Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej” w formie wsparcia realizacji zadania

2021.03.25 15:30 , aktualizacja: 2021.03.25 15:42

Autor: Marzena Kuchta (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 397/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej” w formie wsparcia realizacji zadania.

 

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.6.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy

  • Składanie ofert: od 26 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.
  • Wyniki oceny formalnej: od 19 kwietnia 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: do 7 czerwca 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 30 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 26 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Informacje”.

 

Dodatkowe informacje

Marzena Kuchta, Kierownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 101
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 226
Rozmiar: 28 kB, Liczba pobrań: 71
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 72

Liczba wyświetleń: 582

powrót