Komunikaty

Nabór projektów w ramach instrumentu Seed Money

2016.10.21 11:20 , aktualizacja: 2016.11.10 12:21

Autor: Agnieszka Mync, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Do 28 października br. trwa pierwszy nabór projektów typu Seed Money, finansowanych z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (RMB). Środki instrumentu Seed Money wspierają etap przygotowania projektów „głównych”, wpisujących się w plan działania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

 

Obszary tematyczne i działania horyzontalne SUE RMB

Projekty „główne” powinny mieć znaczenie strategiczne dla jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, które są wskazane w planie działania Strategii. W sumie jest to 13 obszarów tematycznych (OT) i 4 działania horyzontalne (DH).

 

Obszary tematyczne:

 1. OT Biogospodarka – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 2. OT Kultura – kultura i sektory kreatywne
 3. OT Edukacja – edukacja, badania oraz „zdolność do zatrudnienia” (zatrudnialność)
 4. OT Energia – Plan Działania BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) – dla konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii
 5. OT Substancje niebezpieczne – redukcja zużycia i oddziaływania substancji niebezpiecznych
 6. OT Zdrowie – poprawa stanu zdrowia i jego promocja, z uwzględnieniem aspektów społecznych
 7. OT Innowacje – wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań, innowacji i MŚP, z udziałem jednolitego rynku cyfrowego jako źródła zwiększania atrakcyjności zasobów i inwestycji
 8. OT Biogeny – ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do poziomów akceptowalnych
 9. OT Bezpieczeństwo – w kierunku regionu wiodącego w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego
 10. OT Ochrona – zabezpieczenie przed sytuacjami nadzwyczajnymi na lądzie, wypadkami i przestępczością transgraniczną
 11. OT Żegluga – w kierunku regionu modelowego w zakresie czystego transportu morskiego
 12. OT Turystyka – wzmacnianie spójności makroregionu poprzez rozwój turystyki
 13. OT Transport – poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych

Działania horyzontalne:

 1. DH Potencjał – budowanie potencjału społecznego
 2. DH Klimat
 3. DH Sąsiedzi – tworzenie wartości dodanej do współpracy w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wspólne działania z krajami i regionami sąsiednimi
 4. DH Planowanie przestrzenne – wspieranie wykorzystania planowania przestrzennego na obszarach morskich i lądowych we wszystkich krajach członkowskich wokół Morza Bałtyckiego oraz rozwijanie wspólnego podejścia do współpracy transgranicznej.

 

Składanie aplikacji Seed Money do koordynatorów

Wszystkie OT i DH posiadają koordynatorów usytuowanych w krajach objętych SUE RMB. Do koordynatorów składane są aplikacje Seed Money. Koordynatorzy dokonują ich oceny pod względem znaczenia strategicznego „głównych” projektów, a następnie na tej podstawie wybierają wnioskodawców uprawnionych do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie etapu przygotowawczego. W każdym OT i DH mogą zostać wybrane maksymalnie 3 wnioski. W przypadku OT Innowacje i Biogospodarka jest to 5 wniosków z uwagi na szeroki zakres tych dziedzin.

 

Koordynatorzy trzech obszarów tematycznych i jednego działania horyzontalnego usytuowani są w Polsce:

 1. OT Kultura – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
 2. OT Innowacje – w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 3. OT Biogeny – w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Warszawa
 4. DH Potencjał – w Sekretariacie Związku Miast Bałtyckich, Gdańsk.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami programu Interreg RMB są organy publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe i stowarzyszenia. Program obejmuje 8 państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, częściowo Niemcy, Łotwę, Litwę, Polskę i Szwecję) oraz 3 kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię i Rosję Północno-Zachodnią). W obecnym naborze partnerzy z Białorusi i Rosji nie mogą otrzymać dofinansowania, z uwagi na trwające jeszcze rozmowy z tymi krajami. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej 3 partnerów z 3 krajów – partner wiodący i co najmniej 2 partnerów projektu.

 

Finansowanie i okres realizacji projektów Seed Money

Całkowity budżet projektu Seed Money wynosi 50 tys. euro. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% tej kwoty. Wszyscy partnerzy wnoszą wkład własny w wysokości co najmniej 15% całkowitego budżetu. We wniosku musi być pokazany podział budżetu na każdego partnera i każdy produkt, który powstanie w wyniku realizacji projektu.

 

Projekty przygotowane ze środków instrumentu będą mogły ubiegać się o wsparcie i realizację zarówno w ramach programów unijnych, jak i krajowych (w tym także RPO). W warunkach naboru zaleca się poszukiwanie dla nich innych źródeł finansowania niż program Interreg RMB.

 

Czas trwania projektów wynosi maksymalnie do 18 miesięcy i jest podzielony na trzy etapy:

 • Etap kontraktowania – co najmniej 2 miesiące,
 • Etap realizacji – maksymalnie 12 miesięcy,
 • Etap zamknięcia – maksymalnie 3 miesiące.

 

Kluczowe elementy aplikacji i oczekiwane produkty

Kluczowe elementy aplikacji Seed Money, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę:

 1. Opis projektu ”głównego”, włącznie z przewidywanymi rezultatami
 2. Transnarodowa wartość „głównego” projektu
 3. Potencjalne źródła finansowania projektu „głównego”
 4. Wkład projektu „głównego” w realizację SUE RMB
 5. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Seed Money (uzyskania dofinansowania z instrumentu Seed Money).

 

Wnioskodawcy zobowiązują się do dostarczenia 3 produktów:

 • Produkt nr 1 z budżetem 18 tys. euro: przedstawienie stanu prac w obszarze będącym przedmiotem projektu, w tym opis aktualnej sytuacji w obszarze i w zaangażowanych państwach oraz opis grup docelowych, do których skierowany ma być przyszły projekt, i ich potrzeb;
 • Produkt nr 2 z budżetem 28 tys. euro: plan prac składający się z opisu działań i produktów „głównego” projektu, zestawienia potencjalnego składu partnerstwa oraz orientacyjnego planu budżetowego „głównego” projektu;
 • Produkt nr 3 z budżetem 4 tys. euro: przedstawienie dostępnych możliwości finansowania „głównego” projektu, w tym harmonogramu działań, jakie należy podjąć po zrealizowaniu projektu Seed Money.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentami pomocniczymi

 

Informacje o naborze w języku polskim

Liczba wyświetleń: 418

powrót