MIAS MAZOWSZE 2021

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – komunikat nr 3 – Lista Beneficjentów i wzór umowy

2021.05.19 15:15 , aktualizacja: 2021.05.20 08:17

Autor: Paulina Szpakowska (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2021” obejmuje 1 276 zadań zgłoszonych przez 256 gminy i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

UWAGA!!!

 • Zadanie musi zostać zrealizowane tak, aby w całości wypełniony został jego cel, określany każdorazowo przez Gminę we wniosku o pomoc finansową.
 • Beneficjent może wystąpić do Departamentu o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu Zadania opisując zakres proponowanej zmiany. Zmiana zakresu bez zgody Departamentu jest możliwa, ale na własne ryzyko beneficjenta. Jeśli podczas weryfikacji sprawozdania końcowego dokonana modyfikacja zakresu okaże się niezgodna z nazwą i/lub celem zadania – wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne, a Pomoc finansowa stosownie pomniejszona.
 • Zmiana przez Beneficjenta klasyfikacji budżetowej zadania wymaga aneksowania umowy oraz zmiany planu finansowego zatwierdzanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Sejmiku: (https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/sesje/harmonogram-sesji-sejmiku/).
 • Pomoc finansowa w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego Zadania - jako zwrot części Kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.
 • Za Koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż w dniu 30 września 2021 r.

 

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”:
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 733/229/21 z dnia 17 maja 2021 r. dokonał akceptacji wzoru Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” (wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

 • Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.
 • Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

UWAGA!!!

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może się zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanej umowy.

 

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
 • Marta Król tel.: (22) 59-79-249
 • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
 • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
 • Piotr Rawa tel. (22) 59-79-239
 • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363

Liczba wyświetleń: 1905

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.