Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

2021.03.16 14:30 , aktualizacja: 2021.03.18 13:40

Autor: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 385/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych
Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Zostanie on przeprowadzony w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 19 marca 2021 r. do 12  kwietnia 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 23 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady:

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej:

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 19 marca 2021 r.
do 12 kwietnia 2021 r.
na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się
w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych:

  • Henryka Gapińska - 22 35 63 854 
  • Iwona Jakubik -22 59 79 094
  • Beata Krzemińska – Borzyńska 22 59 79 480

Pliki do pobrania

Rozmiar: 199 kB, Liczba pobrań: 86, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 254 kB, Liczba pobrań: 149, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 380 kB, Liczba pobrań: 82, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 440 kB, Liczba pobrań: 97, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 220

powrót