Rok 2004

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2004
 

Rejestr uchwał rok 2004
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/2004 26.01.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie
2/2004 26.01.04 r. zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Woj. Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
3/0204 26.01.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Woj. Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie
4/2004 26.01.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
5/2004 26.01.04 r. zmian w statucie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
6/2004 26.01.04 r. zatwierdzenia zmian statutu SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie
7/2004 26.01.04 r.

zmiany obszaru działania SPZOZ im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 17/05 z dn. 7.03.05 r. nr 25/08 z dn. 25.02.08 r.
8/2004 26.01.04 r.

zmiany nazwy Centralnego Szpitala Kolejowego w W-wie – Międzylesiu oraz zatwierdzenia statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w W-wie

Zmieniona uchwałą nr 181/04 z dn. 20.12.04 r. nr 163/05 z dn. 24.10.05 r. nr 123/06 z dn. 3.07.06 r. nr 227/06 z dn. 27.10.06 r.  nr 83/07 z dn. 21.05.07 r. nr 141/07 z dn. 10.09.07 r. nr 193/07 z dn. 26.11.07 r.  nr 45/08 z dn. 31.03.08 r.
9/2004 26.01.04 r. likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ w W-wie przy Al. Jerozolimskich 57
10/2004 26.01.04 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 33, poz. 1007)
11/2004 26.01.04 r. delegowania przedstawiciela Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim SPZPZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
12/04 26.01.04 r. zmian w składach osobowych komisji Sejmiku
13/04 26.01.04 r. o zmianie uchwały SWM w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych Woj. Maz.
14/04 26.01.04 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowościach Krasne i Zielona
15/2004 26.01.04 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
16/2004 26.01.04 r. powołania komisji ds. oszacowania strat wojennych Mazowsza poniesionych w wyniku działań II wojny światowej i okupacji niemieckiej
17/2004 8.03.04 r. nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
18/2004 8.03.04 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rad społecznych działających przy Publicznych ZOZ o wojewódzkim obszarze działania
19/2004 8.03.04 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z. Garnuszewskiego w W-wie
20/2004 8.03.04 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
21/2004 8.03.04 r. Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego na 2005 rok
22/2004 8.03.04 r. zmian w składach osobowych Komisji SWM
23/2004 8.03.04 r. zatwierdzenia projektu planu finansowego Woj. Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
24/2004 8.03.04 r.

trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 85, poz. 2086)

zm. uchwałą nr 49/04 z dn. 26.04.04 r., nr 84/06 z dn. 29.05.06 r.

25/2004 8.03.04 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 85, poz. 2087)
26/2004 8.03.04 r. wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
27/2004 8.03.04 r.

 trybu prac nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu

 Zmieniona uchwałą nr 31/06 z dn. 13.03.06.r. nr 13/11 z dnia 31.01.11 r. 

28/2004 8.03.04 r. skargi S. K. na uchwałę Nr 684/60/03 Zarządu Woj. Maz. w sprawie odwołania Dyrektora Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego „Meditrans Ostrołęka”
29/2004 26.04.04 r. udzielenia absolutorium Zarządowi Woj. Maz. z tytułu wykonania budżetu za rok 2003
30/2004 26.04.04 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rad społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania
31/2004 26.04.04 r. zatwierdzenia zmian statutu SZPZOZ im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce
32/2004 26.04.04 r.

zatwierdzenia statutu Woj. Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 139/04 z dn. 10.11.04 r. nr 167/08 z dn. 8.09.08 r.
33/2004 26.04.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu
34/2004 26.04.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Zakładów Ortopedycznych SPZOZ w Konstancinie – Jeziornie
35/2004 26.04.04 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego ZPZ Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 3/05 z dn. 31.01.05 r. nr 160/06 z dn. 4.09.06 r. nr 194/07 z dn. 26.11.07 r. nr 25/09 z dn. 16.03.09 r. nr 96/12 z dn. 13.04.12 r.

36/2004 26.04.04 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ

Zmieniona uchwała nr 20/05 z dn. 7.03.05 r. nr 158/05 z dn. 24.10.05 r  nr 93/12 z dn. 13.04.12 r.

37/2004 26.04.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Woj. szpitala Specjalistycznego w Radomiu
38/2004 26.04.04 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą Nr 31/05 z 7.03.05 r.

39/2004 26.04.04 r.

zatwierdzenia statutu Woj. Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w W-wie

Zmieniona uchwałą nr 110/04 z dn. 30.08.04 r.
40/2004 26.04.04 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w W-wie
41/2004 26.04.04 r. likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie
42/2004 26.04.04 r. skargi Rady Społecznej SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce na Marszałka i Zarząd Woj. Maz.
43/2004 26.04.04 r. wyrażenia zgody SWZPZ Psychiatrycznej OZ w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 na udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Akademii Medycznej w W-wie
44/2004 26.04.04 r. Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim ZPZ Psychiatrycznej OZ w Warszawie
45/2004 26.04.04 r.

zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2004 roku

Uchylona uchwałą Nr 151/04 z 10.11.04 r.
46/2004 26.04.04 r. wyrażenia zgody CSKPZOZ na podjęcie czynności zmierzających do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności lokali
47/2004 26.04.04 r. wyrażenia zgody Szpitalowi im. M. Okońskiego SPZOZ na podjęcie czynności zmierzających do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków
48/2004 26.04.04 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok
49/2004 26.04.04 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 133, poz. 3275)

50/2004 26.04.04 r.

udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w WFOŚiGW w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 133, poz. 3276)

51/2004 26.04.04 r.

 określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON

Zmieniona uchwałą nr 143/04 z dn. 10.11.04 r. nr 178/04 z dn. 20.12.04 r.
52/2004 26.04.04 r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego WFGZGiK za 2003 rok
53/2004 26.04.04 r.

powołania Rad Społecznych przy samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

zm. uchwałą Nr 22/06 z dn. 18.12.06 r., Nr 72/07 z dn. 24.04.07 r., Nr 106/07 z dn. 25.06.07 r., Nr 132/07,

133/07,134/07,135/07, Nr 146/07, Nr 148/07 z dn. 10.09.07r. Nr 212/07 z dn. 26.11.07 r.

54/2004 26.04.04 r. powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
55/2004 26.04.04 r.

powołania Rady Społecznej przy CSK w Warszawie – Międzylesiu

Zmieniona uchwałą nr 18/06 z dn. 18.12.06 r.
56/2004 26.04.04 r.

powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 21/06 z dn. 18.12.06 r.
57/2004 26.04.04 r. zmian w składach osobowych Komisji SWM
58/2004 26.04.04 r. nadania statutu dla Woj. Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce
59/2004 7.06.04 r. projektu statutu Województwa Mazowieckiego
60/2004 7.06.04 r.

zatwierdzenia zmian statutu Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 10/06 z dn. 6.02.06 r. nr 156/06 z dn. 4.09.06 r.
61/2004 7.06.04 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 173, poz. 4482)
62/2004 7.06.04 r. skargi Rady Miejskiej w Ostrołęce 
63/2004 7.06.04 r.

trybu rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Marszałka i Zarządu Woj. Maz.

Uchylona uchwałą nr 88/15 z dn. 08.09.15 r.
64/2004 7.06.04 r.

Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Maz na 2004 rok.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 173, poz. 4483)
65/2004 7.06.04 r.

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Maz.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 217, poz. 5811)

Uchylona uchwałą nr 180/14 z dn. 7.07.14 r.

66/2004 7.06.04 r. powołania Rady Społecznej przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z. Garnuszewskiego w Warszawie
67/2004 5.07.04 r. przyjęcia rezygnacji Wojciecha Wierzejskiego z funkcji Wicemarszałka
68/2004 5.07.04 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
69/2004 5.07.04 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
70/2004 5.07.04 r. wyboru Wicemarszałka
71/2004 5.07.04 r. wyboru Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
72/2004 5.07.04 r. upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie „Porozumienia między Woj. Maz. a Państwową Administracją Obwodu Lwowskiego o współpracy międzyregionalnej”
73/2004 5.07.04 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ przy ul. Kondartowicza 8 w Warszawie, na udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Akademii Medycznej w Warszawie
74/2004 5.07.04 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SPZOZ przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, na udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
75/2004 5.07.04 r.

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2004-2006

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5421)
76/2004 5.07.04 r.

przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2006

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5422)
77/2004 5.07.04 r. skargi Agencji Promocyjno-Wydawniczej „Unigraff”
78/2004 5.07.04 r. zamiaru likwidacji internatu przy Medycznym Studium zawodowym w Płocku
79/2004 5.07.04 r. wyłączenia szkół dla młodzieży z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i utworzenia zespołu szkół ponadgimnazjalnych
80/2004 5.07.04 r. przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
81/2004 5.07.04 r.

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5423)

Zmieniona uchwałą nr 122/07 z dn. 10.09.07 r.

Uchylona uchwałą nr 248/19 z dn. 17.12.19 r.

82/2004 5.07.04 r. komisji konkursowej do wyłonienia zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
83/2004 5.07.04 r. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym województwa
84/2004 5.07.04 r. zaskarżenia uchwały Nr 77/K/04 Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2004 r. do sądu administracyjnego
85/2004 5.07.04 r. zaskarżenia uchwały Nr 78/K/04 Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2004 r. do sądu administracyjnego
86/2004 5.07.04 r.

powołania rady społecznej przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Zmieniona uchwałą nr 20/06 z dn. 18.12.06 r.
87/2004 5.07.04 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5424)
88/2004 5.07.04 r.

udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez SPZOZ im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w WFOŚiGW w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 174/04 z dn. 20.12.04 r.
89/2004 19.07.04 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
90/2004 19.07.04 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
91/2004 19.07.04 r. zatwierdzenia regulaminu rady społecznej SPZOZ im. prof.  Jana Bogdanowicza w Warszawie
92/2004 19.07.04 r. wyrażenia zgody na utworzenia spółki prawa handlowego p.n. „Koleje Mazowieckie-KM” spółka z o.o.
93/2004 19.07.04 r.

zatwierdzenia Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2004-2006

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 212, poz. 5670)

Zmieniona uchwałą nr 127/04 z dn. 7.10.04 r. nr 175/04 z dn. 20.12.04 r.
94/2004 19.07.04 r. utworzenia spółki prawa handlowego
95/2004 19.07.04 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Batorego 6
96/2004 19.07.04 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Mazowieckim a Miastem Garwolin
97/2004 19.07.04 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 212, poz. 5671)
98/2004 19.07.04 r.

udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa SPZOZ w Konstancinie

Uchylona uchwałą nr 153/04 z dn. 10.11.04 r.

99/2004 19.07.04 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
100/2004 19.07.04 r. wniosku Rady Gminy Łaziska o zmianę granic Województwa Mazowieckiego
101/2004 19.07.04 r. zatwierdzenia „Programu współpracy samorządu Woj. Maz. z organizacjami pozarządowymi”
102/2004 19.07.04 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Woj. Maz. do składu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
103/2004 19.07.04 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku do Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu „Drewnica’ Przy ul. Rychlińskiego 1
104/2004 30.08.04 r.

statutu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 232, poz. 6218)

Uchylona uchwałą nr 145/09 z dn. 7.09.09 r.

105/2004 30.08.04 r.

Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 14/07 z dn. 19.02.07 r.

Uchylona uchwałą nr 31/19 z dn. 19.03.19 r.

106/2004 30.08.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
107/2004 30.08.04 r. zmieniająca uchwałę SWM w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Woj. Maz. A Regionem Lombardia
108/2004 30.08.04 r.  zawarcia porozumienia między Woj. Maz. A Państwową Administracją Obwodu Lwowskiego (Ukraina)
109/2004 30.08.04 r. upoważnienia Zarządu Woj. Maz. Do wystąpienia do ministra spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Woj. Maz. a Samorządowym Województwem Bratysławskim (Republika Słowacka) o współpracy międzyregionalnej
110/2004 30.08.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Woj. Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie
111/2004 30.08.04 r.

zatwierdzenia zmian statutu SZPZOZ im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 144/12 z dn. 25.06.12 r.
112/2004 30.08.04 r. zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
113/2004 30.08.04 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia do kategorii dróg krajowych, niektórych odcinków dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego
114/2004 30.08.04 r. opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych, niektórych odcinków dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego
115/2004 30.08.04 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 232, poz. 6219)
116/2004 30.08.04 udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez SPZZOZ w Rudce w WFOŚiGW w Warszawie
117/2004 7.10.04 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich
118/2004 7.10.04 r. Regulaminu służbowych wyjazdów za granicę radnych województwa
119/2004 7.10.04 r. Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie
120/2004 7.10.04 r.

zatwierdzenia statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

Zmieniona uchwałą nr 12/06 z dn. 6.02.06 r. nr 120/06 z dn. 3.07.06 r.
121/2004 7.10.04 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Woj. Stacji Pog. Rat. SPZOZ w Warszawie
122/2004 7.10.04 r. skargi Federacji Organizacji Służebnych „MAZOWIA”
123/2004 7.10.04 r. Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zdań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008
124/2004 7.10.04 r. przyjęcia dokumentu „Program polityki kulturalnej Województwa Mazowieckiego na 2004 – 2007
125/2004 7.10.04 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 274, poz. 7485)
126/2004 7.10.04 r. zatwierdzenia projektu planu finansowego Woj. Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
127/2004 7.10.04 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Woj. Maz. na lata 2004 – 2006
128/2004 7.10.04 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach na obszarze Woj. Maz. z wyłączeniem ulic na terenie m.st. Warszawy

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 274, poz. 7485)

Zmieniona uchwałą nr 39/05 z dn. 25.04.05 r.
129/2004 7.10.04 r. wydatków niewygasających z upływem 2004 roku
130/2004 7.10.04 r.

zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie

Uchylona uchwałą Nr 149/04 z 10.11.04 r.
131/2004 7.10.04 r. zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium RIO
132/2004 7.10.04 r. udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez SZPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce
133/2004 10.11.04 r. zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Samorządowym Woj. Bratysławskim
134/2004 10.11.04 r. zatwierdzenia zmian statutu SWPZZ Psychiatrycznej OZ im. dr B. Borzym w Radomiu
135/2004 10.11.04 r. zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala im. M. Okońskiego SPZOZ w W-wie
136/2004 10.11.04 r.

zatwierdzenia statutu SWPZ Dermatologicznej OZ im. Św. Łazarza w W-wie

Zmieniona uchwałą nr 164/05 z dn. 24.10.05 r.
137/2004 10.11.04 r.

zmiany obszaru działania Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w W-wie oraz zatwierdzenia statutu

Zmieniona uchwałą nr 167/04 z dn. 20.12.04 r. nr 234/05 z dn. 19.12.05 r.
138/2004 10.11.04 r.

likwidacji internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Płocku

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 297, poz. 8109)

139/2004 10.11.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Woj. Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w W-wie
140/2004 10.11.04 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Woj. Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w W-wie
141/2004 10.11.04 r. powierzenia zadania Samorządu Woj. Maz. Miastu St. Warszawie
142/2004 10.11.04 r. uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie w zakresie gospodarki odpadami „RECO”
143/2004 10.11.04 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON
144/2004 10.11.04 r. „Programu Współpracy Samorządu Woj. Maz. z organizacjami pozarządowymi”
145/2004 10.11.04 r. przystąpienia  do sporządzenia planu zagospodarowania metropolitalnego Warszawy
146/2004 10.11.04 r. przyjęcia do realizacji Programu „Rozwój rolnictwa ekologicznego na Mazowszu”
147/2004 10.11.04 r. dokonania komercjalizacji Instytucji Filmowej „Max – Film”
148/2004 10.11.04 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2004 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 297, poz. 8110)
149/2004 10.11.04 r.

zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie

Zmieniona uchwałą nr 229/06 z dn. 27.10.06 r.
150/2004 10.11.04 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europy
151/2004 10.11.04 r. uchylenia uchwały Nr 45/04 SWM z dn. 26.04.04 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2004 roku
152/2004 10.11.04 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Woj. Centrum Stomatologii SPZOZ w W-wie
153/2004 10.11.04 r.

udzielenia poręczenia kredytu bankowego  długoterminowego zaciąganego przez SCRiLSNR im. prof. M. Weissa ZSPZOZ w Konstancinie

Uchylona uchwałą nr 177/04 z dn. 20.12.04 r.

154/2004 10.11.04 r.

zmiany formy organizacyjno – prawnej i statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w W-wie

Zmieniona uchwałą nr 42/10 z dn. 22.03.10 r., nr 147/10 z dn. 6.09.10 r.
155/2004 10.11.04 r. przekazania przez Woj. Maz. Miastu St. Warszawie instytucji kultury „Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza”
156/2004 10.11.04 r. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego
157/2004 10.11.04 r. zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
158/2004 20.12.04 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 231)

159/2004 20.12.04 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 232)
160/2004 20.12.04 r. zmiany planu wydatków niewygasających z upływem 2004 roku
161/2004 20.12.04 r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
162/2004 20.12.04 r.

zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 233)
163/2004 20.12.04 r. zmian statutu Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie
164/2004 20.12.04 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie
165/2004 20.12.04 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach

Zmieniona uchwałą nr 28/05 z dn. 7.03.05 r.

Uchylona uchwałą nr 114/06 z dn. 3.07.06 r.

166/2004 20.12.04 r.

zmiany nazwy „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, zmiany obszaru działania i zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 94/12 z dn. 13.04.12 r.

167/2004 20.12.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie
168/2004 20.12.04 r.

składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Uchylona uchwałą nr 179/05 z dn. 24.10.05 r.

169/2004 20.12.04 r.

zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków drogi krajowej Nr 7 na obszarze województwa mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 234)
170/2004 20.12.04 r. powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
171/2004 20.12.04 r. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
172/2004 20.12.04 r. utworzenia Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu
173/2004 20.12.04 r. zawarcia porozumienia w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” oraz porozumienia dodatkowego w sprawie przekazania „Oczyszczalni Ścieków DĘBE w Orzechowie”
174/2004 20.12.04 r. o zmianie uchwały Nr 88/04 SWM z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie  uchwalenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SZPZOZ  im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w WFOŚiGW w Warszawie
175/2004 20.12.04 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004 – 2006
176/2004 20.12.04 r. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2007
177/2004 20.12.04 r. udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa ZSPZOZ w Konstancinie
178/2004 20.12.04 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które będą przeznaczone środki PFRON
179/2004 20.12.04 r.

określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych woj. maz. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań

Uchylona uchwałą nr 22/06 z dn. 6.02.06 r.

180/2004 20.12.04 r. wniosku do Powiatu Szydłowieckiego o przekazanie instytucji kultury „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”
181/2004 20.12.04 r. zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
182/2004 20.12.04 r.

likwidacji internatu przy Medycznym Studiu Zawodowym w Płocku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 235)

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.