Komunikaty

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” – ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej

2019.04.04 15:10 , aktualizacja: 2019.05.11 10:09

Autor: Joanna Milczarek (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął 3 kwietnia 2019 r. do realizacji „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

 

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” (dalej: „MIWOP MAZOWSZE 2019”) to pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Program zakłada udzielenie gminom wiejskim, miejskim i wiejsko-miejskim z terenu województwa mazowieckiego, pomocy finansowej przeznaczonej na realizacje działań pośrednich i bezpośrednich służących poprawie jakości powietrza.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” można składać od 5 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r., w następujący sposób:

 1. w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa; w zamkniętej kopercie z dopiskiem: PZ-V, Nabór wniosków „MIWOP MAZOWSZE 2019”;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 15 maja 2019 r.

 

Dofinansowaniem (refundacją) ze środków budżetu województwa mazowieckiego zostaną objęte zadania o charakterze bieżącym i majątkowym, które zostaną zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br., w zakresie:

 1. zakupu narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej uchwały antysmogowej (opublikowanej jako pozycja Nr 9600 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 27 października 2017 r.);

 2. ograniczenia ilości szkodliwych substancji w środowisku (szczególnie pyłów lotnych oraz tlenków azotu), poprzez tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni w miejscach zurbanizowanych;

 3. zakupu i instalacji systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie, jako uzupełnienie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie, składającego się z sieci sensorów pomiarowych mierzących godzinowe i dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5;

 4. zakupu profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczaczy powietrza;

 5. opracowania dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości w gminie;

 6. prowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza.

   

Szczegółowe informacje na temat zakresów zadań objętych dofinansowaniem, kwalifikowalności wydatków w ramach wnioskowanych zadań oraz trybu naboru wniosków znajdują się w załączonym Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

 

WAŻNE !!!

Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie dotyczące podatku VAT (w załączeniu).

 

Wypełnione Wnioski o przyznanie pomocy finansowej (bez załączników) należy również przekazać w edytowalnej wersji na elektronicznym nośniku danych lub na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl podając w tytule wiadomości: „Wniosek – Gmina/ Miasto….. – MIWOP MAZOWSZE 2019”.

W treści tej wiadomości należy wpisać nazwę zadania, którego dotyczy dany Wniosek.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie lub pismem drukowanym). Składane wnioski podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnatach skarbnika gminy/miasta.

 

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” prosimy kierować na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl

 

Informacji w sprawie programu udzielają pracownice Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098

 • Wioletta Mikłaszewicz, tel. (22) 59 79 096

 • Ewelina Miłosz, tel. (22) 59 79 082

 • Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097

Pliki do pobrania

Rozmiar: 52 kB, Liczba pobrań: 556
Rozmiar: 90 kB, Liczba pobrań: 506
Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 595
Rozmiar: 44 kB, Liczba pobrań: 595

Liczba wyświetleń: 5389

powrót