Rok 2006

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2006
 

Rejestr uchwał rok 2006
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/06 6.02.06 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa   Mazowieckiego
2/06 6.02.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok oraz zmieniająca uchwałę w  sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 53, poz.1696)
3/06 6.02.06 r.

restrukturyzacji Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa – ZSPZOZ w Konstancinie-Jeziornie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 36, poz. 1177)
4/06 6.02.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
5/06 6.02.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
6/06 6.02.06 r.

upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o akceptację uaktualnionego tekstu „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”

Zmieniona uchwałą nr 89/06 z dn. 29.05.06 r., nr 231/06 z dn. 27.10.06 r.
7/06 6.02.06 r.

zatwierdzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w szkołach i kolegiach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 36, poz. 1178)
8/06 6.02.06 r. utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu
9/06 6.02.06 r.

Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 36, poz. 1179)

Uchylona uchwałą nr 26/07 z dn. 19.02.07 r.

10/06 6.02.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
11/06 6.02.06 r.

likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zmiany nazwy Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji
i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa – Zespołu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie oraz zatwierdzenia statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 66/06 z dn. 24.04.06 r. nr 37/07 z dn.19.03.07 r.  nr 139/07 z dn. 10.09.07 r. nr 39/10 z dn. 22.03.10 r.
12/06 6.02.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
13/06 6.02.06 r.

zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 147/12 z dn. 25.06.12 r.
14/06 6.02.06 r. skargi Fundacji „Odys” dot. odmowy przyznania dotacji
15/06 6.02.06 r. skargi pana H. W. na działalność pracowników Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
16/06 6.02.06 r. wyboru członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie
17/06 6.02.06 r. wyboru członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie
18/06 6.02.06 r. powołania członków Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie
19/06 6.02.06 r.

utworzenia stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym stowarzyszeniu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 36, poz. 1180)

Zmieniona uchwałą nr 219/09 z dn. 21.12.09 r.
20/06 6.02.06 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty
21/06 6.02.06 r.

utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 36, poz. 1181)
22/06 6.02.06 r.

określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowania innych fakultatywnych zadań

Uchylona uchwałą nr 34/08 z dn. 25.02.08 r.

23/06 6.02.06 r. uchylenia uchwał dotyczących ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego, Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” oraz uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
24/06 6.02.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
25/06 13.03.06 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa   Mazowieckiego
26/06 13.03.06 r.

utworzenia instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 76, poz. 2513)
27/06 13.03.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 76, poz. 2514)
28/06 13.03.06 r. opinii o projekcie uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie likwidacji Szpitala Sióstr Elżbietanek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29/06 13.03.06 r.

zatwierdzenia statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 122/06 z dn. 3.07.06 r. nr 105/07 z dn. 25.06.07 r. nr 163/07 z dn. 15.10.07 r. nr 3/08 z dn. 28.01.08 r. nr 168/08 z dn. 8.09.08 r. nr 240/09 z dn. 21.12.09 r. nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.
30/06 13.03.06 r. zmian w składach osobowych komisji Sejmiku
31/06 13.03.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu
32/06 13.03.06 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

zm. uchwałą nr 42/09 z dn. 27.04.09 r.

33/06 13.03.06 r. skargi pani Z. P.
34/06 13.03.06 r. skargi pana K. A.
35/06 13.03.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.”
36/06 13.03.06 r.

przyjęcia list beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami w roku 2006

Zmieniona uchwałą nr 72/06 z dn. 24.04.06 r. nr 103/06 z dn. 29.05.06 r., nr 133/06 z dn. 3.07.06 r., nr 165/06  z dn. 4.09.06 r., nr 195/06 z dn. 9.10.06 r.
37/06 13.03.06 r. udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie w Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu
38/06 13.03.06 r. udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu
39/06 13.03.06 r. udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
w Warszawie w Banku Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu
40/06 13.03.06 r.

zmiany w Uchwale Nr 216/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 76, poz. 2515)
41/06 13.03.06 r. podpisania „Wspólnej Deklaracji o Współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (RP) a Krajem Związkowym Brandenburgia (RFN) i Regionem Ile-de-France (Republika Francuska)
42/06 13.03.06 r.

wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna w zamian nieściągalnej grzywny

Zmieniona uchwałą nr 96/06 z dn. 29.05.06 r., nr 29/07 z dn.19.02.07 r., nr 63/08 z dn. 31.03.08 r., nr 70/10 z dn. 26.04.10r.
43/06 13.03.06 r.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 215/07 z dnia 26.11. 07 r.
44/06 13.03.06 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 13
45/06 13.03.06 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego przyszłości Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Mała Wieś” w Małej Wsi
46/06 13.03.06 r.

przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 129/06 z dn. 3.07.06 r.

47/06 24.04.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 108, poz. 3557)
48/06 24.04.06 r.

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 244/07 z dn. 20.12.07 r.

49/06 24.04.06 r. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
50/06 24.04.06 r.

wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w grupie partnerskiej europejskich regionów PURPLE

51/06 24.04.06 r. wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie: „Centrum/Peryferie – Rozwój synergii w regionach” przewidzianym do realizacji w ramach dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
52/06 24.04.06 r. skargi pana L. W.
53/06 24.04.06 r.

zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 13/11 z dnia 31.01.11 r.

54/06 24.04.06 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Akademii Medycznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61
55/06 24.04.06 r. stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
56/06 24.04.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
57/06 24.04.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Kolejowym im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
58/06 24.04.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2008
59/06 24.04.06 r. zmiany w składzie osobowym komisji Sejmiku
60/06 24.04.06 r. zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
61/06 24.04.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach
62/06 24.04.06 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 101/08 z dn. 26.05.08 r.

63/06 24.04.06 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Mazowieckim a Miastem Ostrołęka
64/06 24.04.06 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Siedleckiej Kolumny Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Siedlcach w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą: „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach oraz zatwierdzająca zmiany statutu „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą nr 138/07 z dn. 10.09.07 r.  nr 244/08 z dn. 17.11.08 r. nr 160/10 z dn. 11.10.10 r. nr 91/12 z dn. 13.04.12 r.
65/06 24.04.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
66/06 24.04.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
67/06 24.04.06 r.

przyjęcia do realizacji programu „Praca i Środowisko”

Zmieniona uchwałą nr 105/06 z dn. 29.05.06 r.
68/06 24.04.06 r.

zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku

Zmieniona uchwałą nr 237/06 z dn. 27.10.06 r., nr 9/06 z dn. 4.12.06 r., nr 29/06 z dn. 18.12.06 r.
69/06 24.04.06 r.

zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie

Uchylona uchwałą nr 109/06 z dn. 3.07.06 r.
70/06 24.04.06 r. przyznania dotacji celowej gminie Joniec na pomoc w dokończeniu budowy Szkoły Podstawowej w Jońcu
71/06 24.04.06 r. wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006
72/06 24.04.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami, w roku 2006
73/06 24.04.06 r.

przyjęcia listy Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” – komponentu D w roku 2006

Zmieniona uchwałą nr 134/06 z dn. 3.07.06 r., nr 166/06 z dn. 4.09.06 r., nr 196/06 z dn. 9.10.06 r.
74/06 24.04.06 r. stanowiska w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
75/06 24.04.06 r. przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego algorytmu podziału środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz sprzeciwu przeciwko pominięciu Województwa Mazowieckiego w programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej
76/06 24.04.06 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego sytuacji finansowej w ochronie zdrowia w województwie mazowieckim w 2006 roku
77/06 29.05.06 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
78/06 29.05.06 r.

uchwalenia Strategii  Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4590)
79/06 29.05.06 r.

zmian  budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4591)
80/06 29.05.06 r. zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązania finansowego  w formie długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 
81/06 29.05.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
82/06 29.05.06 r.

ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4592)

Uchylona uchwałą nr 123/10 z dn. 5.07.10 r.

83/06 29.05.06 r.

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 59/08 z dn. 31.03.08 r.

84/06 29.05.06 r.

trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4593)

Zmieniona uchwałą nr 108/06 z dn. 3.07.06 r.
85/06 29.05.06 r.

zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4594)

zm. uchwałą nr 240/08 z dn. 17.11.08 r.

86/06 29.05.06 r. przyznania dotacji celowej gminie Raciąż na pomoc w budowie infrastruktury
87/06 29.05.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej działającej przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego SP ZOZ w Warszawie
88/06 29.05.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2008
89/06 29.05.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o akceptację uaktualnionego tekstu „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”
90/06 29.05.06 r.

wzoru herbu Województwa Mazowieckiego oraz zasad jego używania

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4595)
91/06 29.05.06 r.

ustanowienia flagi Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4596)

Zmieniona uchwałą nr 173/08 z dn. 8.09.08 r., nr 29/21 z dn. 16.03.21 r.; tekst jednolity - uchwała nr 47/21 z dn. 18.05.21 r.
92/06 29.05.06 r.

ustanowienia Baneru Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4597)
93/06 29.05.06 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 139, poz. 4598)

Zmieniona uchwałą nr 248/12 z 17.12.12 r.
94/06 29.05.06 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie zaliczenia do kategorii dróg krajowych, niektórych odcinków dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego
95/06 29.05.06 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych, niektórych odcinków dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego
96/06 29.05.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny
97/06 29.05.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
98/06 29.05.06 r. przyjęcia do realizacji „Programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”
99/06 29.05.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
100/06 29.05.06 r.

przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej  Straży Pożarnej

Zmieniona uchwałą nr 147/06 z dn. 4.09.06 r.
101/06 29.05.06 r. powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
102/06 29.05.06 r. powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Kolejowym im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
103/06 29.05.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami, w roku 2006
104/06 29.05.06 r. udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie w BRE Bank Hipoteczny S.A.
105/06 29.05.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Praca i Środowisko”
106/06 3.07.06 r. zaskarżenia do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2006 roku stwierdzającego nieważność uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku
107/06 3.07.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 182 , poz. 7047)
108/06 3.07.06 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6052)
109/06 3.07.06 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie
110/06 3.07.06 r. wyrażenia zgody Zarządowi Województwa Mazowieckiego na nabycie na rzecz Województwa Mazowieckiego budynku przy Rue Victor Hugo 199 w Brukseli
111/06 3.07.06 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Centrum Stomatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 130/09 z dn. 7.09.09 r.
112/06 3.07.06 r. zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
113/06 3.07.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Ostrołęckiej Kolumny Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Ostrołęce w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „MEDITRANS – Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce oraz zatwierdzająca zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
114/06 3.07.06 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą nr 180/06 z dn. 9.10.06 r., nr 38/07 z dn. 19.03.07 r.
115/06 3.07.06 r.

utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6053)
116/06 3.07.06 r.

nadania Statutu Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6054)

Zmieniona uchwałą nr 167/14 z dn.16.06.14 r.
117/06 3.07.06 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 20/13 z 18.02.13 r.
118/06 3.07.06 r.

nowego brzmienia statutu Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą nr 206/14 z dn. 6.10.14 r.
119/06 3.07.06 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 236/09 z dn. 21.12.09 r. i nr 192/10 z dn. 08.11.10 r. nr 89/12 z dn. 13.04.12 r.
120/06 3.07.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
121/06 3.07.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
122/06 3.07.06 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 145/12 z dn. 25.06.12 r.
123/06 3.07.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
124/06 3.07.06 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 2/08 z dnia 28.01.08 r. oraz nr 22/10 z dn. 22.02.10 r. nr 87/12 z dn. 13.04.12 r.
125/06 3.07.06 r. zatwierdzenia statutu Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie 
126/06 3.07.06 r. nadania Statutu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego
127/06 3.07.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 
128/06 3.07.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2008
129/06 3.07.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
130/06 3.07.06 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6055)
131/06 3.07.06 r.

zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu w roku szkolnym 2006/2007”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6056)

Zmieniona uchwałą nr 28/06 z dn. 18.12.06 r.
132/06 3.07.06 r.

wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością

Zmieniona uchwałą nr 218/06 z dn. 27.10.06 r.

133/06 3.07.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami, w roku 2006
134/06 3.07.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” komponentu D w roku 2006
135/06 3.07.06 r. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Warszawie
136/06 3.07.06 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej europejskich regionów PURPLE
137/06 3.07.06 r.

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6057)
138/06 3.07.06 r. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a m.st. Warszawa w sprawie okresowego przejęcia od Województwa Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu regionalnych przewozów kolejowych na czas trwania remontu tunelu średnicowego
139/06 10.07.06 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6058)
140/06 10.07.06 r. udzielenia dotacji celowej Miastu stołecznemu Warszawa na pomoc w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Miasta pn. „Budowa Pomnika Romana Dmowskiego”
141/06 10.07.06 r.

ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6059)

Zmieniona uchwałą nr 184/06 z dn. 9.10.06 r.
142/06 10.07.06 r.

ustanowienia Medalu Pamiątkowego „PRO MASOVIA”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 155, poz. 6060)
143/06 10.07.06 r.

przyjęcia do realizacji „Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP – 2006”

Zmieniona uchwałą nr 169/06 z dn. 4.09.06 r.
144/06 4.09.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 199, poz. 7562)
145/06 4.09.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2008
146/06 4.09.06 r. przekazania w formie pomocy rzeczowej drzew wyciętych w trakcie przebudowy dróg wojewódzkich nr 567 i nr 579 Województwa Mazowieckiego
147/06 4.09.06 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
148/06 4.09.06 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do spółki prawa handlowego „Lotnisko Sochaczew” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
149/06 4.09.06 r. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z dnia 30 września 2005 r. 
150/06 4.09.06 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wiązowna na remont drogi gminnej, stanowiącej dojazd do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
151/06 4.09.06 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasta Radomia na budowę ulicy Nadrzecznej w Radomiu
152/06 4.09.06 r.

zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 194, poz. 7411)

Uchylona uchwałą nr 188/13 z dn. 25.11.13 r.

153/06 4.09.06 r. uchwalenia Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
154/06 4.09.06 r. zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
155/06 4.09.06 r.

nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

Zmieniona uchwałą nr 77/10 z dn. 31.05.10 r. nr 153/16 z dn. 24.10.16 r.
156/06 4.09.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
157/06 4.09.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
158/06 4.09.06 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
159/06 4.09.06 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 224/09 z dn. 21.12.09 r.
160/06 4.09.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
161/06 4.09.06 r. przyjęcia regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2006 rok dla Województwa Mazowieckiego
162/06 4.09.06 r. przyjęcia do realizacji „Mazowieckiego Programu Rozwoju Pszczelarstwa w latach 2006-2013”
163/06 4.09.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
164/06 4.09.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza”
165/06 4.09.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami, w roku 2006
166/06 4.09.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” – komponentu D w roku 2006
167/06 4.09.06 r.

przyjęcia listy beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych w latach 2006 i 2007 na realizację projektów pilotażowych dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich

Zmieniona uchwałą nr 217/06 z dn. 9.10.06 r.
168/06 4.09.06 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Akademii Medycznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 6
169/06 4.09.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP – 2006”
170/06 4.09.06 r. powołania Rady Społecznej przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego SPZOZ w Warszawie  
171/06 4.09.06 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
172/06 4.09.06 r. „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011”
173/06 4.09.06 r.

przejęcia do prowadzenia przez Województwo Mazowieckie Zespołu Szkół Nr 3 i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 222, poz. 8365)
174/06 4.09.06 r.

likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 194, poz. 7412)
175/06 4.09.06 r. udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu w Nordea Bank Polska S.A.
176/06 4.09.06 r. udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych ZOZ im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
177/06 9.10.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 224, poz. 8407)

178/06 9.10.06 r.

wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rady społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

zm. uchwałą nr 3/07 z dn. 15.01.07 r.

179/06 9.10.06 r.

zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zmieniona uchwałą nr 147/12 z dn. 25.06.12 r.
180/06 9.10.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
181/06 9.10.06 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
182/06 9.10.06 r. zasad działania delegacji Województwa Mazowieckiego w Zgromadzeniu Regionów Europejskich
183/06 9.10.06 r.

restrukturyzacji i zmiany nazwy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 221, poz. 8329)
184/06 9.10.06 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 221, poz. 8330)

185/06 9.10.06 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
186/06 9.10.06 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
187/06 9.10.06 r. nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
188/06 9.10.06 r. skargi pana R. S.
189/06 9.10.06 r. zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2006 roku
190/06 9.10.06 r. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego
a m.st. Warszawa w sprawie okresowego przejęcia od Województwa Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu regionalnych przewozów kolejowych na czas trwania remontu tunelu średnicowego
191/06 9.10.06 r. wyrażenia zgody na zakup przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonej w Płocku stanowiącej własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
192/06 9.10.06 r. wyrażenia zgody na zakup przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonej w Wyszkowie stanowiącej własność Powiatu Wyszkowskiego
193/06 9.10.06 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Szczytnie i Kroczewie na rzecz Gminy Załuski
194/06 9.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza”
195/06 9.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami, w roku 2006 
196/06 9.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” – komponentu D w roku 2006
197/06 9.10.06 r. przyjęcia listy Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych, w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” – komponentu E w roku 2006
198/06 9.10.06 r. przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
199/06 9.10.06 r.

zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 221, poz. 8331)
200/06 9.10.06 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 221, poz. 8332)
201/06 9.10.06 r. wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006
202/06 9.10.06 r.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Zmieniona uchwałą Nr 188/07 z dnia 26.11.07 r.
203/06 9.10.06 r.

zatwierdzenia WPI Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2006-2009

204/06 9.10.06 r. ograniczenia działalności Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy SPZOZ
205/06 9.10.06 r. przejęcia do prowadzenia przez Województwo Mazowieckie Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie
206/06 9.10.06 r. powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
207/06 9.10.06 r.

„Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

Zmieniona uchwałą nr 74/08 z dn. 21.04.08r. nr 238/08  z dn. 17.11.08 r.  nr 24/10 z dn. 22.02.10 r. nr 6/11 z dn. 31.01.11r., nr 3/12 z dn. 06.02.12 r., nr 64/12 z dn. 12.03.12 r., nr 39/13 z dn. 18.03.13 r., nr 22/14  z dn. 10.03.14r, nr 16/15 z dn. 16.02.15 r.
208/06 9.10.06 r. uchwalenia „Programu Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Programu  Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego
209/06 9.10.06 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie w WFOŚiGW w Warszawie
210/06 9.10.06 r. stanowiska w sprawie przyjęcia do realizacji „Ramowego Programu Odbudowy Niektórych Gatunków Zwierzyny Drobnej”
211/06 9.10.06 r.

poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 150/10 z dn. 6.09.10 r.
212/06 9.10.06 r. poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie
213/06 9.10.06 r. „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”
214/06 9.10.06 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria na budowę kolektora burzowego w celu odprowadzenia wody opadowej z drogi wojewódzkiej nr 724 – ul. Wyszyńskiego
215/06 9.10.06 r. rozwiązania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
216/06 9.10.06 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu na dofinansowanie zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Rozwoju Pszczelarstwa 2006-2013”

217/06 9.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych w latach 2006 i 2007 na realizację projektów pilotażowych dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich
218/06 27.10.06 r. wyrażenia zgody na podwyższenie przez Województwo Mazowieckie kapitału zakładowego w spółce „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz na zamianę Umowy spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
219/06 27.10.06 r. zatwierdzenia statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie
220/06 27.10.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SP ZOZ w Warszawie
221/06 27.10.06 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SZPZOZ im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie
222/06 27.10.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 245, poz. 8850)
223/06 27.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2006-2009
224/06 27.10.06 r.

udzielenia poręczenia kredytu odnawialnego
w rachunku bieżącym zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie 

Zmieniona uchwałą nr 186/07 z dn. 26.11.07r.
225/06 27.10.06 r. udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
226/06 27.10.06 r. wydatków niewygasających z upływem 2006 roku
227/06 27.10.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
228/06 27.10.06 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
229/06 27.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie
230/06 27.10.06 r. wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu – „Airport Regions Conference”
231/06 27.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o akceptację uaktualnionego tekstu „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”
232/06 27.10.06 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na zawarcie umów cywilnoprawnych o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99
233/06 27.10.06 r. udzielenia poręczenia długoterminowego Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy  Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
234/06 27.10.06 r. udzielenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
235/06 27.10.06 r. zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
236/06 27.10.06 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatu Pruszkowskiego na opracowanie Regionalnego Programu Rozwoju Gminy i Powiatu Pruszkowskiego zlewni Utraty – Program Utrata
237/06 27.10.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku
238/06 27.10.06 r. przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
    III kadencja
1/06 24.11.06 r. wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2/06 24.11.06 r. wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Mazowieckiego
3/06 24.11.06 r. wyboru Marszałka Województwa Mazowieckiego
4/06 24.11.06 r. wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
5/06 4.12.06 r.

składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr. 10/07 z dn. 15.01.07 r., nr 61/07 z dn. 2.04.07 r., nr 112/07 z dn. 25.06.07 r., nr. 168/07 z dn. 15.10.07 r., nr 238/07 z dn. 20.12.07 r., nr 143/08 z dn. 14.07.08 r., nr 189/08 z dn. 8.09.08 r., nr 209/08 z dn. 13.10.08 r., nr 31/09 z dn. 15.03.09 r., nr. 81/09 z dn. 15.06.09 r., nr. 115/09 z dn. 27.07.09 r., nr. 157/09 z dn. 7.09.09 r., nr 180/09 z dn. 12.10.09 r., nr 25/10 z dn. 22.02.10 r.

6/06 4.12.06 r. powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
7/06 4.12.06 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
8/06 4.12.06 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
9/06 4.12.06 r. zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2006 roku
10/06 18.12.06 r.

przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr 52/07 z dn. 19.03.07 r., nr 113/07 z dn. 25.06.07 r.

11/06 18.12.06 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
12/06 18.12.06 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
13/06 18.12.06 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 16, poz. 302)

14/06 18.12.06 r. określenia harmonogramu prac nad uchwalaniem budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
15/06 18.12.06 r. wydatków niewygasających z upływem 2006 roku
16/06 18.12.06 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Wolanowie gmina Wolanów
17/06 18.12.06 r. wniosku Państwa E. i J. K. o uchylenie uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
18/06 18.12.06 r. powołania Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
19/06 18.12.06 r. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  w Siedlcach
20/06 18.12.06 r. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  w Ostrołęce
21/06 18.12.06 r. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
22/06 18.12.06 r. powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
23/06 18.12.06 r. zaskarżenia uchwały Nr 144/K/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
24/06 18.12.06 r.

wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

uchylona uchwałą nr 14/10 z dn. 20.12.10 r.

25/06 18.12.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego
26/06 18.12.06 r. powołania przedstawiciela do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
27/06 18.12.06 r. uchwalenia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”
28/06 18.12.06 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu w roku szkolnym 2006/2007”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r.  Nr 15, poz. 283)
29/06 18.12.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku
30/06 18.12.06 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2006 -2009

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.