Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2021.02.19 14:25 , aktualizacja: 2021.02.19 14:38

Autor: Julia Będzińska (ES), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 229/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w   instrukcji

 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy:

  • Składanie ofert: od 22 lutego do 16 marca 2021 r.
  • Wyniki oceny formalnej: od 26 marca do 2 kwietnia 2021 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 kwietnia 2021 r.
  • Zadania mogą być realizowane w terminie: od 27 kwietnia do 15 grudnia 2021 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania konkursowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 25 000,00 zł. W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Agnieszka Siekierska, tel. (22) 5979442,  Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Julia Będzińska, tel. (22) 5979432, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Marzena Milewska, tel. (22) 5979422, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Paweł Dopadko, tel. (22) 5979421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 83
Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 246
Rozmiar: 28 kB, Liczba pobrań: 62
Rozmiar: 37 kB, Liczba pobrań: 73

Liczba wyświetleń: 508

powrót