Rok 2008

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2008
 

Rejestr uchwał rok 2008
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/08 28.01.08 r. ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
2/08 28.01.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
3/08 28.01.08 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.
4/08 28.01.08 r.

zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Zmieniona uchwałą nr 46/08 z dn. 31.03.08 r. nr 247/08 z dn. 17.11.08 r., nr 161/10 z dn. 11.10.10 r., nr 77/11 z dn. 20.06.11 r., nr 131/11 z dn. 05.09.11 r.

Uchylona uchwałą nr 31/12 z dn. 06.02.2012 r.
5/08 28.01.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
6/08 28.01.08 r. wydelegowania przedstawiciela Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „Palma”
7/08 28.01.08 r. wyboru przedstawicieli  Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka”  Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
8/08 28.01.08 r. ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
9/08 28.01.08 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010
10/08 28.01.08 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010
11/08 28.01.08 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 97, poz. 3465)
12/08 28.01.08 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty
13/08 28.01.08 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Olszewie-Borkach
14/08 28.01.08 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Państwową Administracją Obwodu Kijowskiego (Ukraina) o współpracy międzyregionalnej”
15/08 28.01.08 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Błędów  na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dańkowie” i Gminie Stara Kornica na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Kornica”

Zmieniona uchwałą nr 253/08 z dn. 17.11.08 r.
16/08 28.01.08 r.

zaprzestania działalności przez Radomską Kolumnę Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” w Radomiu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 97, poz. 3466)
17/08 28.01.08 r. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. z dnia 30 września 2005 r.
18/08 28.01.08 r. przekazania Gminie Gniewoszów w formie pomocy rzeczowej gruzu betonowego pozyskanego z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 12+256 do km 13+034 w miejscowości Gniewoszów
19/08 28.01.08 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
20/08 25.02.08 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
21/08 25.02.08 r.

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r.  Nr 57, poz. 2011)

Zmieniona uchwałą nr 18/14 z dn.10.02.14 r., nr 109/19 z dn. 09.07.2019 r.
22/08 25.02.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr Barbary Borzym w Radomiu
23/08 25.02.08 r.

zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”

Zmieniona uchwałą nr 55/09 z dn. 18.05.09 r. nr 102/11 z dn. 11.07.11 r.

24/08 25.02.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
25/08 25.02.08 r. zmiany nazwy SZPZOZ im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie oraz zatwierdzenia zmian statutu SZPZOZ im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie
26/08 25.02.08 r.

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 96/11 z dn. 11.07.11 r.

27/08 25.02.08 r.

zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ

Zmieniona uchwałą nr 147/12 z dn. 25.06.12 r.
28/08 25.02.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 106, poz. 3797)
29/08 25.02.08 r. wyrażenia zgody na wniesienie aportu na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
30/08 25.02.08 r. restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, stanowiących przychód WFOŚiGW w Warszawie
31/08 25.02.08 r. restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, stanowiących przychód WFOŚiGW w Warszawie
32/08 25.02.08 r. przekazania Gminie Jastrząb w formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu II etapu budowy chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km 58 + 768 do km 59 + 337 w miejscowości Lipienice Górne
33/08 25.02.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu części zadania własnego i przejęcia od Województwa Podlaskiego do wykonania części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
34/08 25.02.08 r.

określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

Uchylona uchwałą nr 275/08 z dn. 22.12.08 r.

35/08 25.02.08 r.

zmian w składzie Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 191/08 z dn. 08.09.08 r.

36/08 25.02.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka” i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r.  Nr 56, poz. 2012)
37/08 25.02.08 r.

w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku

Zmieniona uchwałą nr 191/08 z dn. 08.09.08 r oraz uhwałą nr 209/09 z dn. 16.11.09 r.
38/08 25.02.08 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
39/08 25.02.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku
40/08 31.03.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 124, poz. 4355)
41/08 31.03.08 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Podgajku Zachodnim gmina Przytyk
42/08 31.03.08 r. udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
43/08 31.03.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Białobrzegi na zadanie „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach”
44/08 31.03.08 r.

przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami

Zmieniona uchwałą nr 103/08 z dn. 26.05.08r.  nr 119/08 z dn. 16.06.08 r. nr 138/08 z dn. 14.07.08 r. nr 177/08 z dn. 8.09.08 r. nr 205/08 z dn. 13.10.08 r. nr 241/08 z dn. 17.11.08 r. nr 270/08 z dn. 22.12.08 r.
45/08 31.03.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
46/08 31.03.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
47/08 31.03.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
48/08 31.03.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
49/08 31.03.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce
50/08 31.03.08 r. przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Promocji Województwa Mazowieckiego”
51/08 31.03.08 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Azji i Pacyfiku

Zmieniona uchwałą nr 34/15 z dn. 20.04.15 r.
52/08 31.03.08 r. przyjęcia dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
53/08 31.03.08 r.

zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r.  Nr 56, poz. 1976)

Uchylona uchwałą nr 161/11 z dn. 24.10.11 r.

54/08 31.03.08 r.

„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2008 r.  Nr  56, poz. 1977)
55/08 31.03.08 r. skargi pani Ireny Komorowskiej
56/08 31.03.08 r.

zmiany rozporządzenia nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2008 r.  Nr 56, poz. 1978)
57/08 31.03.08 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ul. Wolskiej 37 w Warszawie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Akademii Medycznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61
58/08 31.03.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie
59/08 31.03.08 r. ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
60/08 31.03.08 r. przekazania Gminie Potworów, w formie pomocy rzeczowej, prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740 na odcinku od km 29+354 do km 30+772 w miejscowości Potworów
61/08 31.03.08 r. wyrażenia zgody na współtworzenie i przystąpienie Województwa Mazowieckiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS)
62/08 31.03.08 r. przekazania Gminie Kowala, w formie pomocy rzeczowej, drewna pozyskanego z drzew wyciętych przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku od km 5+397 do km 6+892 na terenie Gminy Kowala
63/08 31.03.08 r. wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny
64/08 31.03.08 r. rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
65/08 31.03.08 r. rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
66/08 31.03.08 r. udzielenia pełnomocnictwa
67/08 31.03.08 r. udzielenia pełnomocnictwa
68/08 21.04.08 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok
69/08 21.04.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 145, poz. 5087)
70/08 21.04.08 r. skargi pana W. K.
71/08 21.04.08 r. skargi pani Ireny Komorowskiej
72/08 21.04.08 r.

uchwalenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015

Uchylona uchwałą nr 23/15 z dn. 16.03.15 r.

73/08 21.04.08 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej poprzez dobudowanie nowego skrzydła budynku  z dodatkowymi pokojami mieszkalnymi, częścią rehabilitacyjną wraz z windą, modernizację części pomieszczeń mieszkalnych, dostosowanie ciągów pieszych oraz łazienek dla osób niepełnosprawnych w istniejącej części budynku”, na okres 2 lat – 2008-2009
74/08 21.04.08 r.

zmieniająca chwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 127, poz. 4439)
75/08 21.04.08 r. Programu małej retencji dla Województwa Mazowieckiego
76/08 21.04.08 r. wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008
77/08 21.04.08 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Mazowieckiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage)
78/08 21.04.08 r. udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
79/08 21.04.08 r. przekazania Miastu Ostrów Mazowiecka, w formie pomocy rzeczowej, prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 (dawna 627)
80/08 21.04.08 r. skargi Pana J. K. dotyczącej uchylenia uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
81/08 21.04.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rad społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania
82/08 26.05.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2008 r. Nr 167, poz. 5944)
83/08 26.05.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szydłowiec na zadanie „Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym)”
84/08 26.05.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
85/08 26.05.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. ”Wykonanie wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach”
86/08 26.05.08 r.

udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko -Orlik 2012”

Zmieniona uchwałą nr 124/08 z dn. 16.06.08 r.i nr 145/08 z dn. 14.07.08 r.  nr 187/08 z dn. 8.09.08 r. nr 208/08 z dn. 13.10.08 r. nr 249/08 z dn. 17.11.08 r.
87/08 26.05.08 r.

ograniczenia działalności Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 108, poz. 3853)
88/08 26.05.08 r.

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 108, poz. 3854)
89/08 26.05.08 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 144/12 z dn. 25.06.12 r.
90/08 26.05.08 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 245/08 z dn. 17.11.08 r. i nr 132/09 z dn. 7.09.09 r.
91/08 26.05.08 r.

zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 153/09 z dn. 7.09.09 r., nr 33/11 z dn. 21.03.11 r., nr 148/12 z dn. 25.06.12 r.,

92/08 26.05.08 r.

zmian statutu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 248/12 z dn. 17.12.12 r.

93/08 26.05.08 r.

wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 121/08 z dn. 16.06.08 r., nr 190/08 z dn. 08.09.08r.
94/08 26.05.08 r.

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 119/12 z dn. 21.05.12 r

95/08 26.05.08 r. sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca –
31 grudnia 2007 roku
96/08 26.05.08 r. zawarcia „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Państwową Administracją Obwodu Kijowskiego (Ukraina) o współpracy międzyregionalnej”
97/08 26.05.08 r. skargi pani Ireny Komorowskiej
98/08 26.05.08 r. przekazania skargi pani Ireny Komorowskiej na Uchwałę Nr 71/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2008 roku wraz z odpowiedzią
99/08 26.05.08 r. rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
100/08 26.05.08 r. skargi RED – Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina  w Warszawie
101/08 26.05.08 r. wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego
102/08 26.05.08 r. wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008
103/08 26.05.08 r. przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
104/08 26.05.08 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
105/08 26.05.08 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce
106/08 26.05.08 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
107/08 26.05.08 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Ząbkach
108/08 26.05.08 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
109/08 26.05.08 r.

przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej

Zmieniona uchwałą nr 172/08 z dn. 8.09.08 r.
110/08 26.05.08 r. wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w celu podwyższenia przez Województwo Mazowieckie kapitału zakładowego w spółce „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Sp z o.o.
111/08 26.05.08 r. powierzenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego
112/08 16.06.08 r. przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 dla Województwa Mazowieckiego
113/08 16.06.08 r. ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
114/08 16.06.08 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
115/08 16.06.08 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce
116/08 16.06.08 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Kolejowym im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie
117/08 16.06.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 180, poz. 6443)
118/08 16.06.08 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Dumą Obwodu Moskiewskiego o współpracy międzyregionalnej”
119/08 16.06.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
120/08 16.06.08 r.

przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmieniona uchwałą nr 142/08 z dn. 14.07.08 r., nr 174/08 z dn. 8.09.08 r., nr 211/08 z dn. 13.10.08 r., nr 256/08 z dn. 17.11.08 r., nr 284/08 z dn. 22.12.08 r.
121/08 16.06.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
122/08 16.06.08 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Mazowieckiego do prac nad międzynarodowym projektem w zakresie gospodarki odpadami pn. „RECO Baltic 21 Technology”
123/08 16.06.08 r. przekazania Miastu i Gminie Nowe Miasto nad Pilicą, w formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych rozbiórkowych, pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów, na odcinku od km 33+900 do km 41+300
124/08 16.06.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko-Orlik 2012”
125/08 16.06.08 r. uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie „NODUS – Mieszkalnictwo i Planowanie – włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego”, realizowanym w ramach programu URBACT 2
126/08 16.06.08 r. rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
127/08 16.06.08 r.

powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 157/08 z dn. 14.07.08 r., nr 43/09 z dn. 27.04.09 r.

128/08 16.06.08 r. przyjęcia stanowiska dotyczącego „Zasad Selekcji, Trybu i Kryteriów Oceny Projektów Inwestycyjnych” w ramach „Samorządowego Programu Finansowania Rozwoju Mazowsza”
129/08 16.06.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach”
130/08 14.07.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 191, poz. 6919)
131/08 14.07.08 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie autostrady A2 na obszarze metropolitalnym Warszawy
132/08 14.07.08 r. utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
133/08 14.07.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”
134/08 14.07.08 r.

zatwierdzenia statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie 

Zmieniona uchwałą nr 24/09 z dn. 16.03.09 r., nr 193/09 z dn. 16.11.09 r.,  nr 95/12 z dn. 13.04.12 r.

135/08 14.07.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie
136/08 14.07.08 r. przekazania skargi pani Ireny Komorowskiej na Uchwałę Nr 97/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku wraz z odpowiedzią
137/08 14.07.08 r. przekazania skargi pani Ireny Komorowskiej
138/08 14.07.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami

139/08 14.07.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zwoleń na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Sycyna Południowa gm. Zwoleń”
140/08 14.07.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu na „Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego w Zwoleniu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu w Sycynie”
141/08 14.07.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu”
142/08 14.07.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
143/08 14.07.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
144/08 14.07.08 r. rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
145/08 14.07.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
146/08 14.07.08 r.

powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 44/09 z dn. 27.04.09 r.

147/08 14.07.08 r.

połączenia  Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 146, poz. 5115)
148/08 14.07.08 r. utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radomiu oraz utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu
149/08 14.07.08 r. utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
150/08 14.07.08 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku
151/08 14.07.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie – w Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 146, poz. 5116)
152/08 14.07.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
153/08 14.07.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
154/08 14.07.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
155/08 14.07.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
156/08 14.07.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku 
157/08 14.07.08 r. powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
158/08 14.07.08 r. wspólnego prowadzenia instytucji kultury pod nazwą „Pałac w Sannikach”
159/08 14.07.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Maków Mazowiecki na zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 600 m3 wraz  z przeróbką ciągów technologicznych”
160/08 14.07.08 r. zawarcia „Porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Dumą Obwodu Moskiewskiego o współpracy międzyregionalnej”  
161/08 8.09.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 170, poz. 4947)

162/08 8.09.08 r.

zasad wnoszenia przez Województwo Mazowieckie do spółek prawa handlowego wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2008 r. Nr 194, poz. 7042)
163/08 8.09.08 r.

zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euroobligacji na pokrycie deficytu w latach 2007-2009

Zmieniona uchwałą nr 216/08 z dn. 17.11.08 r., nr 277/08 z dn. 22.12.08 r.
164/08 8.09.08 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w latach 2007-2009
165/08 8.09.08 r.

emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na rynku zagranicznym w 2008 roku

Uchylona uchwałą nr 22/09 z dn. 16.03.09 r.

166/08 8.09.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
167/08 8.09.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
168/08 8.09.08 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.
169/08 8.09.08 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego  dotyczącego usprawnienia szkoleń lekarzy umożliwiających uzyskanie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny
170/08 8.09.08 r. skargi pana K. K. z dnia 3 kwietnia 2008 roku
171/08 8.09.08 r. skargi pana K. K. z dnia 26 czerwca 2008 roku
172/08 8.09.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
173/08 8.09.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 194, poz. 7043)
174/08 8.09.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
175/08 8.09.08 r. skargi pani Ireny Komorowskiej
176/08 8.09.08 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 19/13 z 18.02.13 r.
177/08 8.09.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
178/08 8.09.08 r.

zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich  w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie

Zmieniona uchwałą nr 150/12 z dn. 25.06.12 r.
179/08 8.09.08 r. skargi Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursus, na Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
180/08 8.09.08 r. skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
181/08 8.09.08 r. skargi Pana J. K. dotyczącej uchylenia uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
182/08 8.09.08 r. udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Godlewskiemu
183/08 8.09.08 r. udzielenia pełnomocnictwa panu Tadeuszowi Wrońskiemu
184/08 8.09.08 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Niepodległości w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 117/09 z dn. 27.07.09 r., nr 16/13 z dn. 18.02.13 r.

185/08 8.09.08 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 22/13 z 18.02.13 r.
186/08 8.09.08 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zmieniona uchwałą nr 118/09 z dn. 27.07.09 r.,  nr 18/13 z 18.02.13 r.

187/08 8.09.08 r. udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko-Orlik 2012”
188/08 8.09.08 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2008 roku
189/08 8.09.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
190/08 8.09.08 r. wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
191/08 8.09.08 r. zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku
192/08 8.09.08 r. wyrażenia zgody na wdrożenie systemu  „Parkuj i Jedź” na terenie Województwa Mazowieckiego
193/08 13.10.08 r. przekazania skargi pana K. K. z dnia 19 września 2008 roku na uchwałę Nr 170/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 roku wraz z odpowiedzią
194/08 13.10.08 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
195/08 13.10.08 r.

ograniczenia działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie i restrukturyzacji Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 205, poz. 7892)
196/08 13.10.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu  
197/08 13.10.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
198/08 13.10.08 r. zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce oraz zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce
199/08 13.10.08 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego poparcia stanowiska Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia
200/08 13.10.08 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie
201/08 13.10.08 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
202/08 13.10.08 r. sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2008 roku
203/08 13.10.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2010 r. Nr 10, poz. 163)
204/08 13.10.08 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przejęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego spółki „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” Sp. z o. o.
205/08 13.10.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
206/08 13.10.08 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Sanniki,
w kwocie 200 000 zł., na dokończenie budowy ogrodzenia wokół Pałacu w Sannikach

Zmieniona uchwałą nr 3/09 z dn. 9.02.09 r.
207/08 13.10.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie otwarcia procesu likwidacji Szpitala im. Michała Okońskiego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2008 r. Nr 205, poz. 7893)
208/08 13.10.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom  samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
209/08 13.10.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
210/08 13.10.08 r.

zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Państwowy Teatr Polski w Warszawie” oraz nowego brzmienia statutu tej instytucji

Zmieniona uchwałą nr 27/11 z dn. 21.03.11 r.
211/08 13.10.08 r. przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
212/08 13.10.08 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
213/08 13.10.08 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
214/08 13.10.08 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
215/08 13.10.08 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia zobowiązania wynikającego z obligacji emitowanych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Uchylona uchwałą nr 91/09 z dn. 06.07.09 r.

216/08 17.11.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euroobligacji

Zmieniona uchwałą nr 277/08 z dn. 22.12.08 r.

217/08 17.11.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2009 r. Nr 213, poz. 6846)

218/08 17.11.08 r. wydatków niewygasających z upływem 2008 rok
219/08 17.11.08 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 989/4 o powierzchni 0,1289 ha, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-Ciechanowiec
220/08 17.11.08 r.

połączenia Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury
im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z  2008 r. Nr 216, poz. 9132)
221/08 17.11.08 r.

ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9133)
222/08 17.11.08 r.

ograniczenia działalności Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9134)
223/08 17.11.08 r.

zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

Zmieniona uchwała nr 56/09 z dn. 18.05.09 r. i nr 196/09 z dn. 16.11.09 r.
224/08 17.11.08 r. „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”
225/08 17.11.08 r. wniosku do Miasta i Gminy Bieżuń o przekazanie instytucji kultury „Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu”
226/08 17.11.08 r. wniosku do Miasta Stołecznego Warszawy o przekazanie instytucji kultury „Teatr Praga”
227/08 17.11.08 r. wniosku do Powiatu Węgrowskiego o przekazanie instytucji kultury „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”
228/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat ciechanowski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9135)
229/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat nowodworski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9136)
230/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat grodziski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9137)
231/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9138)
232/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat żuromiński

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9139)
233/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat otwocki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9140)
234/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat piaseczyński

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9141)
235/08 17.11.08 r.

określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat pruszkowski

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9142)
236/08 17.11.08 r. uzgodnienia „Projektu Podziału Województwa Lubelskiego Na Obwody Łowieckie” w części dotyczącej obwodów łowieckich graniczących z województwem mazowieckim, z przeważającym obszarem gruntów na terenie województwa lubelskiego
237/08 17.11.08 r. uzgodnienia projektu „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” w części dotyczącej obwodów łowieckich graniczących z województwem mazowieckim z przeważającym obszarem gruntów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
238/08 17.11.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9143)
239/08 17.11.08 r. uzgodnienia „Projektu podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie” w części dotyczącej obwodów łowieckich graniczących z województwem mazowieckim, z przeważającym obszarem gruntów na terenie województwa łódzkiego
240/08 17.11.08 r.

zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz przypadających Województwu Mazowieckiemu i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9144)

Uchylona uchwałą nr 231/09 z dn. 21.12.09 r.

241/08 17.11.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
242/08 17.11.08 r. wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008
243/08 17.11.08 r.

nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 216, poz. 9145)

Zmieniona uchwałą nr 282/08 z dn. 22.12.08 r.,  nr 228/16 z dn. 19.12.16 r.
244/08 17.11.08 r. zatwierdzenia zmian statutu „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
245/08 17.11.08 r. zatwierdzenia zmian statutu „Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego” w Płocku
246/08 17.11.08 r.

zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 147/12 z dn. 25.06.12 r.
247/08 17.11.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
248/08 17.11.08 r. zatwierdzenia zmian statutu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
249/08 17.11.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
250/08 17.11.08 r. zatwierdzenia zmian statutu  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”  Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
251/08 17.11.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
252/08 17.11.08 r. przekazania Gminie Białobrzegi w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 731 na odcinku od km 36+575 do km 36+703,12 i km 36+939 do km 37+391,11 w miejscowości Białobrzegi
253/08 17.11.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Błędów na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dańkowie” i Gminie Stara Kornica na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Kornica”
254/08 17.11.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego, które ucierpiały w wyniku sierpniowych nawałnic
255/08 17.11.08 r. przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
256/08 17.11.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
257/08 17.11.08 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
258/08 22.12.08 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 21, poz. 502)

Uchwała została w części unieważniona przez Kolegium RIO uchwałą Nr 24/K/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.

259/08 22.12.08 r. zmian wydatków niewygasających z upływem 2008 roku
260/08 22.12.08 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 21, poz. 503)
261/08 22.12.08 r.

ograniczenia działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 4, poz.104)
262/08 22.12.08 r.

ograniczenia działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 4, poz.105)
263/08 22.12.08 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
264/08 22.12.08 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
265/08 22.12.08 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
266/08 22.12.08 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie
267/08 22.12.08 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
268/08 22.12.08 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
269/08 22.12.08 r. wystąpienia Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzenia Regionów Europejskich
270/08 22.12.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
271/08 22.12.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jastrząb na zadanie „Odmulenie, pogłębienie oraz modernizacja infrastruktury czaszy zbiornika wodnego w m. Jastrząb”
272/08 22.12.08 r.

Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, ze wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 11, poz. 242)

Uchylona uchwałą nr 66/09 z dn. 15.06.09 r.

273/08 22.12.08 r. rozwiązania umowy w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury, instytucji kultury pod nazwą Teatr Żydowski im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie – jako instytucji wspólnej
274/08 22.12.08 r. przekazania przez Województwo Mazowieckie Miastu Stołecznemu Warszawie instytucji kultury „Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie”
275/08 22.12.08 r.

określenia kryteriów ustalania podziału Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

Uchylona uchwałą nr 149/09 z dn. 07.09.09 r.

276/08 22.12.08 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
277/08 22.12.08 r.

zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euro obligacji

Zmieniona uchwałą nr 23/09 z dn. 16.03.09 r.
278/08 22.12.08 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw
279/08 22.12.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach
280/08 22.12.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
281/08 22.12.08 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
282/08 22.12.08 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 4, poz.106)
283/08 22.12.08 r. przyznania dotacji celowej Powiatowi Gostynińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
284/08 22.12.08 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
285/08 22.12.08 r.

powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zmieniona uchwałą nr 17/09 z dn. 9.02.09 r. i nr 143/10 z dn. 6.09.10 r.
286/08 22.12.08 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szreńsk na zadanie „Wyposażenie sali gimnastycznej w Szreńsku w sprzęt sportowy”

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.