Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

2 Oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.10.22 09:50

Autor: Cezary Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Na realizację zadań publicznych w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wpłynęły 2 oferty:

  • Oferta Banku Żywności SOS w Warszawie, nazwa zadania: "Supermarket do Banku Żywności " .
  • Oferta Banku Żywności w Ciechanowie, nazwa zadania: "Najlepsze okoliczności do ratowania żywności".

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail:

Oferty złożone w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Liczba wyświetleń: 108

powrót