Rok 2002

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2002
 

Rejestr uchwał rok 2002
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/02 21.01.02 r.

porozumienia z powiatem Wyszkowskim

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 99, poz. 2122)
2/02 21.01.02 r.

zasad i trybu umarzania wierzytelności Wojewódzkich Samodzielnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Ordynacja podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych  należności oraz organów do tego uprawnionych

Uchylona uchwałą nr 7/2003 z dn. 10.02.03 r.

3/02 21.01.02 r. o projekcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002 rok
4/02 25.02.02 r. przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w komisji konkursowej na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty
5/02 25.02.02 r. przedstawiciela Komisji Konkursowej powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
6/02 25.02.02 r. wyznaczenia przedstawicieli  Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7/02 25.02.02 r. powołania członków Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
8/02 25.02.02 r.

przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody

Uchylona uchwałą nr 19/2003 z dn. 10.03.03 r.

9/02 25.02.02 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
10/02 25.02.02 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu ZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce
11/02 25.02.02 r. Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego ZOZ „Meditrans – Ostrołęka” – Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
12/02 25.02.02 r. składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa  Samodzielnego Publicznego ZOZ „RM – MEDITRANS” – Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
13/02 25.02.02 r. Rady Społecznej Szpitala Kolejowego W. Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
14/02 25.02.02 r. Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
15/02 25.02.02 r.

wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ulicy Puławskiej 87/89, na czas nieokreślony

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 28, poz. 809)

16/02 25.02.02 r.

Rady Społecznej Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych ZOZ im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie

17/02 25.02.02 r. Rady Społecznej Zakładów Ortopedycznych Samodzielnego Publicznego ZOZ w Konstancinie Jeziornej
18/02 25.02.02 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002 rok
19/02 25.02.02 r. wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu SPZOZ w Ciechanowie, na wydzierżawienie pracownikom gruntu pod garaże blaszane
20/02 25.02.02 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu  w Płocku na wynajem budynku technicznego o powierzchni 670 m2 przy ulicy Medycznej 19
21/02 25.02.02 r. wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 30 m2 w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze
22/02 25.02.02 r. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń o powierzchni 450 m2 w budynku przy ulicy Trawiastej 29 przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy Alejach jerozolimskich 57, na czas nieokreślony
23/02 25.02.02 r. opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów o pozbawieniu  dróg kategorii dróg krajowych
24/02 25.02.02 r. wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów o nadaniu kategorii drogi krajowej ulicom w Warszawie
25/02 25.02.02 r. zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
26/02 25.02.02 r.

zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Sztokholmskim o współpracy międzyregionalnej

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 99, poz. 2123)
27/02 25.02.02 r.

zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim  a Komitatem Peszt o współpracy międzyregionalnej

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 99, poz. 2124)
28/02 18.03.02 r. rady Społecznej centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z. Garnuszewskiego SPZOZ
29/02 18.03.02 r. powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewinica” w Ząbkach
30/02 18.03.02 r. powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego  Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
31/02 18.03.02 r. powołania przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu
32/02 18.03.02 r. powołania przedstawiciela  Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
33/02 18.03.02 r. powołania przedstawiciela  Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie
34/02 18.03.02 r.

zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego  Specjalistycznego Zespołu Zakładów Zdrowotnych w Rudce

Zmieniona uchwałą nr 169/05 z dn. 24.10.05 r.  nr 95/07 z dn. 25.06.07 r. nr 198/08 z dn. 13.10.08 r.
35/02 22.04.02 r. udzielenia Zarządowi Województwa absolutorium z tytułu wykonania budżetu
36/02 22.04.02 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie wspólnej deklaracji o współpracy między Woj. Maz. A Krajem Związkowym Saksonia – Anhalt
37/02 22.04.02 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie wspólnej deklaracji o współpracy między Woj. Maz. A Krajem Związkowym Branderburgia
38/02 22.04.02 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
39/02 22.04.02 r.

zmieniająca uchwałę SWM Nr 57/01 z dn. 27.08.02. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Woj. Maz., zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata

Uchylona uchwałą Nr 152/06 z dnia 4.09.06 r.
40/02 22.04.02 r.

zatwierdzenia zmian Statutu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ

Zmieniona uchwałą nr 149/12 z dn. 25.06.12 r.
41/02 22.04.02 r.

 zasad i trybu postępowania samodzielnych publicznych ZOZ i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu i wydzierżawianiu majątku

Uchylona uchwałą nr 22/2003 z dn. 24.03.03 r.

42/02 22.04.02 r. Statutu Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy SPZOZ w Warszawie
43/02 22.04.02 r. składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy dyr. Ds. lecznictwa SPZOZ „MEDITRANS” Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
44/02 22.04.02 r. zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie
45/02 22.04.02 r.

szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych dla których organem założycielskim jest SWM

Zmieniona uchwałą nr 7/07 z dn.15.01.07 r. i nr 26/11 z dn. 21.03.11 r. uchylona uchwałą nr 62/12 z dn. 12.03.12 r.

46/02 22.04.02 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu przez Szpital Wojewódzki SPZOZ w Ciechanowie
47/02 22.04.02 r.

nadania imienia Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 160, poz. 3529)
48/02 13.05.02 r. Statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
49/02 13.05.02 r. wyrażenia zgody na zbycie w formie bez przetargowej nieruchomości położonej w Ciechanowie na rzecz Skarbu Państwa
50/02 13.05.02 r.

wzoru Herbu Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 183, poz. 4101)

Uchylona uchwałą nr 90/06 z dn. 29.05.06 r.

51/02 13.05.02 r. zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2002
52/02 3.06.02 r.

przekształcenia szkół ponad podstawowych w szkoły ponad gimnazjalne w CKU w Wyszkowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 222, poz. 5618)

53/02 3.06.02 r. likwidacji Liceum Medycznego wchodzącego w skład ZSM w siedlcach oraz rozwiązania tego zespołu
54/02 3.06.02 r. likwidacji Liceum Medycznego Nr 5 w Warszawie
55/02 3.06.02 r. konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Województwie Mazowieckim
56/02 3.06.02 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/49/99 SWM w sprawie objęcia praw do akcji S.P. w Broniszach k/W-wy
57/02 3.06.02 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/99 SWM w sprawie objęcia praw z akcji należących do Skarbu Państwa w Radomiu
58/02 3.06.02 r. „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006”
59/02 1.07.02 r.

podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 222, poz. 5619)

Zmieniona uchwałą nr 74/02 z dn. 26.08.02 r. nr 139/06 z dn. 10.07.06 r. nr 110/10 z dn. 5.07.2010 r., nr 99/18 z dn. 19.06.18 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. ) 
60/02 1.07.02 r.

zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Woj. Maz. lub własność wojewódzkich osób prawnych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 222, poz. 5620)

Zmieniona uchwałą nr 101/2003 z dn. 17.11.03 r.
61/02 1.07.02 r. opinii o wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych autostrady
62/02 1.07.02 r.

zmiany obszaru działania oraz zatwierdzenia statutu Szpitala Kolejowego im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą nr 165/05 z dn. 24.10.05 r. nr 13/06 z dn. 6.02.06 r. nr 179/06 z dn. 9.10.06 r. nr 27/08 z dn. 25.02.08 r. nr 246/08 z dn. 17.11.08 r. nr 76/09 z dn. 15.06.09 r. nr 235/09 z dn. 21.12.09 r. nr 147/12 z dn. 25.06.12 r.
63/02 1.07.02 r. zatwierdzenia zmian Statutu Centralnego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Warszawie – Międzylesiu
64/02 1.07.02 r.

zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Siedlcach

Uchylona uchwałą nr 165/04 z dn. 20.12.04 r.

65/02 26.08.02 r. przedstawiciela SWM w komisji konkursowej na stanowisko ordynatora II Oddziału Dermatologiczno – Kobiecego SWP ZOZ w Warszawie
66/02 26.08.02 r. upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażanie zgody na zawarcie Porozumienia między Woj. Maz. RP a Obwodem Smoleńskim Federacji Rosyjskiej o współpracy międzyregionalnej
67/02 26.08.02 r.

zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Woj. Maz. a Regionem Lombardia

Zmieniona uchwałą nr 107/04 z dn. 30.08.04 r.
68/02 26.08.02 r. upoważnienia Zarządu Woj. Maz. do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażanie zgody na utworzenie Biura przedstawicielskiego Woj. Maz. w Brukseli
69/02 26.08.02 r. wyrażenia zgody na dokonanie udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ciechanowie przy ul. Wodnej na rzecz Gminy Miejskiej w Ciechanowie
70/02 26.08.02 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002 rok
71/02 26.08.02 r. zatwierdzenia „Porozumienia w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Woj. Maz. zawartego dnia 19 czerwca 2001 r. w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Mazowieckiego
72/02 26.08.02 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Woj. Maz. umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków UKFiS i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków
73/02 26.08.02 r. wyboru delegatów  do Zgromadzenia  Ogólnego Związku Województw RP
74/02 26.08.02 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 268, poz. 6903)
75/02 30.09.02 r. odwołania członka Rady Społecznej SZPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce
76/02 30.09.02 r. powołania przedstawiciela SWM do składu Rady Społecznej  Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie
77/02 30.09.02 r. zatwierdzenia zmian statutu SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu
78/02 30.09.02 r.

zatwierdzenia statutu Zakładów Ortopedycznych SPZOZ w Konstancinie – Jeziornie

Zmieniona uchwałą nr 34/2004 z dn. 26.04.04 r.
79/02 30.09.02 r.

statutu Wojewódzkiego SZPZOZ im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie

Zmieniona uchwałą nr 159/05 z dn. 24.10.05 r. nr 228/06 z dn. 27.10.06 r. nr 36/07 z dn.19.03.07 r. nr 172/07 z dn.15.10.07 r. nr 17/10 z dn. 20.12.10 r. nr 112/11 z dn. 05.09.11 r. nr 97/12 z dn. 13.04.12 r.

80/02 30.09.02 r. zatwierdzenia statutu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
81/02 30.09.02 r. zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie
82/02 30.09.02 r.

zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego ZPZOZ im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie

Zmieniona uchwałą nr 1/2004 z dn. 26.01.04 r.
83/02 30.09.02 r.

zatwierdzenia statutu SZPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce

Zmieniona uchwałą nr 31/2004 z dn. 26.04.04 r. nr 111/04 z dn. 30.08.04 r. nr 160/05 z dn. 24.10.05 r. nr 153/07 z dn.10.09.07 r. nr 89/08 z dn. 26.05.08 r. nr 78/09 z dn.15.06.09 r. nr 18/10 z dn. 20.12.10 r. nr 111/11 z dn. 05.09.11 r.nr 144/12 z dn. 25.06.12 r.

84/02 30.09.02 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładów Ortopedycznych SPZOZ w Konstancinie – Jeziornie
85/02 30.09.02 r. podpisania Wspólnej Deklaracji o współpracy między Województwem Mazowieckim a Krajem Związkowym Saksonia – Anhalt
86/02 30.09.02 r. podpisania Wspólnej Deklaracji o współpracy między Województwem Mazowieckim a Krajem Związkowym Brandenburgia
87/02 30.09.02 r. likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 11 w Warszawie
88/02 30.09.02 r. likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w Warszawie
89/02 30.09.02 r. utworzenia Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
90/02 30.09.02 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego
91/02 30.09.02 r.

wydatków niewygasających z upływem 2002 roku

Zm. uchwałą nr 9/2002 z dn. 16.12.02 r.

92/02 30.09.02 r.

zmian w statucie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Zmieniona uchwałą nr 28/09 z dn. 16.03.09 r.
93/02 30.09.02 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002 r.
94/02 30.09.02 r.

zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Zmieniona uchwałą nr 78/2003 z dn. 20.10.03 r.
95/02 30.09.02 r. projektu Statutu Województwa Mazowieckiego
    II kadencja
1/2002 26.11.02 r. wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2/2002 26.11.02 r. ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Mazowieckiego
3/2002 26.11.02 r. wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Mazowieckiego
4/2002 26.11.02 r. wyboru Marszałka Województwa Mazowieckiego
5/2002 26.11.02 r. wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
6/2002 26.11.02 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
7/2002 16.12.02 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
8/2002 16.12.02 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2002 rok
9/2002 16.12.02 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2002 roku
10/2002 16.12.02 r. składów Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
11/2002 16.12.02 r. Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
12/2002 16.12.02 r. zmiany Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
13/2002 16.12.02 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa. Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 38/2004 z dn. 26.04.04 r.

14/2002 16.12.02 r. ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego SWM wobec Marszałka
15/2002 16.12.02 r. zaliczenia do kategorii wojewódzkich, niektórych dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego
16/2002 16.12.02 r.

wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP

zm. uchwałą nr 99/06 z dn. 29.05.06 r.

17/2002 16.12.02 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/18/99 SWM w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Woj. Maz. oraz jej zmian

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.