Komunikaty

Uchwalenie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

2019.02.05 09:40 , aktualizacja: 2019.02.05 09:44

Autor: Iwona Jakubik (PZ), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 3/19  w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwałę nr 4/19  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Integralną częścią uchwalonego PGO WM 2024 są załączniki: Plan inwestycyjny dla województwa mazowieckiego, Program zapobiegania powstawaniu odpadów, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Planu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.

 

W PGO WM 2024 określone zostały najważniejsze elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym: podział województwa na regiony gospodarki odpadami, wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, a także wskazanie potrzeb inwestycyjnych województwa. W Planie inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego wskazano niezbędną do wybudowania infrastrukturę w zakresie odpadów komunalnych, szacunkowy koszt inwestycji wraz z podaniem źródła ich finansowania oraz harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć. Uwzględnione w uzgodnionym przez Ministra Środowiska Planie inwestycyjnym przedsięwzięcia mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

 

W Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wyznaczonych zostało 5 regionów, w tym:

  • południowy
  • wschodni,
  • zachodni,

oraz 2 regiony międzywojewódzkie:

  • tworzony z województwem łódzkim,
  • tworzony z województwem podlaskim.

Szczegółowy wykaz gmin wchodzących w ich skład, a także wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do ich obsługi wraz z instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn - przedstawione zostały w poszczególnych rozdziałach Planu oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 4/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

 

Zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rady gmin zobowiązane są dostosować regulaminy utrzymania czystości i porządku na swoim terenie do zapisów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia jego uchwalenia.

 

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o przyjęciu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz o możliwości zapoznania się z treścią uchwalonego dokumentu i Podsumowaniem przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.

Z treścią ww. dokumentów w wersji papierowej, można zapoznać się w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i  Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, III piętro pok. 325 w godzinach 8.00–16.00.

Liczba wyświetleń: 6215

powrót