Komunikaty

Utworzono Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

2018.01.25 15:30 , aktualizacja: 2018.05.22 13:06

Autor: Andrzej Ekiel, (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Nazwa usługi

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

 

Od kiedy obowiązuje

24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21).

Kto prowadzi

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

Dotychczasowe pozwolenia

 • Zezwolenia na transport wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
 • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.
 • Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Wzory formularzy

Wzór formularza rejestracyjnego oraz formularza aktualizacyjnego

Kogo obowiązuje

Przedsiębiorcy zobowiązani dokonać wpisu do rejestru na wniosek:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478):
 1. wprowadzających na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
 2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacji odzysku,
 4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów
  w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 1. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803):
 1. wprowadzających pojazdy,
 2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzących stacje demontażu,
 4. prowadzących strzępiarki;
 1. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 2. zbierających zużyty sprzęt,
 3. prowadzących zakład przetwarzania,
 4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
   
 1. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688):
 1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmiotów pośredniczących;
 1. z zakresu ustawy o odpadach:
 1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 2. transportujących odpady,
 3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru
  na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 1. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
 1. będących organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
 • odpadów opakowaniowych,
 • produktów w opakowaniach,
 1. eksportujących:
 • odpady opakowaniowe,
 • opakowania,
 • produkty w opakowaniach,
 1. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 2. wprowadzających opakowania,
 3. wprowadzających produkty w opakowaniach.
   

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
 

 1. w przypadku wszystkich podmiotów:
 1. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Powinno zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 

 1. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
 1. uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
 2. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
 3. uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
   
 1. w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym -

zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału
albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

 1. w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej -

zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie
o wpłacie tej kwoty;

 1. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory -

informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

 1. w przypadku wprowadzających pojazdy -

 umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

 

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

 

Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
 

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie
  na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia
  9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 6. podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056)
 7. jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

 

Kto nie podlega wpisowi do rejestru

 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady
  na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia
  na przetwarzanie odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

39 1240 6292 1111 0010 7776 5054

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

W tytule przelewu prosimy o podanie numer regon, oraz rodzaju opłaty: opłata rejestrowa / opłata roczna REJESTR-BDO”

 

Więcej informacji:

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

tel.: (22) 59-79-200

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 19358, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 104665

powrót