Komunikaty

Można składać wnioski w ramach drugiego naboru w programie Interreg EUROPA 2014–2020

2016.04.13 12:25 , aktualizacja: 2016.04.15 16:00

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Drugi nabór wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg EUROPA 2014–2020 będzie prowadzony do 13 maja br.

Przyjmowane są wnioski we wszystkich priorytetach i celach szczegółowych:

Priorytet 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje

Cel szczegółowy 1.1. Infrastruktura badań i innowacji oraz podnoszenie zdolności innowacyjnych

Cel szczegółowy 1.2. Wspieranie regionalnych łańcuchów innowacji

Priorytet 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2.1. Wspieranie MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna

Cel szczegółowy 3.1. Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

Cel szczegółowy 4.1. Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Cel szczegółowy 4.2. Zwiększanie efektywnego gospodarowania zasobami, „zielony wzrost” i ekoinnowacje

 

Przypominamy, że w warunkach naboru szczególnie zachęca się do składania projektów w ramach tych priorytetów, które nie są dostatecznie reprezentowane po pierwszym naborze wniosków, tj. w priorytecie 3., a zwłaszcza w priorytecie 4.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się władze publiczne, podmioty prawa publicznego oraz prywatne podmioty non-profit (te ostatnie bez możliwości występowania w roli partnera wiodącego) z 28 krajów UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Każdy projekt musi być realizowany przez partnerów z co najmniej 3 państw, z których przynajmniej dwa są państwami członkowskimi UE. Rekomendowana wielkość partnerstwa: 5-10 partnerów. Poziom dofinansowania z EFRR dla polskich partnerów publicznych wynosi 85%, a dla podmiotów prywatnych non-profit – 75%. Rekomendowany budżet: 1-2 mln euro z EFRR (plus wkład własny).

 

Kluczowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest oddziaływanie projektu na instrumenty polityki – krajowej, regionalnej lub lokalnej (strategie rozwoju, RSI, programy, plany, przepisy prawa itp.), przy czym co najmniej połowa wskazanych instrumentów musi być powiązana z programami funduszy strukturalnych. W przypadku, gdy w projekcie nie są zaangażowane jako partnerzy stosowne władze odpowiedzialne za określony instrument polityki, niezbędny jest we wniosku opis ich udziału (w grupach interesariuszy) wraz z potwierdzeniem w dołączonym liście poparcia.

 

Zainteresowani wnioskodawcy z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o uzyskanie listu poparcia w zakresie instrumentów polityki, za które odpowiada samorząd regionalny (np. RPO WM, RSI, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i inne dokumenty strategiczne).

 

Przydatne informacje:

Informacje w języku polskim:

Liczba wyświetleń: 334

powrót