Rok 2001

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 2001
 

Rejestr uchwał rok 2001
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
1/01 29.01.01 r. wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
2/01 29.01.01 r. zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
3/01 31.01.01 r. przyjęcia Strategii Województwa Mazowieckiego
4/01 31.01.01 r. przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006 (I etap – Program Operacyjny na lata 2001-2002)
5/01 12.02.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
6/01 5.03.01 r.

upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Województwem Mazowieckim a Obwodem Smoleńskim o współpracy międzyregionalnej

Uchylona uchwałą nr 66/02 z dn. 26.08.02 r.

7/01 5.03.01 r. zmiany uchwały Nr XI/45/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie zasad powołania   Mazowieckiej Kasy Chorych oraz powoływania i odwołania jej członków
8/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 93/2003 z dn. 17.11.03 r.

9/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia  Nauczycieli w Ostrołęce

Uchylona uchwałą nr 98/2003 z dn. 17.11.03 r.

10/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

Uchylona uchwałą nr 96/2003 z dn. 17.11.03 r.

11/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Uchylona uchwałą nr 94/2003 z dn. 17.11.03 r.

12/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Uchylona uchwałą nr 95/2003 z dn. 17.11.03 r.

13/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodkowi  Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie

Uchylona uchwałą nr 97/2003 z dn. 17.11.03 r.

14/01 5.03.01 r. nadania statutu Zespołowi Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie
15/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 99/2003 z dn. 17.11.03 r.

16/01 5.03.01 r.

nadania statutu Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 100/2003 z dn. 17.11.03 r.

17/01 26.03.01 r. zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
18/01 26.03.01 r. przyjęcia Regionalnego Programu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia dla Województwa Mazowieckiego
19/01 26.03.01 r. odwołania Jana Laskowskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
20/01 26.03.01 r. odwołania Ryszarda Zaborowskiego ze składu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Psarskiego
21/01 26.03.01 r. regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
22/01 26.03.01 r. budżetu Województwa Mazowieckiego na 2001 rok
23/01 26.04.01 r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2000 rok
24/01 26.04.01 r. udzielenia Zarządowi Województwa Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2000 rok
25/01 26.04.01 r. wyboru członków Rady Społecznej „Meditrans-Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
26/01 26.04.01 r. delegowania przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
27/01 7.05.01 r.

 upoważnienia do przekazywania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Województwa Mazowieckiego na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 160, poz. 2329)
28/01 21.05.01 r. wyboru członków Rady Społecznej „RM-Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
29/01 21.05.01 r. regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Medycznego studium Zawodowego nr 6 w Warszawie
30/01 21.05.01 r. regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 11 w Warszawie
31/01 21.05.01 r.

 zmiany siedziby Medycznego Studium Zawodowego w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 159, poz. 2302)
32/01 21.05.01 r. zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
33/01 21.05.01 r. wyrażenia zgody na nabycie gruntów
34/01 11.06.01 r. likwidacji Kolegium nauczycielskiego w Płocku
35/01 11.06.01 r. likwidacji Nauczycielskiego kolegium Języków Obcych w Płocku
36/01 11.06.01 r.

likwidacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i terenów Rolnych w Płocku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2710)
37/01 11.06.01 r. likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Warszawie
38/01 11.06.01 r. likwidacji Medycznego Studium zawodowego Nr 12  w Warszawie
39/01 11.06.01 r. wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  położonego przy ul. Koszykowej 26, Biblioteki Publicznej w Warszawie
40/01 11.06.01 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd Województwa Mazowieckiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
41/01 11.06.01 r. upoważnienia Zarządu Woj. Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Województwem Mazowieckim a Komitatem Peszt o współpracy międzyregionalnej
42/01 11.06.01 r. upoważnienia Zarządu Woj. Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Województwem Mazowieckim i Województwem Sztokholmskim  o współpracy międzyregionalnej
43/01 11.06.01 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
44/01 11.06.01 r.

zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2001 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 235, poz. 4340)
45/01 11.06.01 r. odwołania Mariana Rodzenia ze składu Rady Społecznej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
46/01 11.06.01 r. odwołania Elżbiety Biłobran – Uberman ze składu Rady Społecznej Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu
47/01 11.06.01 r. gospodarowania mieniem wchodzącym w skład inwestycji „Budowa Wodociągu Północnego – II etap”
48/01 25.06.01 r. zmiany granic Województwa Mazowieckiego
49/01 25.06.01 r. zmiany uchwały Nr XI/45/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie zasad powołania Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz powoływania i odwoływania jej członków
50/01 25.06.01 r. Wojewódzkiego Programu na Rzecz Poprawy Warunków Życia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2001 – 2003
51/01 25.06.01 r. powołania składu osobowego Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
52/01 25.06.01 r. zatwierdzenia Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego
53/01 2.07.01 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania kolumn transportu sanitarnego Meditrans przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz wnoszenia majątku do spółek lub fundacji

Uchylona uchwałą nr 41/2002 z dn. 22.04.02 r.

54/01 2.07.01 r. odwołania Tomasza Lewandowskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica w Ząbkach
55/01 2.07.01 r. odwołania Tomasza Lewandowskiego ze składu rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy
56/01 27.08.01 r. upoważnienia Zarządu Woj. Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Województwem Mazowieckim e Regionem Brukseli – Stolicy o współpracy międzyregionalnej
57/01 27.08.01 r.

zasad gospodarowania mieniem, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Zmieniona uchwałą nr 39/02 z dn. 22.04.02 r. nr 29/2003 z dn. 28.04.03 r.

Uchylona uchwałą nr 152/06 z dnia 4.09.06 r.
58/01 27.08.01 r. nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Wyższej Szkoły z siedzibą w Płocku
59/01 27.08.01 r.

nadania statutu Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 209, poz. 3604)
60/01 27.08.01 r.

zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2001 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 214, poz. 3722)
61/01 27.08.01 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej „RM – Meditrans” Stacji Pogotowia ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
62/01 27.08.01 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
63/01 27.08.01 r.

szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 209, poz. 3605)

Uchylona uchwałą nr 45/2002 z dn. 22.04.02 r.

64/01 27.08.01 r. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, na czas nieokreślony
65/01 27.08.01 r.

 wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Płocku

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 209, poz. 3606)
66/01 27.08.01 r. Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
67/01 27.08.01 r. Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej Woj. Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
68/01 27.08.01 r. zmiany w składzie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej
69/01 24.09.01 r. zatwierdzenia statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Psarskiego w Ostrołęce
70/01 24.09.01 r. statutu Szpitala im. Michała Okońskiego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
71/01 24.09.01 r.

 zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2001 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 240, poz. 4552)
72/01 24.09.01 r. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego Nr 2 w Warszawie
73/01 24.09.01 r. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń  w budynku Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
74/01 24.09.01 r. oddania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej i sprzedaży znajdujących się na tej nieruchomości budynków
75/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
76/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
77/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
78/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
79/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
80/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
81/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
82/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
83/01 29.10.01 r. wygaśnięcia  mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
84/01 29.10.01 r. przyjęcia rezygnacji Leszka Mizielińskiego
85/01 29.10.01 r. przyjęcia rezygnacji Zbigniewa Kuźmiuka
86/01 29.10.01 r. przyjęcia rezygnacji Zarządu Województwa Mazowieckiego
87/01 29.10.01 r.

nagrody Samorządu Województwa w dziedzinie sztuki im. Cypriana Kamila Norwida

Uchylona uchwałą nr 117/12 z dn. 21.05.12 r.
88/01 29.10.01 r.

ustanowienia Dni Mazowsza

zm. uchwałą nr 52/2003 z dn. 9.06.03 r.

89/01 29.10.01 r. objęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego  patronatu nad wydaniem  monografii Mazowsza
90/01 29.10.01 r. przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  im. prof. J. P. Brudzińskiego  Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w Dziekanowie Leśnym oraz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego  im. Dzieci Warszawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Warszawie
91/01 29.10.01 r. przekształcenia Ciechanowskiej Kolumny Transportu  sanitarnego „Meditrans” w Ciechanowie
92/01 29.10.01 r. restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
93/01 29.10.01 r.

utworzenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zakład Opiekuńczy Lecznicy w Radomiu oraz przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego  Publicznego Zakładu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu i zatwierdzenia statutu

Zmieniona uchwałą nr 77/02 z dn. 30.09.02 r. nr 57/2003 z dn. 30.06.03 r. nr 33/2004 z dn. 26.04.04 r. nr 134/04 z dn. 10.11.04 r.
94/01 29.10.01 r. zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  św. Anny samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w Warszawie
95/01 29.10.01 r. składu  Komisji Konkursowej  na stanowisko  zastępcy dyrektora  ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
96/01 29.10.01 r. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń magazynowych  na terenie Mazowieckiego  Centrum Leczenia  Chorób Płuc w Otwocku
97/01 29.10.01 r. wyrażenia zgody na wynajem powierzchni 60 m2 przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
98/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
99/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
100/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
101/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
102/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
103/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
104/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
105/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
106/01 12.11.01 r. obsadzenia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego
107/01 12.11.01 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Mazowieckim na lata 2001 – 2003
108/01 12.11.01 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Województwa Mazowieckiego  o powierzchni 173 m2 na rzecz Zakładu Energetycznego w Płocku
109/01 26.11.01 r.

ustalenia wysokości  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości  punktu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Uchylona uchwałą nr 40/2004 z dn. 26.04.04 r.

110/01 26.11.01 r. ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w mazowieckim Biurze Planowania  Przestrzennego  i Rozwoju Regionalnego w Warszawie
111/01 26.11.01 r. zatwierdzenia „Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego dnia  19 czerwca 2001 roku w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Jerzego Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Zbigniewa Kuźmiuka, Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczące zmian w Kontrakcie Wojewódzkim”
112/01 26.11.01 r. zawarcia porozumienia między Województwem Mazowieckim i Regionem Brukseli – Stolicy o współpracy międzyregionalnej
113/01 26.11.01 r. ogłoszenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala  Chirurgii Urazowej  św. Anny SPZOZ w Warszawie
114/01 26.11.01 r. wydelegowania przedstawiciela Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatrycznego II Samodzielnego  Wojewódzkiego Publicznego Zakładu  Psychiatrycznej  Opieki Zdrowotnej  w Radomiu
115/01 26.11.01 r.

zatwierdzenia  Statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Zmieniona uchwałą nr: 33/2003 z dn. 28.04.03 r. nr 4/2004 z dn.26.01.04 r. nr 106/04 z dn.30.08.04 r. nr 91/05 z dn. 4.07.05 r. nr 121/06 z dn. 3.07.06 r. nr 156/08 z dn. 14.07.08 r. nr 251/08 z dn. 17.11.08 r. nr 84/12 z dn. 13.04.12 r.

116/01 26.11.01 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego  oraz jej zmian
117/01 26.11.01 r. zmian budżetu na 2001 rok
118/01 10.12.01 r. wyboru marszałka Województwa Mazowieckiego
119/01 10.12.01 r. wyboru wicemarszałków i pozostałych członków Zarządu Województwa Mazowieckiego
120/01 10.12.01 r. zmiany regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
121/01 28.12.01 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji
122/01 28.12.01 r. zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2001 rok
123/01 28.12.01 r. zmiany uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2000 roku w sprawie projektu statutu Województwa Mazowieckiego
124/01 28.12.01 r. zatwierdzenia Samodzielnego  Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie
125/01 28.12.01 r. wydatków nie wygasających z upływem 2001 roku
126/01 28.12.01 r. powołania przedstawiciela Sejmiku do  Składu Rady  Społecznej Samodzielnego Zespołu  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
127/01 28.12.01 r. Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko zastępcy dyrektora  ds. lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
128/01 28.12.01 r. zmieniająca uchwałę Nr X/32/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno – prawnej działania  wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Radomiu
129/01 28.12.01 r. zmieniająca uchwałę Nr X/33/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno – prawnej działania Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Ciechanowie
130/01 28.12.01 r. zmieniającą uchwałę Nr X/34/01 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie zmiany nazwy i formy organizacyjno – prawnej  działania Wojewódzkiej  Kolumny Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
131/01 28.12.01 r. zmieniająca uchwałę Nr X/35/98 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  z dnia 17 maja 1999 roku  w sprawie zmiany nazwy  i formy organizacyjno – prawnej działania  Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Siedlcach  
132/01 28.12.01 r. zmieniającą Uchwałę Nr X/36/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  z dnia 17 maja  1999 roku w sprawie  zmiany nazwy i formy organizacyjno – prawnej działania Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego w Warszawie
133/01 28.12.01 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu o powierzchni 20 m2 przez Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roefla w Pruszkowie SPZOZ
134/01 28.12.01 r. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń IV piętra budynku o powierzchni 591 m2 przez Samodzielny Publiczny ZOZ Lecznicy Centrum w Warszawie u. Nowogrodzka 62a
135/01 28.12.01 r.

wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą nr 13/2002 z dn. 16.12.02 r.

136/01 28.12.01 r. odwołania członków Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
137/01 28.12.01 r. przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
138/01 28.12.01 r. zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
139/01 28.12.01 r. zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.