Rok 2007

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2007
 

Rejestr uchwał rok 2007
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/07 15.01.07 r. budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r., Nr 41, poz. 854)
2/07 15.01.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2006-2009
3/07 15.01.07 r. powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
4/07 15.01.07 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie
5/07 15.01.07 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
6/07 15.01.07 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Instytutu Żywności i Żywienia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63
7/07 15.01.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego
8/07 15.01.07 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2007 roku
9/07 15.01.07 r.

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Uchylona uchwałą Nr 165/07 z dnia 15.10.07 roku
10/07 15.01.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
11/07 15.01.07 r. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a m.st. Warszawa w sprawie okresowego przejęcia od Województwa Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu regionalnych przewozów kolejowych na czas trwania remontu tunelu średnicowego
12/07 15.01.07 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego korekty przebiegu drogi ekspresowej S8
13/07 19.02.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
14/07 19.02.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
15/07 19.02.07 r. skargi pana Z. G.
16/07 19.02.07 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia o współpracy między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) i Regionem Uusimaa (Republika Finlandii)”
17/07 19.02.07 r. zaskarżenia uchwały Nr 164/K/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
18/07 19.02.07 r. Programu zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020
19/07 19.02.07 r.

uchwalenia  Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku

Zmieniona uchwałą Nr 104/12 z dn. 13.04.12 r.
20/07 19.02.07 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
21/07 19.02.07 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

22/07 19.02.07 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 86, poz. 1985)
23/07 19.02.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2006-2009
24/07 19.02.07 r.

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 192/09  z dn. 16.11.09 r.

25/07 19.02.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Państwowego Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie i prowadzenia, z ministrem właściwym do spraw kultury, Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie – jako instytucji wspólnej oraz nadania jej statutu
26/07 19.02.07 r.

Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli

Zmieniona uchwałą Nr 103/07 z dn. 25.06.07 r. nr 235/07 z dn. 20.12.07 r.

27/07 19.02.07 r. wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
28/07 19.02.07 r. przekazania w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wymiany pomostu drewnianego, z remontowanego mostu drogowego przechodzącego przez rzekę Bzurę w miejscowości Kamion w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575
29/07 19.02.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny
30/07 19.02.07 r.

zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

31/07 19.03.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
32/07 19.03.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na terenie województwa mazowieckiego

zm. uchwałą nr 192/08 z dn. 08.09.08 r.

33/07 19.03.07 r. ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
34/07 19.03.07 r. ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
35/07 19.03.07 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 162/07 z dn. 15.10.07 r. nr 213/07 z dn. 26.11.07 r. nr 250/08 z dn. 17.11.08 r. nr 195/09 z dn. 16.11.09 r. nr 65/10 z dn. 26.04.10 r. nr 7/11 z dn. 31.01.11 r. nr 51/11 z dn. 18.04.11 r.

Uchylona uchwałą Nr 182/11 z dn. 21.11.2011 r.

36/07 19.03.07 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

37/07 19.03.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
38/07 19.03.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
39/07 19.03.07 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Uchylona uchwałą nr 140/07 z dn. 10.09.07 r.

40/07 19.03.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
41/07 19.03.07 r.

powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego  Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 104/07 z dn. 25.06.2007 roku
42/07 19.03.07 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie
43/07 19.03.07 r.

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

zm. uchwała nr 119/09 z dn. 27.07.09 r.

44/07 19.03.07 r.

przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody

45/07 19.03.07 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 127, poz. 3326)
46/07 19.03.07 r.

zasad udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2007” z komponentami

Unieważniona przez Kolegium RIO w dniu 25 kwietnia 2007 roku Uchwałą Nr 73/K/07.

47/07 19.03.07 r.

utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 27.04.07 r. Nr 79, poz. 1788)

Zmieniona uchwałą Nr 124/07 z dn. 10.09.07 r., Nr 101/11 z dn. 11.07.11 r., Nr 15/15 z dn. 16.02.15 r.
48/07 19.03.07 r. wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w celu podwyższenia przez Województwo Mazowieckie kapitału zakładowego w spółce Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.
49/07 19.03.07 r.

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 81/07 z dn. 21.05.07 r. Nr 7/10 z dn. 18.01.10 r.
50/07 19.03.07 r. Planu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przy wykonaniu robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa Mazowieckiego w 2007 roku pn. „Praca i Środowisko”
51/07 19.03.07 r. likwidacji Biura Opieki Nad Grobami Obcokrajowców BONGO
52/07 19.03.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
53/07 19.03.07 r. powiadomienia Skarbnika Województwa Mazowieckiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
54/07 19.03.07 r. skargi E. i J. K. na Uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 17/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku
55/07 19.03.07 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Akademii Medycznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61
56/07 19.03.07 r.

zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku

Zmieniona uchwałą Nr 152/07 z dn. 10.09.07 r.
57/07 19.03.07 r.

wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z dnia 30 września 2005 roku

58/07 19.03.07 r.

zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ

59/07 2.04.07 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2007 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 30/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
60/07 2.04.07 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Mazowieckiego w grupie partnerskiej europejskich regionów PURPLE
61/07 2.04.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

62/07 24.04.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
63/07 24.04.07 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok
64/07 24.04.07 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 130, poz. 3421)
65/07 24.04.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 130, poz. 3422)
66/07 24.04.07 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SP ZOZ „Lecznica Centrum”
67/07 24.04.07 r. wydelegowania przedstawiciela Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SP ZOZ
68/07 24.04.07 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „Stocer” SP ZOZ
69/07 24.04.07 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zmian programowych w telewizji publicznej
70/07 24.04.07 r. skargi Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej, działających przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zakładzie Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej
71/07 24.04.07 r. w sprawie skargi pana K. R.
72/07 24.04.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
73/07 24.04.07 r. wyrażenia zgody Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie SPZOZ przy ul. Bursztynowej 2, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103
74/07 21.05.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
75/07 21.05.07 r. ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
76/07 21.05.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
77/07 21.05.07 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
78/07 21.05.07 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
79/07 21.05.07 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 159, poz. 4336)
80/07 21.05.07 r.

połączenia Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 159, poz. 4337)
81/07 21.05.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ dla Szkół Wyższych w Warszawie
82/07 21.05.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
83/07 21.05.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
84/07 21.05.07 r. utworzenia Szkoły Policealnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gołotczyźnie
85/07 21.05.07 r. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. stwierdzającego nieważność w części uchwały Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu
86/07 21.05.07 r.

Przyznania dotacji celowych Powiatom
z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej

Zmieniona uchwałą Nr 118/07 z dn. 16.07.07 r. nr 198/07 z dn. 26.11.07 r.

87/07 21.05.07 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
88/07 21.05.07 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Radomiu
89/07 21.05.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
90/07 21.05.07 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego dokumentu pn. Projekt polityki rodzinnej, w zakresie odnoszącym się do jednostek samorządu terytorialnego
91/07 25.06.07 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 181, poz. 5041)
92/07 25.06.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
93/07 25.06.07 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonych w Sońsku i Gąsocinie
94/07 25.06.07 r. przyznawania nagród dla zawodników posiadających licencję zawodnika
95/07 25.06.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce
96/07 25.06.07 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
97/07 25.06.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na terenie województwa mazowieckiego
98/07 25.06.07 r.

przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami

Zmieniona uchwała Nr 123/07 z dn. 10.09.07 r., nr 171/07 z dn. 15.10.07 r., nr 208/07 z dn. 26.11.07 r. Nr 245/07 z dn. 20.12.07 r.
99/07 25.06.07 r. pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich i zaliczenia do tej kategorii niektórych ulic na obszarze miasta Węgrowa i Sochaczewa
100/07 25.06.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
101/07 25.06.07 r. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
102/07 25.06.07 r. zawarcia „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Uusimaa (Republika Finlandii) o współpracy międzyregionalnej”
103/07 25.06.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 144,  poz. 3901)
104/07 25.06.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego  Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

105/07 25.06.07 r.

Zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą Nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.
106/07 25.06.07 r. powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
107/07 25.06.07 r.

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

zm. uchwałą nr 155/08 z dn. 14.07.08 r.

108/07 25.06.07 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

zm. uchwała nr 242/07 z dn. 20.12.07 r., nr 34/09 z dn. 16.03.09 r.

109/07 25.06.07 r. poparcia inicjatywy utworzenia publicznej uczelni zawodowej w Ostrołęce
110/07 25.06.07 r. przyjęcia regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2007 rok dla Województwa Mazowieckiego
111/07 25.06.07 r.

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 144, poz. 3902)

uchylona uchwałą nr 179/10 z dn. 8.11.10 r.

112/07 25.06.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
113/07 25.06.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
114/07 25.06.07 r.

przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr 203/07 z dn. 26.11.07 r.

115/07 25.06.07 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowia w Województwie Mazowieckim
116/07 16.07.07 r. wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego
117/07 16.07.07 r

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 203, poz. 5750)

118/07 16.07.07 r

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej

119/07 10.09.07 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 227, poz. 6577)
120/07 10.09.07 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania „Kanalizacja deszczowa i modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Skrzyńsku etap I-III”
121/07 10.09.07 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczno na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej – Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziorna na odcinku od ul. Bielawskiej, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej – ul. Mirkowskiej, z drogi wojewódzkiej nr 724 – ul. Warszawskiej na odcinku od osiedla Konstancja do ul. Mirkowskiej oraz ulic gminnych przylegających do drogi powiatowej – ul. Mirkowskiej i drogi wojewódzkiej – ul. Warszawskiej”
122/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego
123/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
124/07 10.09.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 227, poz. 6578)
125/07 10.09.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 227, poz. 6579)
126/07 10.09.07 r.

przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zmieniona uchwałą Nr 214/07 z dn. 26.11.07 r., nr 247/07 z dn. 20.12.07 r.
127/07 10.09.07 r. doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. oszacowania strat wojennych Mazowsza, poniesionych w wyniku II wojny światowej i okupacji niemieckiej
128/07 10.09.07 r. skargi pana K. A.
129/07 10.09.07 r. skargi pana J. R.
130/07 10.09.07 r.

skargi Zarządów Organizacji Związkowych działających w Szpitalu im. M. Okońskiego SPZOZ w Warszawie, ul. Brzeska 12

131/07 10.09.07 r. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodów łowieckich leżących jednocześnie na terenie województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego
132/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
133/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
134/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
135/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
136/07 10.09.07 r.

zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie oraz zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”

Zmieniona uchwałą Nr 152/08 z dn. 14.07.08 r., Nr 78/11 z dn. 20.06.11 r.
137/07 10.09.07 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą Nr 5/08 z dn. 28.01.08 r. Nr 248/08 z dn. 17.11.08 r. Nr 54/09 z dn. 18.05.09 r. Nr 234/09 z dn. 21.12.09 r.

138/07 10.09.07 r. zatwierdzenia zmian statutu „RM-Meditrans” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
139/07 10.09.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
140/07 10.09.07 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

141/07 10.09.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
142/07 10.09.07 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
143/07 10.09.07 r. ograniczenia działalności Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
144/07 10.09.07 r. w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom Sierpc i Zawidz z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
145/07 10.09.07 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Mrozy na realizację zadania p.n. „Budowa nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Rudka, gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki
146/07 10.09.07 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

147/07 10.09.07 r. ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
148/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
149/07 10.09.07 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Zmieniona uchwałą Nr 24/08 z dn. 25.02.08 r. Nr 153/08 z dn.14.07.08 r. Nr 276/08 z dn. 22.12.08 r. Nr 131/09 z dn.7.09.09 r., Nr 38/10 z dn. 22.03.10 r., Nr 135/11 z dn. 05.09.11 r., Nr 85/12 z dn. 13.04.12 r.

150/07 10.09.07 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach
151/07 10.09.07 r. udzielenia pełnomocnictwa
152/07 10.09.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
153/07 10.09.07 r.

przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą Nr 144/12 z dn. 25.06.12 r.
154/07 10.09.07 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Stara Błotnica na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”
155/07 15.10.07 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 5, poz. 166)
156/07 15.10.07 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Wroniej i ul. Zubrzyckiego
157/07 15.10.07 r. nabycia przez Województwo Mazowieckie od GTC Konstancja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nieruchomości położonej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 724
158/07 15.10.07 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Szydłowieckiemu na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu”
159/07 15.10.07 r.

w sprawie nowego brzmienia statutu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 79/11 z dn. 20.06.11 r.
160/07 15.10.07 r. restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych SPZ ZOZ w Szydłowcu, stanowiących przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
161/07 15.10.07 r. w sprawie graniczenia działalności Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - Samodzielnego Publicznego ZOZ
162/07 15.10.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie
163/07 15.10.07 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą Nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.

164/07 15.10.07 r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

zm. uchwałą nr 211/12 z dn. 22.10.12 r.

165/07 15.10.07 r. uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej
166/07 15.10.07 r. przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
167/07 15.10.07 r. skargi pana Z. W.
168/07 15.10.07 r.

składów osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

169/07 15.10.07 r.

przyjęcia listy beneficjentów, realizowanych przez nich przedsięwzięć i kwot dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

zm. uchwałą nr 209/07 z dn. 26.11.07 r.

170/07 15.10.07 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kozienice na zadanie „Budowa sztucznego lodowiska w Kozienicach (I etap)”
171/07 15.10.07 r. przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
172/07 15.10.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
173/07 15.10.07 r. przyznania dotacji celowej Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym przy współpracy z MOW NFZ i samorządami powiatowymi – doposażenie pracowni mammograficznych w szpitalach powiatowych”
174/07 15.10.07 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach”

Zmieniona uchwałą Nr 85/08 z dn. 26.05.08 r. i Nr 129/08 z dn. 16.06.08 r.
175/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
176/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
177/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
178/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
179/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
180/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
181/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
182/07 26.11.07 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
183/07 26.11.07 r. przyjęcia rezygnacji Tomasza Siemoniaka z funkcji Wicemarszałka
184/07 26.11.07 r. przyjęcia rezygnacji Jacka Kozłowskiego z funkcji Wicemarszałka
185/07 26.11.07 r. wyboru Wicemarszałka
186/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie
187/07 26.11.07 r. udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
188/07 26.11.07 r.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

uchylona uchwałą nr 257/08 z dn. 17.11.08 r.

189/07 26.11.07 r. wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
190/07 26.11.07 r.

otwarcia procesu likwidacji Szpitala im. Michała Okońskiego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 262, poz. 8617)

Zmieniona uchwałą Nr 207/08 z dn. 13.10.08 r.
191/07 26.11.07 r.

restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 262, poz. 8618)
192/07 26.11.07 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
193/07 26.11.07 r. rozszerzenia zakresu działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
194/07 26.11.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
195/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania
196/07 26.11.07 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie
197/07 26.11.07 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego IVB w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
198/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
199/07 26.11.07 r. przyznania dotacji celowych Powiatom: Legionowskiemu i Sokołowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów do ratownictwa wodnego dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i Sokołowie Podlaskim
200/07 26.11.07 r. skargi pani Ireny Komorowskiej
201/07 26.11.07 r.

zmian budżetu Województwa  Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r.  Nr 19, poz. 764)
202/07 26.11.07 r.

zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w latach 2007-2009

Zmieniona uchwałą Nr 231/07 z dn. 20.12.07 r., nr 164/08 z dn. 8.09.08 r.
203/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
204/07 26.11.07 r.

nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

205/07 26.11.07 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
206/07 26.11.07 r. powiadomienia Skarbnika Województwa Mazowieckiego i obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
207/07 26.11.07 r. wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie
208/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
209/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy beneficjentów, realizowanych przez nich przedsięwzięć i kwot dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
210/07 26.11.07 r. uzgodnienia projektu „Podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie” w części dotyczącej obwodów łowieckich leżących jednocześnie na terenie województwa podlaskiego i województwa mazowieckiego z przewagą na terenie województwa podlaskiego
211/07 26.11.07 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA”
212/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
213/07 26.11.07 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
214/07 26.11.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
215/07 26.11.07 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie
216/07 26.11.07 r. udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
217/07 26.11.07 r. udzielenia poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
218/07 26.11.07 r. udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
219/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
220/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
221/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
222/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
223/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
224/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
225/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
226/07 20.12.07 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
227/07 20.12.07 r. wyboru Wicemarszałka
228/07 20.12.07 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r.  Nr 34, poz. 1266)
229/07 20.12.07 r.

wydatków niewygasających z upływem 2007 rok

Zmieniona uchwałą Nr 39/08 z dn. 25.02.08 r.
230/07 20.12.07 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r.  Nr 35, poz. 1279)
231/07 20.12.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w latach 2007 – 2009
232/07 20.12.07 r.

„Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”

Zmieniona uchwałą Nr 133/08 z dn. 14.07.08r.
233/07 20.12.07 r. skargi Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja
234/07 20.12.07 r. skargi pana J. R.
235/07 20.12.07 r.

Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposobu obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r.  Nr 1, poz. 1)

Uchylona uchwałą nr 272/08 z dn. 22.12.08 r.

236/07 20.12.07 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
237/07 20.12.07 r. stanowiska Sejmiku dotyczącego przekazania Ośrodków Doradztwa Rolniczego do kompetencji samorządów województw
238/07 20.12.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
239/07 20.12.07 r. uchwały Nr 01/2007 Komisji Rewizyjnej
240/07 20.12.07 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2008 roku
241/07 20.12.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego
242/07 20.12.07 r. powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
243/07 20.12.07 r.

udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia dla Projektu „Samorządowy program finansowania rozwoju infrastruktury Mazowsza na bazie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.” i zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego podpisanego między Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. a Deutsche Bankiem AG

zm. uchwałą nr 215/08 z dn. 13.10.08 r.

244/07 20.12.07 r.

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

245/07 20.12.07 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami
246/07 20.12.07 r.

powierzenia Województwu Podlaskiemu części zadania własnego i przejęcia od Województwa Podlaskiego do wykonania części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

Zmieniona uchwała Nr 33/08 z dn. 25.02.08 r.
247/07 20.12.07 r. przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
248/07 20.12.07 r. przyznania dotacji celowych Gminom Korczew i Tarczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.