Komunikaty

Zawiadomienie Zarządu Województwa Mazowieckiego o opracowaniu projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej aktualizacji

2019.03.18 11:05 , aktualizacja: 2019.04.16 14:57

Autor: Iwona Jakubik (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn.zm.)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że:

 1. opracował projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) w zakresie wskazania miejsc magazynowania dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. odstąpił od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie wskazania miejsc magazynowania dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 3. projekt aktualizacji PGO WM 2024 zawiera informacje na temat wskazania na terenie województwa mazowieckiego trzech miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, na które należy kierować transporty odpadów zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
 4. zgodnie z art. 36 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia przedmiotowej aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego;
 5. projekt aktualizacji PGO WM 2024 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowisko/Odpady/Plan gospodarki odpadami – aktualizacje i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a w formie drukowanej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (pok. 325), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
 6. uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Planu można zgłaszać w terminie od 21 marca do 10 kwietnia
  2019 r.:
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
  • drogą elektroniczną na adres poczty:  ;
  • ustnie do protokołu (pok. 325) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00;
 7. organ dysponuje opinią sanitarną Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, które stwierdzają brak potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu aktualizacji PGO WM 2024;
 8. organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 9. zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 200 kB, Liczba pobrań: 547, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 270 kB, Liczba pobrań: 677, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 1705

powrót