Rok 2003

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2003
 

Rejestr uchwał rok 2003
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/2003 13.01.03 r. wyboru wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2/2003 13.01.03 r. przedstawiciela SWM do składu Konwentu PWSZ w Płocku
3/2003 13.01.03 r. zamiany nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Szpitalnej na nieruchomość przy ul. Medycznej
4/2003 10.02.03 r.

przedstawicieli w Radzie Nadzorczej WFOŚ i GW w Warszawie

Unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 21 lutego 2002 roku LEX.I. 0911/4/2003

Uchylona uchwałą nr 13/2003 z dn. 24.02.03 r.

5/2003 10.02.03 r.

statutu Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 163/04 z dn. 20.12.04 r.

6/2003 10.02.03 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” w WFOŚ i GW w Warszawie
7/2003 10.02.03 r.

zasad  i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej z tytułu należności pieniężnych
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 80, poz. 2094)

Zmieniona uchwałą nr 102/2003 z dn. 17.11.03 r.

Uchylona uchwałą nr 85/06 z dn. 29.05.06 r.

8/2003 10.02.03 r. zgody na wykorzystanie herbu Województwa Mazowieckiego na sztandarze Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
9/2003 10.02.03 r. zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
10/2003 10.02.03 r. zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Obwodem Smoleńskim
11/2003 24.02.03 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 127, poz. 3111)
12/2003 24.02.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Zakrzew
13/2003 24.02.03 r.

przedstawicieli w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 205/05 z dn. 21.11.05 r.
14/2003 24.02.03 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez SWM członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania

15/2003 10.03.03 r. zgody na wykorzystanie herbu Województwa Mazowieckiego
16/2003 10.03.03 r.

określenia kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu

Uchylona uchwałą nr 179/04 z dn. 20.12.04 r.

17/2003 10.03.03 r. zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SP ZOZ w Warszawie
18/2003 10.03.03 r. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Mazowieckiego
19/2003 10.03.03 r.

przedstawicieli SWM w Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody

Uchylona uchwałą nr 44/07 z dn. 19.03.07 r.

20/2003 24.03.03 r. zmiany nazwy Samodzielnego Woj. Zespołu Publicznych Zakładów Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w W-wie oraz zatwierdzenia statutu
21/2003 24.03.03 r. zatwierdzenia zmian statutu Woj. Samodzielnego Psychiatrycznego ZP ZOZ im. Mazurkiewicza w Pruszkowie
22/2003 24.03.03 r.

zasad postępowania samodzielnych publicznych zoz i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wydzierżawianiu

Uchylona uchwałą nr 178/08 z dn. 8.09.08 r.

23/2003 24.03.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kowala na rzecz gminy Kowala
24/2003 24.03.03 r. wyrażenia zgody Samodzielnemu Woj. Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w W-wie przy ul. Nowowiejskiej 27 na udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Akademii Medycznej w W-wie
25/2003 24.03.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Olszewo – Borki i Nowa Wieś Zachodnia na rzecz gminy Olszewo – Borki
26/2003 24.03.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Goworowo na rzecz gminy Goworowo
27/2003 28.04.03 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok
28/2003 28.04.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Niedzborzu na rzecz gminy Strzegowo
29/2003 28.04.03 r.

zmieniająca uchwałę SWM Nr 57/01 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Woj. Maz. Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 180, poz. 4474)

Uchylona uchwałą nr 152/06 z dnia 4.09.06 r.
30/2003 28.04.03 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 180, poz. 4475)
31/2003 28.04.03 r. zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2003 roku
32/2003 28.04.03 r. udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Woj. Sam. Psych. ZPZOZ im. Mazurkiewicza w Pruszkowie w WFOŚIGW w W-wie
33/2003 28.04.03 r.

zatwierdzenia zmian statutu Maz. Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Zmieniona uchwałą nr 4/2004 z dn. 26.01.04 r.
34/2003 28.04.03 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Maz. Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
35/2003 28.04.03 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Uchylona uchwałą nr 60/2004 z dn. 7.06.04 r.

36/2003 28.04.03 r.

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej ZPZOZ im. Mazurkiewicza w Pruszkowie

Uchylona uchwałą nr 158/06 z dn. 4.09.06 r.

37/2003 28.04.03 r. zmiany Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
38/2003 28.04.03 r.

zasad i trybu używania herbu Woj. Maz

Uchylona uchwałą nr 90/06 z dn.29.05.06 r.
39/2003 28.04.03 r. zmiany w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
40/2003 9.06.03 r. zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej przy SWZPZ Onkologicznej OZ w W-wie
41/2003 9.06.03 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkim Centrum Stomatologii SPZOZ w W-wie
42/2003 9.06.03 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
43/2003 9.06.03 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej SWPZZ Psychiatrycznej OZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu
44/2003 9.06.03 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej SWZPZ Psychiatrycznej OZ w W-wie
45/2003 9.06.03 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
46/2003 9.06.03 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej SZPZOZ dla Szkół Wyższych w W-wie
47/2003 9.06.03 r. zgłoszenia kandydatur na członków Rady Społecznej przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
48/2003 9.06.03 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 212, poz. 5393)
49/2003 9.06.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Ciechanowie na rzecz Miasta Ciechanów
50/2003 9.06.03 r.

wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej wyboru banku do bankowej obsługo budżetu Województwa Mazowieckiego

Zmieniona uchwałą nr 69/2003 z dn. 25.08.03 r.
51/2003 9.06.03 r.

przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ w W-wie przy Al. Jerozolimskich 57

Uchylona uchwałą nr 111/2003 z dnia 17.11.03 r.
52/2003 9.06.03 r. zmieniająca uchwałę Nr 88/01 w sprawie ustanowienia Dni Mazowsza
53/2003 30.06.03 r. zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego
54/2003 30.06.03 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Zmieniona uchwałą nr 37/2004 z dn. 26.04.04 r. nr 161/05 z dn. 24.10.05 r. nr 112/06 z dn.3.07.06 r. nr 76/07 z dn. 21.05 07 r.

Uchylona uchwałą nr 149/07 z dn. 10.09.07 r.

55/2003 30.06.03 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 223, poz. 5821)
56/2003 30.06.03 r.

zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ w W-wie

Zmieniona uchwałą nr 2/05 z dn. 31.01.05 r.
57/2003 30.06.03 r. zatwierdzenia zmian statutu SPZZ Psychiatrycznej OZ im. dr B. Borzym w Radomiu
58/2003 30.06.03 r.

zatwierdzenia zmian statutu SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 6/2004 z dn. 26.01.04 r.
59/2003 30.06.03 r. zmian w statucie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie
60/2003 30.06.03 r. upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do wystąpienia do ministra ds. zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy między Woj. Maz. RP a Obwodem Smoleńskim FR
61/2003 30.06.03 r.

utworzenia spółki prawa handlowego

Zmieniona uchwałą nr 241/07 z dn. 20.12.07 r.
62/2003 30.06.03 r.

diet radnych Województwa Mazowieckiego

63/2003 25.08.03 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Zmieniona uchwałą nr 162/05 z dn. 24.10.05 r.
64/2003 25.08.03 r.

określenia zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmieniona uchwałą nr 112/2003 z dn. 17.11.03 r.
65/2003 25.08.03 r. powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
66/2003 25.08.03 r. komisji konkursowej do wyłonienia zastępcy dyr. ds. opieki zdrowotnej Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa ZSPZOZ w Konstancinie – Jeziornej
67/2003 25.08.03 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Czernice Borowe na rzecz Gminy Czernice Borowe

zm. uchwałą nr 104/2003 z dn. 17.11.03 r.

68/2003 25.08.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gołymin Ośrodek na rzecz Gminy Gołymin Ośrodek
69/2003 25.08.03 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Woj. Maz.
70/2003 25.08.03 r.

zmian budżet Woj. Maz. na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 233, poz. 6104)
71/2003 22.09.03 r. odwołania Członka Zarządu Woewództwa. Mazowieckiego
72/2003 22.09.03 r.

zmian budżetu Woj. Maz. na 2003 rok.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 259, poz. 6827)
73/2003 20.10.03 r. wyboru Wicemarszałka i pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
74/2003 20.10.03 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z. Garnuszewskiego SPZOZ w W-wie

Zmieniona uchwałą nr 21/07 z dn. 19.02.07 r.
75/2003 20.10.03 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Kolejowego im. dr W. Roeflera w Pruszkowie – SPZOZ
76/2003 20.10.03 r. nadania statutu dla Warszawskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w W-wie
77/2003 20.10.03 r. zatwierdzenia statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w W-wie
78/2003 20.10.03 r. zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
79/2003 20.10.03 r. likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Radomiu
80/2003 20.10.03 r. likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach
81/2003 20.10.03 r.

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Woj. Maz. oraz jej zmian

Uchylona uchwałą nr 153/10 z dn. 11.10.10 r.

82/2003 20.10.03 r. wyrażenia zgody Szpitalowi Kolejowemu im. dr W. Roeflera w Pruszkowie na podjęcie czynności zmierzających do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Warsztatowej 1
83/2003 20.10.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie na rzecz Skarbu Państwa
84/2003 20.10.03 r. powołania Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
85/2003 20.10.03 r.

powołania Rady Społecznej SWPZZ Psychiatrycznej OZ im. dr B. Borzym

Zmieniona uchwałą nr 89/07 z dn. 21.05.07 r.
86/2003 20.10.03 r. zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
87/2003 20.10.03 r. przyjęcia rezygnacji Wicemarszałka
88/2003 20.10.03 r. zawarcia porozumienia o współpracy między Woj. Maz. RP a Obwodem Moskiewskim FR
89/2003 20.10.03 r. wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Województwa Mazowieckiego
90/2003 20.10.03 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 278, poz. 7343)
91/2003 20.10.03 r. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do projektu „Sieć Europejskich Regionów Chemicznych”
92/2003 20.10.03 r. wyboru Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
93/2003 17.11.03 r.

nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

zm. uchwałą nr 17/2004 z dn. 8.03.04 r.

94/2003 17.11.03 r. nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w  Radomiu
95/2003 17.11.03 r. nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
96/2003 17.11.03 r. nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w  Płocku
97/2003 17.11.03 r. nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w  Ciechanowie
98/2003 17.11.03 r. nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce
99/2003 17.11.03 r. nadania statutu Ośrodkowi Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
100/2003 17.11.03 r.

nadania statutu Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 15/2004 z dn. 26.01.04 r.
101/2003 17.11.03 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowych Woj. Maz. lub własność wojewódzkich osób prawnych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 300, poz. 7936)
102/2003 17.11.03 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa
103/2003 17.11.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowościach: Regimin, Ojrzeń, Sońsk, Opinogóra Górna
104/2003 17.11.03 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Czernice Borowe na rzecz Gminy Czernice Borowe
105/2003 17.11.03 r. uchylenia uchwały Nr XX/81/99 w sprawie trybu prac nad uchwalaniem statutu Województwa Mazowieckiego
106/2003 17.11.03 r. zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży radym Województwa Mazowieckiego
107/2003 17.11.03 r. zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
108/2003 17.11.03 r.

dodatku specjalnego dla Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 38/2004  z dn. 26.04.04 r.

109/2003 17.11.03 r. określenia harmonogramu prac nad uchwalaniem budżetu Województwa Mazowieckiegona 2004 rok
110/2003 17.11.03 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 300, poz. 7937)
111/2003 17.11.03 r. uchylająca uchwałę w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ w W-wie przy Al. Jerozolimskich 57
112/2003 17.11.03 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON
113/2003 15.12.03 r. projektu statutu Województwa Mazowieckiego
114/2003 15.12.03 r. wyrażenia zgody Centralnemu Szpitalowi Kolejowemu SPZOZ w Warszawie Międzylesiu przy ul. Bursztynowej na udostępnienie oddziału szpitalnego
115/2003 15.12.03 r. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SZPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce
116/2003 15.12.03 r. powołania Rady Społecznej SWZPZ Psychiatrycznej OZ w Warszawie
117/2003 15.12.03 r. Rady Społecznej SZPZOZ dla Szkół Wyższych w Warszawie
118/2003 15.12.03 r.

uchwalenia Wojewódzkiego Planu Ochrony Środowiska

Uchylona uchwałą Nr 19/07 z dn.19.02.07 r.
119/2003 15.12.03 r.

uchwalenia Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami

Zmieniona uchwałą nr 231/05 z dn. 19.12.05 r.
120/2003 15.12.03 r.

zmian budżetu na 2003 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 320, poz. 10219)
121/2003 15.12.03 r. wydatków niewygasających z upływem 2003 roku
122/2003 15.12.03 r. zmian w składach osobowych komisji  Sejmiku Województwa Mazowieckiego
123/2003 15.12.03 r. zmiany przedstawiciela w Radzie Nadzorczej  WFOŚiGW
124/2003 15.12.03 r. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy o dochodach j. s. t. z Konstytucją RP oraz rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie sprawozdawczości budżetowej z ustawą o finansach publicznych
125/2003 15.12.03 r. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.