r.

nowego brzmienia statutu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 58/13 z dn. 22.04.13 r.
41/09 27.04.09 r. Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
42/09 27.04.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy  Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
43/09 27.04.09 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
44/09 27.04.09 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
45/09 27.04.09 r. przekazania Gminie Młodzieszyn oraz Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
46/09 27.04.09 r. nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga”
47/09 27.04.09 r. przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca – 31 grudnia 2008 roku
48/09 27.04.09 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 190/09 z dn. 16.11.09 r.

49/09 27.04.09 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej na okres od 2009 r. do 2024 r. ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego
50/09 27.04.09 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej na okres od 2009 r. do 2024 r. ze spółką „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o., dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego
51/09 27.04.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jedlińsk na zadanie „Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”
52/09 27.04.09 r.

udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”

Zmieniona uchwała nr 84/09 z dn. 15.06.2009 r., nr 156/09 z dn. 07.09. 2009 r., nr 186/09 z dn 12.09. 2009 r. i nr 237/09 z dn. 21.12. 2009 r.
53/09 18.05.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7420)
54/09 18.05.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
55/09 18.05.09 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”

Zmieniona uchwałą nr 102/11 z dn. 11.07.11 r.
56/09 18.05.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
57/09 18.05.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji treści nowego Wspólnego Porozumienia Między Partnerami dotyczącego Peri Urban Regions Platform Europe (PURPLE) [Peri Urban Europejska Platforma Regionów (PURPLE)]
58/09 18.05.09 r. wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
59/09 18.05.09 r.

nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Zmieniona uchwałą Nr 16/10 z dn. 22.02.10 r.

60/09 18.05.09 r. zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych nr 2, 7, 8, 17, 60, 61, 79 i ekspresowej nr S7 z terenu województwa mazowieckiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, na lata 2008-2013”
61/09 18.05.09 r. przekazania Gminom: Staroźreby, Radzanowo, Rybno oraz Łąck w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich  Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
62/09 18.05.09 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 22/2 o powierzchni 0,1430 ha, położonej przy ul. Reymonta 2 w Sokołowie Podlaskim

Zmieniona uchwałą nr 163/16 z dn. 24.10.16 r.
63/09 18.05.09 r. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Vattenfall Heat Poland S.A. Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
64/09 15.06.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7469)
65/09 15.06.09 r.

w sprawie projektu Statutu Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą Nr 114/09 z dn. 27.07.09 r.
66/09 15.06.09 r.

Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podziała środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 120, poz. 3499)

Uchylona uchwałą nr 29/11 z dn. 21.03.11 r.

67/09 15.06.09 r. wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008
68/09 15.06.09 r. przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
69/09 15.06.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 120, poz. 3500)

Zmieniona uchwałą nr 4/17 z dn. 24.01.17 r.

t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11540

70/09 15.06.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Gąbin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 120, poz. 3501)

Zmieniona uchwałą nr 179/16 z dn. 24.10.16r.

t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 7.12.2017 r. poz. 11539

71/09 15.06.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Nowe Grabie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 120, poz. 3502)

Uchylona uchwałą nr 21/12 z dn. 6.02.12 r.

72/09 15.06.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 120, poz. 3503)

73/09 15.06.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Czarnolas

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 120, poz. 3504)

Uchylona uchwałą nr 208/11 z dn. 19.12.11 r.
74/09 15.06.09 r. utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Otwocku oraz utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
75/09 15.06.09 r. utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Płocku oraz utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
76/09 15.06.09 r.

zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą Nr 147/12 z dn. 25.06.12 r.
77/09 15.06.09 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
78/09 15.06.09 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Uchylona uchwałą nr 144/12 z dn. 25.06.12 r.

79/09 15.06.09 r. przekazania Gminie Grudusk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Nr 544 i Nr 616, przebiegających przez teren gminy Grudusk
80/09 15.06.09 r. przekazania Gminie Maciejowice w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodnika przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku od km 0+000 do km 1+300 w miejscowości Maciejowice
81/09 15.06.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
82/09 15.06.09 r. wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego
83/09 15.06.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Iłża na zadanie „rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża
84/09 15.06.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko -Orlik 2012”
85/09 6.07.09 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
86/09 6.07.09 r.

wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą nr 45/10 z dn. 22.03.10 r.

87/09 6.07.09 r.

w sprawie likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Sokołowie Podlaskim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 128, poz. 3817)
88/09 6.07.09 r.

rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie oraz likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej w Pruszkowie i  Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pruszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 128, poz. 3818)
89/09 6.07.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7421)
90/09 6.07.09 r. skargi Stowarzyszenia zwykłego „Augustówka - Małe Siekierki IV” na uchwały: Nr 5/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 r. i Nr 63/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009 r., odmawiające usunięcia naruszenia prawa i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Vattenfall Heat Poland S.A. Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
91/09 6.07.09 r. udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia zobowiązania wynikającego z obligacji emitowanych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
92/09 6.07.09 r. restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, stanowiącym przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie
93/09 6.07.09 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 128, poz. 3819)
94/09 6.07.09 r.

przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmieniona uchwałą nr 185/09 z dn. 12.10.09 r. nr 212/09 z dn. 16.11.09 r. nr 226/09 z dn. 21.12.09 r.
95/09 27.07.09 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
96/09 27.07.09 r.

obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego

97/09 27.07.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7422)
98/09 27.07.09 r. utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie
99/09 27.07.09 r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
100/09 27.07.09 r. utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki  w Siedlcach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
101/09 27.07.09 r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
102/09 27.07.09 r.

utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

103/09 27.07.09 r.

utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zmieniona uchwałą nr 143/15 z dn. 21.12.15 r.

104/09 27.07.09 r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
105/09 27.07.09 r. utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowieckie Centrum Stomatologii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
106/09 27.07.09 r. projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
107/09 27.07.09 r. utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
108/09 27.07.09 r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
109/09 27.07.09 r. utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
110/09 27.07.09 r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie
111/09 27.07.09 r.

utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zmieniona uchwałą nr 191/09 z dn. 16.11.09 r.
112/09 27.07.09 r.

przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 r.

Zmieniona uchwałą nr 147/09 z dn. 7.09.09 r. nr 163/09 z dn. 12.10.09 r. nr 200/09 z dn. 16.11.09r. nr 229/09 z dn. 21.12.09r.
113/09 27.07.09 r.

połączenia Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 134, poz. 3998)
114/09 27.07.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Statutu Województwa Mazowieckiego
115/09 27.07.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji
116/09 27.07.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowy – Antonia – Warmiak – Łączki – Pisz, w odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Łyse”
117/09 27.07.09 r. nowego brzmienia statutu Muzeum Niepodległości w Warszawie
118/09 27.07.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
119/09 27.07.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
120/09 27.07.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2009 roku
121/09 7.09.09 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
122/09 7.09.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7423)
123/09 7.09.09 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku położonego na nieruchomości  przy ul. J. Mireckiego 10 w Radomiu
124/09 7.09.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Głowaczów na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Długa i Rzeczna w miejscowości Głowaczów, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 44+544 do km 44+858”
125/09 7.09.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bulkowo na zadanie „Remont dla modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Bulkowo i wymiana rur azbestowo-cementowych w miejscowości Osiek”
126/09 7.09.09 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pilawa na zadanie „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie – II etap”

Zmieniona uchwałą nr 230/09 z dn. 21.12.09 r.

127/09 7.09.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lutocinna zadanie „Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w gminie Lutocin - budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji”
128/09 7.09.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pniewy na zadanie „Adaptacja budynku na placówkę oświatowo-szkoleniową”
129/09 7.09.09 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
130/09 7.09.09 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie

§ 1 pkt 3 lit b załącznika podjęty z naruszeniem prawa (Pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2009 r. znak LEX.I.0912/63/09)
131/09 7.09.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
132/09 7.09.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
133/09 7.09.09 r.

ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4474)
134/09 7.09.09 r. Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 w Województwie Mazowieckim
135/09 7.09.09 r.

Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4475)

Uchylona uchwałą nr 66/20 z d. 19.05.2020 r.

136/09 7.09.09 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 79 na terenie województwa mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4479)
137/09 7.09.09 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 61 na terenie województwa mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4480)
138/09 7.09.09 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 60 na terenie województwa mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4481)
139/09 7.09.09 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 17 na terenie województwa mazowieckiego” 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 22.09.2009 r. Nr 147, poz. 4482)
140/09 7.09.09 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 8 na terenie województwa mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 148, poz. 4486)
141/09 7.09.09 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 7 i ekspresowej nr S7 na terenie województwa mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 148, poz. 4487)
142/09 7.09.09 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż drogi krajowej nr 2 na terenie województwa mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 148, poz. 4488)

143/09 7.09.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Nasielsk

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4476)

Uchylona uchwałą nr 20/12 z dn. 06.02.12 r.

144/09 7.09.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Strzegowo

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4477)
145/09 7.09.09 r.

Statutu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 144 poz. 4385)

Zmieniona uchwałą nr 201/17 z dn. 21.11.17 r.

(obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zostało przyjęte uchwałą nr 25/18 z 27 lutego 2018 r.)

Zmieniona uchwałą 148/18 z dn. 18.09.18 r.

(obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zostało przyjęte uchwałą nr 7/19 z 22 stycznia 2019 r.)

146/09 7.09.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Kosów Lacki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 147, poz. 4478)
147/09 7.09.09 r. przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
148/09 7.09.09 r. przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2009 roku
149/09 7.09.09 r.

określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

Uchylona uchwałą nr 209/11 z dn. 19.12.11 r.

150/09 7.09.09 r. udzielenia pełnomocnictwa
151/09 7.09.09 r. udzielenia pełnomocnictwa
152/09 7.09.09 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 50.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
153/09 7.09.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
154/09 7.09.09 r. przekazania Gminie Garbatka – Letnisko pomocy w formie rzeczowej, drewna pochodzącego z wycinki 19 szt. drzew przy budowie  drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tablice – Mazowszany w km 3 + 924 do km 5 + 500, na terenie gminy Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie
155/09 7.09.09 r. przekazania Miastu Sierpc w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po remoncie chodnika na ul. Płockiej w Sierpcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 na odcinku od km 52+600 do km 53+250
156/09 7.09.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym  program „Moje Boisko-Orlik 2012”
157/09 7.09.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji
158/09 12.10.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7424)
159/09 12.10.09 r.

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5120)
160/09 12.10.09 r. wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61
161/09 12.10.09 r.

zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 88/12 z dn. 13.04.12 r.
162/09 12.10.09 r.

zatwierdzenia statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zmieniona uchwałą nr 146/12 z dn. 25.06.12 r.
163/09 12.10.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 roku
164/09 12.10.09 r. skargi Urzędu Miasta Podkowa Leśna
165/09 12.10.09 r. wyboru Wiceprzewodniczącego SWM
166/09 12.10.09 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
167/09 12.10.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Ostrołęka

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5121)
168/09 12.10.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat ostrowski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5122)
169/09 12.10.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat wołomiński

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5123)
170/09 12.10.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat makowski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5124)
171/09 12.10.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat mławski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5127)
172/09 12.10.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat pułtuski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5128)
173/09 12.10.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat legionowski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5129)
174/09 12.10.09 r. rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
175/09 12.10.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Rybno

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5130)

Zmieniona uchwałą nr 105/16 z dn. 11.07.16 r.
176/09 12.10.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Leoncin

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 182, poz. 5131)
177/09 12.10.09 r.

przekazania Gminie Jastrząb w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pozyskanego po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 727 – ul. Szydłowieckiej w miejscowości Jastrząb na odcinku od km 53+376 do km 54+793

 

178/09 12.10.09 r. przekazania Gminie Warka w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych z rozbiórki chodników po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 – ul. Warszawskiej w Warce na odcinku od km 22+730 do km 22+952
179/09 12.10.09 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody
180/09 12.10.09 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

181/09 12.10.09 r.

nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”

Zmieniona uchwałą nr 72/13 z dnia 20.05.13 r.

182/09 12.10.09 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowice na zadanie „rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - Iłża”

Uchylona uchwałą Nr 125/10 z dnia 5 lipca 2010 roku

183/09 12.10.09 r. przekazania Gminie Kuczbork - Osada w formie pomocy rzeczowej krawężników odzyskanych w trakcie prowadzonego remontu drogi wojewódzkiej Nr 563 w miejscowości Zielona na odcinku od km 38+920 do km 40+832
184/09 12.10.09 r.

skargi Pana Jerzego Świeckiego na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat

185/09 12.10.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
186/09 12.10.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
187/09 12.10.09 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Zmieniona uchwałą nr 110/11 z dn. 05.09.11 r. i Nr 17/13 z 18.02.13 r.

188/09 12.10.09 r. zmian w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
189/09 16.11.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7425)
190/09 16.11.09 r.

dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 83/10 z dn. 31.05.10 r.

191/09 16.11.09 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
192/09 16.11.09 r.

w sprawie  zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 54/11 z dn. 18.04.11 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5836 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 450)
193/09 16.11.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
194/09 16.11.09 r.

zatwierdzenia statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina

Zmieniona uchwałą nr 92/12 z dn. 13.04.12 r.
195/09 16.11.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
196/09 16.11.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
197/09 16.11.09 r.

„Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2010” oraz „Zasad i planu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010-2011”

Zmieniona uchwałą nr 175/10 z dn. 08.11.10 r.

198/09 16.11.09 r.

skargi pana K. K. z dn. 3 kwietnia 2008 roku

Zmieniona uchwała nr 5/10 z dn. 18.01.10 r.

199/09 16.11.09 r. skargi Miasta Sokołów Podlaski z dnia 10 sierpnia 2009 roku
200/09 16.11.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 roku
201/09 16.11.09 r.

połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i Nadbużańskiego” oraz nadania jej Statutu

Zmieniona uchwałą nr 8/10 z dn. 18.01.10 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5837)
202/09 16.11.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Wólka Folwark

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5838)

Uchylona uchwałą nr 7/12 z dn. 6.02.12 r.

203/09 16.11.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Łosice

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5839)
204/09 16.11.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5840)

Uchylona uchwałą nr 221/14 z dn. 3.11.14 r.
205/09 16.11.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Niemojki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 204, poz. 5841)

Uchylona uchwałą nr 224/16 z dn. 19.12.16 r.
206/09 16.11.09 r. przekazania Miastu i Gminie Iłża w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 747 - ul. Podzamcze w mieście Iłża na odcinku od km 0+000 do km 0+494
207/09 16.11.09 r. przekazania Gminie Głowaczów w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodnika przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 44+524 do km 44+836 w miejscowości Głowaczów
208/09 16.11.09 r. powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 11 grudnia 2010 r.
209/09 16.11.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
210/09 16.11.09 r. opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
211/09 16.11.09 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego niekorzystnych dla województwa mazowieckiego zasad podziału środków finansowych na  świadczenia opieki zdrowotnej w 2010 roku
212/09 16.11.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
213/09 16.11.09 r. udzielenia pełnomocnictwa
214/09 21.12.09 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7426)
215/09 21.12.09 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 57, poz. 831)

 

216/09 21.12.09 r.

zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Zmieniona uchwałą nr 102/10 z dn. 31.05.11 r.

217/09 21.12.09 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce 3, umowy na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na ośrodek Dzieła Pomocy Chorym „Promień”
w Mariówce – I etap, na okres 2 lat – 2009-2010
218/09 21.12.09 r.

zasad ustalania wysokości czynszu symbolicznego za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz opłat rocznych za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 13, poz. 200)
219/09 21.12.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym stowarzyszeniu
220/09 21.12.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 3, poz. 43)

Zmieniona uchwałą nr 74/13 z dn. 20.05.13 r.
221/09 21.12.09 r.

wyznaczenia aglomeracji Sadowne

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 3, poz. 44)

Zmieniona uchwałą nr 45/16 z dn. 18.04.16 r.
222/09 21.12.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 2, poz. 37)
223/09 21.12.09 r.

określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 2, poz. 38)

Uchylona uchwałą nr 184/13 z dn. 25.11.13 r.

224/09 21.12.09 r. zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
225/09 21.12.09 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego
226/09 21.12.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
227/09 21.12.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
228/09 21.12.09 r. udzielenia pełnomocnictwa
229/09 21.12.09 r. przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 roku
230/09 21.12.09 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pilawa na zadanie „Zwodociągowanie stref inwestycyjnych w Pilawie – II etap”
231/09 21.12.09 r.

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do przypadających Województwu Mazowieckiemu i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 3, poz. 45)
232/09 21.12.09 r. wydatków niewygasających z upływem 2009 roku
233/09 21.12.09 r. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
234/09 21.12.09 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach

235/09 21.12.09 r.

zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego
im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 147/12 z dn. 25.06.12 r.

236/09 21.12.09 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
237/09 21.12.09 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko-Orlik 2012”
238/09 21.12.09 r.

ograniczenia działalności Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 3, poz. 46)
239/09 21.12.09 r.

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 3, poz. 47)
240/09 21.12.09 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą Nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.
241/09 21.12.09 r.

przekazania Gminie Gostynin oraz Gminie Łąck
w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pozyskanego po remoncie drogi wojewódzkiej Nr 573 na odcinku od km 0+850 do km 5+000

242/09 21.12.09 r.

przekazania Gminie Promna w formie pomocy rzeczowej materiałów pozostałych po rozbiórce chodników przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 731 na odcinku od km 31+641,45 do km 33+034 w miejscowości Promna

243/09 21.12.09 r. przekazania Gminie Szczawin Kościelny w formie pomocy rzeczowej materiałów pochodzących z remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 573 na odcinku od km 31+245 do km 31+442 w miejscowości Szczawinek
244/09 21.12.09 r. przekazania Miastu Mława w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 544 – ul. Żwirki na odcinku od km 75+546 do km 76+262 w mieście Mława

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.