Rok 2005

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2005
 

Rejestr uchwał rok 2005
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/05 31.01.05 r. podjęcia stanowiska Nr 1/05 SWM
2/05 31.01.05 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ w Warszawie

3/05 31.01.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Woj. Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w W-wie
4/05 31.01.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
5/05 31.01.05 r.

zatwierdzenia statutu SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 66/07 z dnia 24.04.07 r.
6/05 31.01.05 r.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu rozpiętościowego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uchylona uchwałą nr 199/05 z dn. 21.11.05 r.

7/05 31.01.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 54, poz. 1336)
8/05 31.01.05 r.

dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą Nr 29/05 z dn. 7.03.05 r. Nr 136/05 z dn. 5.09.05 r., Nr 185/05 z dn. 24.10.05 r., Nr 81/06 z dn. 29.05.06 roku, Nr 92/07 z dn. 25.06.07 r., nr 84/08 z dn. 26.05.08 r.,

uchylona uchwałą nr 2/09 z dn. 9.02.09 r.

9/05 31.01.05 r. zmiany składu osobowego Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
10/05 31.01.05 r. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Średnich w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 23
11/05 31.01.05 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie w WFOŚiGW w Warszawie
12/05 31.01.05 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2007

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 54, poz. 1337)

13/05 7.03.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2723)
14/05 7.03.05 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2007

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2724)
15/05 7.03.05 r. wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
16/05 7.03.05 r. podjęcia Stanowska (Nr 2/05) Sejmiku Województwa Mazowieckiego (GMO)
17/05 7.03.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie
18/05 7.03.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
19/05 7.03.05 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

uchylona uchwałą nr 181/06 z dn. 9.10.06 r.

20/05 7.03.05 r. zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach
21/05 7.03.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
22/05 7.03.05 r.

regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ  w Warszawie

23/05 7.03.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie
24/05 7.03.05 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach
25/05 7.03.05 r.

regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2725)

Zmieniona uchwałą Nr 103/05 z dn. 4.07.05 r.

uchylona uchwałą nr 9/06 z dn. 6.02.06 r.

26/05 7.03.05 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na podpisanie „Wspólnej Deklaracji o Współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (RP) a Krajem Związkowym Brandenburgii (RFN) i Regionem Ile-de-France (Republika Francuska)
27/05 7.03.05 r. zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie
28/05 7.03.05 r. uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
29/05 7.03.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
30/05 7.03.05 r.

udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w WFOŚiGW w Warszawie

uchylona uchwałą nr 114/05 z dn. 4.07.05 r.

31/05 7.03.05 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

uchylona uchwałą nr 62/06 z dn. 24.04.06 r.

32/05 7.03.05 r.

Zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2726)

Zmieniona uchwałą Nr 212/05 z dn. 21.11.05 r.
33/05 25.04.05 r. uczczenia przez Województwo Mazowieckie pamięci Największego Polaka, Papieża Jana Pawła II
34/05 25.04.05 r. udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok
35/05 25.04.05 r.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku

uchylona uchwałą nr 150/08 z dn. 14.07.08 r.

36/05 25.04.05 r. Udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej prze Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie w WFOŚiGW w Warszawie
37/05 25.04.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 133, poz. 4081)
38/05 25.04.05 r.

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2005 roku

Zmieniona uchwałą Nr 135/05 z dn. 5.09.05 r., Nr 228/05 z dn. 19.12.05 r.
39/05 25.04.05 r.

o zmianie uchwały Nr 128/04 SWM z dnia 7 października 2004 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach na obszarze województwa mazowieckiego, z wyłączeniem ulic na terenie m.st. Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 133, poz. 4082)
40/05 25.04.05 r.

wyrażenia opinii, zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 747 do kategorii dróg krajowych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 133, poz. 4083)
41/05 25.04.05 r. akceptacji treści porozumienia w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny”
42/05 25.04.05 r.

Utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka” i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 99, poz. 2727)

Zmieniona uchwałą Nr 36/08 z dnia 25.02.08 r., Nr 116/10 z dn. 5.07.10 r., Nr 152/12 z dn. 25.06.12 r.  
43/05 25.04.05 r. regulaminu Organizacyjnego Muzeum Niepodległości w Warszawie
44/05 25.04.05 r. skargi Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
45/05 25.04.05 r.

inicjatywy utworzenia Mazowieckiej Medycznej Wyższej szkoły Zawodowej w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 208/05 z dn. 21.11.05 r.
46/05 25.04.05 r. rozwiązania Zespołu szkół Średnich w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 23
47/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Ciechanowie w  Medyczną Szkołę Policealną w Ciechanowie
48/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Mińsku Mazowieckim w Medyczną Szkołę Policealną w Mińsku Mazowieckim
49/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Otwocku w Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku
50/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Płocku w Medyczną Szkołę Policealną w Płocku
51/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Pruszkowie w Medyczną Szkołę Policealną w Pruszkowie
52/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Ostrołęce z siedzibą w Przasnyszu w Medyczną Szkołę Policealną w Przasnyszu
53/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Radomiu w Medyczną Szkołę Policealną w Radomiu
54/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Siedlcach w Medyczną Szkołę Policealną w Siedlcach
55/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Sokołowie Podlaskim w Medyczną Szkołę Policealną w Sokołowie Podlaskim
56/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 3 w Warszawie w Medyczną Szkołę Policealną Nr 3 w Warszawie
57/05 25.04.05 r.

przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie w Medyczną Szkołę Policealną Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie

uchylona uchwałą nr 110/13 z dn. 20.05.13 r.

58/05 25.04.05 r. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 14 w Warszawie w Medyczną Szkołę Policealną Nr 1 w Warszawie
59/05 25.04.05 r.

przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 15 w Warszawie w Medyczną Szkołę Policealną Nr 2 w Warszawie

uchylona uchwałą nr 123/13 z dn. 24.06.13 r.

60/05 25.04.05 r. stanowiska SWM dotyczącego uruchomienia portu lotniczego w Modlinie
61/05 25.04.05 r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego WFGZGiK w 2004 roku
62/05 25.04.05 r. wprowadzenia zmian do planu finansowego WFGZGiK na 2005 rok
63/05 25.04.05 r. zaskarżenia uchwały Nr 52/K/05 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 23 lutego 2005 roku do WSA w Warszawie
64/05 25.04.05 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach

Zmieniona uchwałą Nr 61/06 z dn. 24.04.06 r., nr. 279/08 z dn. 22.12.08 r.
65/05 25.04.05 r. przyjęcia do realizacji programu „Praca i środowisko”
66/05 9.06.05 r.

rozwiązania Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie i Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 141, poz. 4405)
67/05 9.06.05 r.

przekształcenia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i w Warszawie oraz Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie – w Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 141, poz. 4406)

Zmieniona uchwałą Nr 151/08 z dn. 14.07.08 r., nr 60/10 z dn. 26.04.10 r., nr 146/10 z dn. 6.09.10 r.
68/05 9.06.05 r.

zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2007

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 160, poz. 5056)
69/05 9.06.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 160, poz. 5057)
70/05 9.06.05 r. zatwierdzenia statutu SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
71/05 9.06.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
72/05 9.06.05 r. wezwania skierowanego przez Pana Bogdana Żmijewskiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego ustaleniami uchwały Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
73/05 9.06.05 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
74/05 9.06.05 r. zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa ZSPZOZ w Konstancinie – Jeziornej  
75/05 9.06.05 r. zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach  
76/05 9.06.05 r. zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  
77/05 9.06.05 r. zamiaru utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie
78/05 9.06.05 r.

zatwierdzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w szkołach i kolegiach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 145 poz. 4514)

Uchylona uchwałą nr 7/06 z dn. 6.02.06 r.

79/05 9.06.05 r.

Zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 145 poz. 4515)

Zmieniona uchwała Nr 130/06 z dn. 3.07.06 r.
80/05 9.06.05 r.

Ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą Nr 23/06 z dnia 6.02.06 r.
81/05 9.06.05 r.

ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”
Zmieniona uchwałą Nr 157/05 z dn. 24.10.05 r.

Uchylona uchwałą Nr 23/06 z dnia 6.02.06 r.
82/05 9.06.05 r.

Ustanowienia Medalu Pamiątkowego „Pro Mazoviae”

Uchylona uchwałą Nr 23/06 z dnia 6.02.06 r.
83/05 9.06.05 r.

nadania statutu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Zmieniona uchwałą Nr 15/13 z 18.02.13 r.

84/05 9.06.05 r.

zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Warszawska Opera Kameralna w Warszawie

Uchylona Uchwałą Nr 15/10 z dn. 22.02.10 r.
85/05 9.06.05 r. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
86/05 9.06.05 r. informacji o podjętych działaniach zmierzających do pozyskania używanych pojazdów szynowych oraz w sprawie akceptacji treści projektu Umowy ramowej o użytkowaniu pojazdów w Polsce
87/05 9.06.05 r.

uchwalenia „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Uchylona uchwałą Nr 233/05 z dn. 19.12.05 r.
88/05 9.06.05 r.

przyjęcia stanowiska SWM dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkiego NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

89/05 9.06.05 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zrównania akcyzy na olej opałowy i napędowy oraz podniesienia akcyzy na gaz płynny
90/05 4.07.05 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych ZOZ im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą Nr 65/06 z dn. 24.04.06 r. Nr 39/07 z dn. 19.03.07 r. Nr 82/07 z dn. 21.05.07 r. Nr 140/07 z dn. 10.09.07 r. Nr 166/08 z dn. 8.09.08 r. Nr 197/08 z dn. 13.10.08 r. Nr 11/09 z dn. 9.02.09 r.
91/05 4.07.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
92/05 4.07.05 r. założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ciechanowie  
93/05 4.07.05 r. utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
94/05 4.07.05 r. założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pruszkowie  
95/05 4.07.05 r. utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie
96/05 4.07.05 r. założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Przasnyszu  
97/05 4.07.05 r. utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu 
98/05 4.07.05 r. założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Siedlcach  
99/05 4.07.05 r. utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach  
100/05 4.07.05 r. założenia Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Warszawie
101/05 4.07.05 r. utworzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie 
102/05 4.07.05 r. przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej na podbudowie programowej szkoły średniej w Szkołę Policealną dla Dorosłych kształcącą na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
103/05 4.07.05 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 179 poz. 5708)

104/05 4.07.05 r.

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu ZOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu 

Zmieniona uchwałą Nr 60/11 z dn. 18.04.11 r.

105/05 4.07.05 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie
106/05 4.07.05 r. przyjęcia Strategii Województwa w zakresie polityki społecznej na lata 2005 – 2013
107/05 4.07.05 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego ds. zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem Środkowo-Czeskim (Republika Czeska) o współpracy międzyregionalnej”
108/05 4.07.05 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego ds. zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Akmolińskim (Republika Kazachstanu) o współpracy międzyregionalnej”
109/05 4.07.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 180 poz. 5724)

110/05 4.07.05 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2007

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 179 poz. 5709)
111/05 4.07.05 r. wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2006
112/05 4.07.05 r.

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą Nr 19/06 z dn. 18.12.06 r., nr 280/08 z dn. 22.12.08 r.
113/05 4.07.05 r. udzielenia poręczenia kredytu nieodnawialnego, długoterminowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu w Banku PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie Centrum Korporacyjne w Radomiu
114/05 4.07.05 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie w WFOŚiGW w Warszawie

115/05

4.07.05 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie w WFOŚiGW w Warszawie
116/05 4.07.05 r.

inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”

117/05 5.09.05 r.

prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7096)
118/05 5.09.05 r.

nadania statutu Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Zmieniona uchwałą Nr 100/07 z dn. 25.06.07 r.
119/05 5.09.05 r. przyjęcia regionalnego planu na rzecz zatrudnienia na 2005 rok
120/05 5.09.05 r.

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ulicy Armii Krajowej w m. Siedlce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7097)         
121/05 5.09.05 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w wysokości 2/3 części nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia w Gąsocinie, Gmina Sońsk
122/05 5.09.05 r.

uchwalenia „Mazowieckiego Programu wsparcia rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej”

Uchylona uchwałą Nr 233/05 z dnia 19.12.05 r.
123/05 5.09.05 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i pozbawienie tej kategorii, niektórych ulic na obszarze województwa mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7098)
124/05 5.09.05 r. stanowiska SWM dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej
125/05 5.09.05 r. wyrażenia zgody na wniesienie do Instytucji Filmowej „MAX – FILM” S.A. nieruchomości położonej
w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 2 jako wkładu niepieniężnego (aportu)
126/05 5.09.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7099)
127/05 5.09.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI na lata 2005 – 2007
128/05 5.09.05 r. skargi pana M. P.
129/05 5.09.05 r. utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie
130/05 5.09.05 r.

ustalenia zasad przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 217 poz. 7100)

131/05 5.09.05 r. uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie – „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” realizowanym w ramach programu URBACT
132/05 5.09.05 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
133/05 5.09.05 r. zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
134/05 5.09.05 r. stanowiska dot. prywatyzacji i reprywatyzacji lasów państwowych
135/05 5.09.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2005 roku
136/05 5.09.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
137/05 5.09.05 r.

wyrażenia zgody na wdrożenie systemu „Parkuj i Jedź” na terenie Woj. Maz.

Zmieniona uchwałą Nr 32/07 z dnia 19.03.07 r., Nr 97/07 z dn. 25.06.07 r., nr 192/08, nr 274/17 z dn. 19.12.17 r.
138/05 5.09.05 r. Przyjęcia informacji z działalności spółki „Koleje  Mazowieckie – KM” Sp z o.o. za I półrocze 2005 roku
139/05 5.09.05 r.

„Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego”

Zmieniona uchwałą Nr 188/05 z dn. 24.10.05 r.
140/05 5.09.05 r. stanowiska SWM w sprawie zamiarów prywatyzacji „Elektrowni Kozienice” i „Elektrowni Ostrołęka”
141/05 24.10.05 r. wyboru Wicemarszałka
142/05 24.10.05 r. wyboru Wicemarszałka
143/05 24.10.05 r. wyboru Członka Zarządu
144/05 24.10.05 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
145/05 24.10.05 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
146/05 24.10.05 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
147/05 24.10.05 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
148/05 24.10.05 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
149/05 24.10.05 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
150/05 24.10.05 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
151/05 24.10.05 r. przyjęcia rezygnacji Bogusława Kowalskiego z funkcji Wicemarszałka
152/05 24.10.05 r. przyjęcia rezygnacji Arkadiusza Czartoryskiego z funkcji Wicemarszałka
153/05 24.10.05 r. zawarcia „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Akmolińskim (Republika Kazachstanu) o współpracy międzyregionalnej”
154/05 24.10.05 r. zawarcia „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem Środkowo-Czeskim (Republika Czeska) o współpracy międzyregionalnej”
155/05 24.10.05 r. utworzenia spółki prawa handlowego „Agencji Rozwoju Mazowsza Spółki Akcyjnej”
156/05 24.10.05 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do spółki prawa handlowego „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
157/05 24.10.05 r.

zmian w uchwale dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

Uchylona uchwałą Nr 23/06 z dnia 6.02.06 r.
158/05 24.10.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach
159/05 24.10.05 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 29.11.05 r. LEX.I.0911/86/05

160/05 24.10.05 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą Nr 144/12 z dn. 25.06.12 r.
161/05 24.10.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
162/05 24.10.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
163/05 24.10.05 r.

zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 29.11.05 r. LEX.I.0911/86/05

164/05 24.10.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie
165/05 24.10.05 r.

zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – SPZOZ

Unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 29.11.05 r. LEX.I.0911/86/05

166/05 24.10.05 r. zatwierdzenia statutu Szpitala im. Michała Okońskiego - SPZOZ w Warszawie
167/05 24.10.05 r.

zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Zmieniona uchwałą Nr 157/06 z dnia 4.10.06 r., Nr 40/07 z dnia 19.03.07 r.
168/05 24.10.05 r. zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
169/05 24.10.05 r. przekształcenia Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu ZOZ w Rudce i zatwierdzenia zmian statutu SSZZOZ w Rudce
170/05 24.10.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie
171/05 24.10.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
172/05 24.10.05 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
173/05 24.10.05 r.

zatwierdzenia statutu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zmieniona uchwała Nr 154/08 z dn. 14.07.08 r.
174/05 24.10.05 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego ustanowienia dnia 10 czerwca – Dniem Podlasia

175/05 24.10.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 255, poz. 8331)
176/05 24.10.05 r. wyrażenia zgody na wniesienie przez Instytucję Filmową „MAX-FILM” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 jako wkładu niepieniężnego (aportu) do „Centrum Praha” Sp. z o.o.
177/05 24.10.05 r.

„Mazowieckiego Programu Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich”

Uchylona uchwałą Nr 233/05 z dnia 19.12.05 roku
178/05 24.10.05 r.

składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą Nr 4/06 z dn. 6.02.06 r.

Uchylona uchwałą nr 55/06 z dn. 24.04.06 r.

179/05 24.10.05 r.

stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

180/05 24.10.05 r. składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie
181/05 24.10.05 r. zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach
182/05 24.10.05 r. zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
183/05 24.10.05 r. skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej na uchwałę Sejmiku
184/05 24.10.05 r.

zatwierdzenia WPI na lata 2005-2008

Zmieniona uchwałą Nr 214/05 z dnia 21.11.05 r., Nr 218/05 z 19.12.05 r., Nr 58/06 z dn. 24.04.06 r., Nr 88/06 z dn. 29.05.06 r., Nr 128/06 z dn. 3.07.06r., Nr 145/06 z dn. 4.09.06 r.
185/05 24.10.05 r. dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
186/05 24.10.05 r. wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Mazowieckim Biurze Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie
187/05 24.10.05 r. „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”
188/05 24.10.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego”
189/05 24.10.05 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
190/05 24.10.05 r. udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie w Banku Kommunallkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu
191/05 21.11.05 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
192/05 21.11.05 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
193/05 21.11.05 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
194/05 21.11.05 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
195/05 21.11.05 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
196/05 21.11.05 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
197/05 21.11.05 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
198/05 21.11.05 r. informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem kapitałowym Województwa Mazowieckiego oraz składów osobowych Zarządów i Rad Nadzorczych
199/05 21.11.05 r.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uchylona uchwałą nr 202/06 z dn. 9.10.06 r.

200/05 21.11.05 r. wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w projekcie: „Rozwój zaplecza badawczo-szkoleniowego w zakresie optymalizacji opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi w Województwie Mazowieckim” przewidzianym do realizacji w ramach dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
201/05 21.11.05 r. skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Mazowieckiego
202/05 21.11.05 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
203/05 21.11.05 r. zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku
204/05 21.11.05 r. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
205/05 21.11.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
206/05 21.11.05 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na udostępnienie oddziału szpitalnego na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 99
207/05 21.11.05 r.

zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 19.12.05 r. LEX.I.0911/95/05
208/05 21.11.05 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie inicjatywy utworzenia Mazowieckiej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Warszawie
209/05 21.11.05 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
210/05 21.11.05 r.

udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

211/05 21.11.05 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie w WFOŚiGW w Warszawie
212/05 21.11.05 r. zmieniająca uchwałę Nr 32/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”
213/05 21.11.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 264, poz. 8633)
214/05 21.11.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia WPI Samorządu Woj. Maz. na lata 2005 – 2008
215/05 19.12.05 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 1)
216/05 19.12.05 r.

wydatków niewygasających z upływem 2005 roku

Zmieniona Uchwałą Nr 40/06 z dn. 13.03.06 r.
217/05 19.12.05 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 2)
218/05 19.12.05 r. zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2008
219/05 19.12.05 r.

utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 3)

Zmieniona uchwałą Nr 93/06 z dn. 29.05.06 r., nr 92/08 z dn. 26.05.08 r.i Nr 248/12 z 17.12.12 r.

220/05 19.12.05 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
221/05 19.12.05 r. przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego za rok 2004 (z uwzględnieniem roku 2003)”
222/05 19.12.05 r. likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie
223/05 19.12.05 r.

wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

zm. uchwałą nr 97/06 z dn. 29.05.06 r., nr 215/06 z dn. 9.10.06 r.

224/05 19.12.05 r.

restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 4)

225/05 19.12.05 r.

zmiany nazwy Państwowego Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie i prowadzenia, z ministrem właściwym do spraw kultury, Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie – jako instytucji wspólnej oraz nadania jej statutu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 5)

Zmieniona uchwałą Nr 25/07 z dn. 19.02.07 r.
226/05 19.12.05 r.

w sprawie „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006 – 2009” 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 6)
227/05 19.12.05 r. Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
228/05 19.12.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
229/05 19.12.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego
230/05 19.12.05 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
231/05 19.12.05 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
232/05 19.12.05 r. Umowy konsorcjalnej z Deutsche Bahn Regio AG dotyczącej rozbudowy i jakościowej poprawy kolejowej oferty przewozowej na terenie Województwa Mazowieckiego
233/05 19.12.05 r.

„Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Zmieniona Uchwałą Nr 35/06 z dn. 13.03.06 r., Nr 164/06 z dn. 4.09.06 r., Nr 194/06 z dn. 9.10.06 r.
234/05 19.12.05 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie
235/05 19.12.05 r. utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy
236/05 19.12.05 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.  Nr 1, poz. 8)
237/05 19.12.05 r.

udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stołeczną Kolumnę Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie

238/05 19.12.05 r. udzielenia poręczenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w walucie polskiej zaciąganego przez SZPZOZ im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
239/05 19.12.05 r. przedłużenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie
240/05 19.12.05 r. stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego poparcia Stanowiska VIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w sprawie wyborów do samorządów terytorialnych
241/05 19.12.05 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego poparcia Stanowiska VIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w sprawie rządowego projektu

242/05 19.12.05 r. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2005 roku stwierdzającego nieważność uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2005 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.