Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2021 roku

2021.02.23 14:05 , aktualizacja: 2021.02.23 14:30

Autor: Katarzyna Szczycińska (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 252/210/21 w dniu 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została
w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie
o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

  • Składanie ofert: od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r.
  • Wyniki oceny formalnej: od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 25 maja 2021 r.
  • Zadania mogą być realizowane w terminie: od dnia 25 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu:

  • Katarzyna Szczycińska, tel. (22) 59 79 415,
  • Marzena Sienkiewicz, tel. (22) 59 79 444.

Włodzimierz Figarski - Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414

Pliki do pobrania

Rozmiar: 64 kB, Liczba pobrań: 125
Rozmiar: 57 kB, Liczba pobrań: 410
Rozmiar: 28 kB, Liczba pobrań: 96
Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 93

Liczba wyświetleń: 1075

powrót