Otwarte konkursy ofert

Informacja Komisji Konkursowej w sprawie sprostowania pisarskiej omyłki w ogłoszeniu o konkursie ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023

2021.05.28 10:15

Autor: Klaudia Ściseł (ZD), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na podstawie § 2 ust 1 pkt 1 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, Komisja Konkursowa stwierdza co następuje:

w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 714/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023, w tabeli 1. „Kryteria formalne” w punkcie 11. Stwierdza się pisarską omyłkę.

Jest

Powinno być

Koszty jednostkowe poszczególnych elementów przewidzianych w programie nie mogą być wyższe niż koszty wskazane w programie (Tabela 1 i 2).

Koszty jednostkowe poszczególnych elementów przewidzianych w programie nie mogą być wyższe niż koszty wskazane w programie (koszt udziału uczestnika z I grupy docelowej wynosi 309,84 zł, koszt uczestnika z II grupy docelowej wynosi 160,00 zł, koszt uczestnika z populacji ogólnej osób dorosłych wynosi 49,69 zł)

 

Mając na uwadze powyższe, przy wypełnieniu formularza ofertowego należy również uwzględnić koszt uczestnika z populacji ogólnej osób dorosłych.

Liczba wyświetleń: 79

powrót