MIAS MAZOWSZE 2021

„Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw Mazowsze 2021” – komunikat nr 2 – podstawowe zalecenie i najczęściej zadawane pytania

2021.03.18 14:45 , aktualizacja: 2021.05.19 15:29

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Podstawowe zalecenie

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dla potwierdzenia poprawności podjętych decyzji prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
 • Marta Król, tel.: (22) 59-79-249
 • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
 • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
 • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239

Powyższe zalecenie wynika z zapisów § 5 ust. 2 i 3 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021” stanowiących, że

gmina, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, może skorzystać, na każdym etapie realizacji „MIAS MAZOWSZE 2021”, z konsultacji z uprawnionymi do tego pracownikami ww. Departamentu. Konsultacje, o których mowa powyżej, nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku ich braku gmina ponosi pełną odpowiedzialność za uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone po jej stronie, na każdym etapie realizacji „MIAS MAZOWSZE 2021”.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy Wniosek o przyznanie pomocy finansowej złożony w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na  przebudowę bądź remont drogi gminnej (lub stanowiącej własność jakiegokolwiek innego podmiotu) spełni wymogi wynikające z zapisów Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021” i zostanie objęty dofinansowaniem?

Nie, w powyższej sytuacji Wniosek o przyznanie pomocy finansowej zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej„MIAS MAZOWSZE 2021”

W ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, tak samo jak w latach 2018-2020 nie planuje się dofinansowania zadań związanych z budową, przebudową, odbudową, remontem, modernizacją lub naprawą infrastruktury dróg publicznych.

 

 1. Czy w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” dopuszczalne jest zgłoszenie zadania polegającego na budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego, które to zadanie będzie zrealizowane poprzez montaż/wymianę lamp świetlnych na słupach energetycznych należących do PGE?

Tak, zadanie o przedmiotowym charakterze spełnia kryteria określone w katalogu zadań możliwych do zgłoszenia do realizacji w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021”.

Ponadto, ze względu na realizację zadania na nieruchomości należącej do PGE (słupy energetyczne), potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania przedmiotowych słupów będzie wymagane na etapie Sprawozdania Końcowego. Na tym etapie, jako jeden z elementów niezbędnych do pozytywnego rozliczenia zadania należy do Formularza Sprawozdania Końcowego dodatkowo załączyć kopię stosownego dokumentu potwierdzający ww. prawo – leżący na gminie obowiązek utrzymania trwałości zadania wynika z zapisów § 4 ust. 5 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021”.

Ww. dokument co do zasady powinien mieć formę np. umowy dzierżawy, wynajmu lub użyczenia danej nieruchomości zawartej pomiędzy gminą a PGE. Jednakże w uzasadnionych przypadkach ww. dokument może mieć postać oświadczenia podpisanego przez Wójta/Burmistrza gminy o zobowiązaniu gminy do utrzymania trwałości zadania nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

 1. Czy gmina może realizować zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na nieruchomości stanowiącej własność prywatną, innego niż gmina podmiotu publicznego oraz np. własność wspólnoty wsi, lub gdy stan prawny przedmiotowej nieruchomości jest nieuregulowany?

Gminy w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (o których mowa powyżej, itp.), o ile zostaną dopełnione warunki wynikające z poniższych zapisów Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021”:

 • § 4 ust. 4 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021” stanowiące, że budynki, obiekty, miejsca, instalacje
  i infrastruktura służące użyteczności publicznej (w tym ich elementy składowe), a także zakupione wyposażenie, które będą przedmiotem zadania realizowanego przez Gminę w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, udostępnione zostaną nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności;
 • § 4 ust. 5 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021” stanowiące, że gmina jest zobowiązana do utrzymania trwałości zadania nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ponadto, w opisanej powyżej sytuacji należy zaznaczyć stosowną pozycję w ust. 4 pkt 2 Wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

 

 1. Czy do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej lub przed ewentualnym podpisaniem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej należy przedłożyć Województwu Mazowieckiemu dokumenty, z których wynikać będzie tytuł prawny do realizacji przez gminę zadania MIAS 2021 na wskazanej we wniosku nieruchomości i zachowanie elementów zadania przez okres trwałości, np. umowę użyczenia prywatnej działki w przypadku realizacji zadania o charakterze publicznym na nieruchomości stanowiącej własność prywatną?

W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności gminy, potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości (np.: prywatnej działki, budynku, słupa energetycznego, itp.), będzie wymagane na etapie Sprawozdania Końcowego. Na tym etapie, jako jeden z elementów niezbędnych do pozytywnego rozliczenia zadania należy do Formularza Sprawozdania Końcowego dodatkowo załączyć kopię stosownego dokumentu potwierdzający ww. prawo – leżący na gminie obowiązek utrzymania trwałości zadania wynika z zapisów § 4 ust. 5 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021”. Zgodnie z tymi zapisami okres obowiązywania przedmiotowego dokumentu, nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ww. dokument co do zasady powinien mieć formę np. umowy dzierżawy, wynajmu lub użyczenia danej nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach ww. dokument może mieć postać oświadczenia podpisanego przez Wójta/Burmistrza gminy o zobowiązaniu gminy do utrzymania trwałości zadania nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

 1. Czy sołectwo X może wyrazić potrzebę realizacji zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na terenie/obiekcie sołectwa Y, w sytuacji kiedy ani sołectwo X ani sołectwo Y nie brało udziału w poprzednich edycjach „MIAS MAZOWSZE” z lat 2018-2020?

Tak, w powyższej sytuacji sołectwo X może wyrazić potrzebę realizacji zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na terenie/obiekcie sołectwa Y, gdyż zgodnie z zapisami § 6 ust. 5 Zasad„MIAS MAZOWSZE 2021” pojedyncze Zadanie zgłoszone przez gminę do udziału w „MIAS MAZOWSZE 2021” może obejmować więcej niż jedno sołectwo.

W przedmiotowej sytuacji należy pamiętać, że oba sołectwa (X i Y) są objęte złożonym Wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej, czyli muszą wyrazić na powyższe zgodę, co wiąże się z wyszczególnieniem obu sołectw we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej, a także zostanie potwierdzone złożeniem podpisów przez obu Sołtysów pod tym wnioskiem oraz załączeniem do tego wniosku stosownych dokumentów wystawionych przez Zebrania Wiejskie/Rady Sołeckie obu sołectw.

 

 1. Czy sołectwo X może wyrazić potrzebę realizacji zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na terenie/obiekcie sołectwa Y, w sytuacji kiedy jedno z tych sołectw (X lub Y) otrzymało już pomoc finansową w ramach poprzednich edycji „MIAS MAZOWSZE” z lat 2018-2020?

Nie, w powyższej sytuacji Wniosek o przyznanie pomocy finansowej zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej, gdyż zgodnie z zapisami § 6 ust. 10 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021” przedstawione do dofinansowania zadanie nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych i rozliczonych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2020 - żadne z sołectw (X i Y) nie może być uczestnikiem zrealizowanego zadania, które kiedykolwiek otrzymało pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE”.

 

 1. Czy w przypadku realizacji zadania przez np. dwa sołectwa kwota zadania się sumuje, tzn. czy oba sołectwa mogą wskazać do realizacji w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” jedno wspólne zadanie o wartości np. 40.000,00 zł i  czy wtedy otrzymają dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00 zł?

Nie, w powyższej sytuacji kwota zadania się nie sumuje, gdyż zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 Zasad„MIAS MAZOWSZE 2021” pojedyncze zgłoszone przez gminę zadanie nie może zostać dofinansowane Pomocą finansową o wartości wyższej niż kwota 10.000,00 zł. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 Zasad„MIAS MAZOWSZE 2021” pojedyncze zgłoszone przez gminę zadanie może zostać objętetylko jednym Wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.

 

 1. W przypadku realizacji zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” przez dwa lub więcej sołectw, czy wszystkie te sołectwa nie będą mogły już wziąć udziału w kolejnych edycjach „MIAS MAZOWSZE”?

W ramach dotychczasowych edycji „„MIAS MAZOWSZE” z lat 2018-2021 zasadą było (i jest obecnie), że sołectwo partycypujące (niezależnie od tego czy jako pojedyncze, czy jako jedno z kilku) w zadaniach zrealizowanych w ramach danej edycji „MIAS MAZOWSZE” nie mogło i nie może już partycypować w żadnej z kolejnych.

 

 1. Czy dofinansowane w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” wyposażenie (np. namiot, stoły i ławki plenerowe), które zostaną zakupione w ramach realizowanego zadania będą mogły być przechowywane w pomieszczeniach należących do osoby prywatnej (np. Sołtysa)?

W nawiązaniu do kwestii przechowywania/składowania/magazynowania ww. wyposażenia (namiotu, stołów, ławek plenerowych, itp.) w pomieszczeniach należących do osoby prywatnej (np. Sołtysa), prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami w § 4 ust 4 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021” budynki, obiekty, miejsca, instalacje i infrastruktura służące użyteczności publicznej (w tym ich elementy składowe), a także zakupione wyposażenie, które były przedmiotem zadania zrealizowanego przez gminę w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, udostępnia się nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności.

W celu dopełnienia wymogu, o którym mowa w akapicie powyżej, niezbędne jest zawarcie przez gminę z właścicielem pomieszczenia magazynowego (np. Sołtysem) umowy na odpłatne bądź nieodpłatne (kwestia ewentualnej odpłatności nie znajduje się w gestii Województwa Mazowieckiego) wykorzystanie ww. pomieszczenia (np. garażu) w celu przetrzymywania sprzętu zakupionego w ramach zadania. Jeżeli ww. sprzęt będzie przechowywany w garażu Sołtysa w całym okresie trwałości zadania (o którym mowa w § 4 ust 5 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2021”), to przedmiotowa umowa powinna być zawarta pomiędzy Gminą a Sołtysem na okresnie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Jako jeden z elementów niezbędnych do pozytywnego rozliczenia zadania, kopię przedmiotowej umowy należy przedłożyć Województwu Mazowieckiemu nie później niż na etapie Sprawozdania Końcowego z realizacji zadania – w formie dodatkowego załącznika do Formularza Sprawozdania Końcowego.

 

Liczba wyświetleń: 1947

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.