Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferta na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019.11.05 14:35

Autor: Cezary Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wpłynęła oferta:

  • Oferta Banku Żywności w Płocku - Związku Stowarzyszeń, nazwa własna zadania: "oferta w trybie art. 19a w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail:

 

 

Liczba wyświetleń: 149

powrót