Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” – wyniki oceny formalnej

2019.07.01 12:20 , aktualizacja: 2019.07.01 12:26

Autor: Katarzyna Dral, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

 1. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość do 8 lipca 2019 r.:
  1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo,
  2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
 • oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
 • do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
 • oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
 • oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 1. O zachowaniu terminu decyduje:
 1. data wprowadzenia poprawek w generatorze ofert,
 2. data uzupełnienia brakujących podpisów i załączników w siedzibie Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A (III piętro, pokój 309, w godzinach 8:00 –16:00),
 3. data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki społecznej zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej (III piętro w godzinach 8:00–16:00).
 1. Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.
 2. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana
  wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
 3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznewj, tel 22 622 42 32 w. 19 lub 12.
 4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 sierpnia 2019 r.

Wyniki oceny formalnej, zadania 1–7

Liczba wyświetleń: 189

powrót