Komunikaty

Udostępniono dokumenty obowiązujące w drugim naborze wniosków w programie Interreg EUROPA

2016.03.01 15:35 , aktualizacja: 2016.03.04 09:22

Autor: Agnieszka Mync, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Drugi nabór wniosków w programie Interreg EUROPA 2014-2020 odbędzie się w dniach od 5 kwietnia do 13 maja 2016 r. (zamknięcie naboru o godz. 12.00 CEST). Obecnie dostępne są na stronie programu dokumenty, które będą obowiązywać w naborze, w wersji do pobrania pod adresem: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/. Dokumenty te zostały udostępnione w celu ułatwienia wnioskodawcom wcześniejszego przygotowania aplikacji. Najpóźniej od 5 kwietnia br. będzie istniała możliwość wprowadzania danych projektowych do systemu on-line programu (www.iOLF.eu).

 

Nabór jest otwarty dla wszystkich priorytetów i celów szczegółowych, jednak szczególnie zachęca się do składania projektów współpracy międzyregionalnej w ramach tych priorytetów, które nie są dostatecznie reprezentowane po I. naborze wniosków, tj.:

 • Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna

  Cel szczegółowy 3.1. Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,

  a zwłaszcza

 • Priorytet 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

  Cel szczegółowy 4.1. Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

  Cel szczegółowy 4.2. Zwiększanie efektywnego gospodarowania zasobami, „zielony wzrost” i ekoinnowacje

   

  Informacje nt. typów projektów oczekiwanych przez program można znaleźć w Terms of reference oraz w zaktualizowanym podręczniku (wersja z 19 stycznia br.). Przykładowo, warto zwrócić uwagę, iż pożądane byłyby projekty owocujące współpracą między klastrami prowadzącą do europejskich strategicznych partnerstw klastrowych na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje.

   

  O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się władze publiczne, podmioty prawa publicznego oraz prywatne podmioty non-profit (te ostatnie bez możliwości występowania w roli partnera wiodącego) z 28 krajów UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Nie jest przewidziany status obserwatorów i podwykonawców. Każdy projekt musi być realizowany przez partnerów z co najmniej 3 państw, z których przynajmniej dwa są państwami członkowskimi UE. Poziom dofinansowania z EFRR dla polskich partnerów publicznych wynosi 85%, a dla podmiotów prywatnych non-profit – 75%.

   

  Główną grupę docelową stanowią władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego, jak również inne organizacje/instytucje odgrywające istotną rolę w kształtowaniu i wdrażaniu instrumentów polityki regionalnej. Zaangażowanie podmiotów właściwych w sprawach instrumentów polityki, do których skierowany jest projekt, stanowi zasadniczy warunek aplikowania w programie. Połowa wskazanych instrumentów muszą to być programy funduszy strukturalnych (np. w przypadku projektu oddziaływującego na poprawę 4 instrumentów, minimum dwa spośród nich muszą dotyczyć funduszy strukturalnych, natomiast jeśli jest to 5 instrumentów, to minimum trzy muszą być związane z funduszami strukturalnymi). Jeśli stosowne władze nie są zaangażowane bezpośrednio jako partnerzy w projektach, niezbędny jest we wniosku opis ich udziału wraz z potwierdzeniem w dołączonym liście poparcia.

   

  Komunikat dla wnioskujących w województwie mazowieckim o podpisanie listu poparcia zostanie wkrótce zamieszczony na stronie www.mazovia.pl.

   

  Wspólny Sekretariat przygotował wsparcie dla beneficjentów, m.in. w następujących formach:

 • możliwość opublikowania na stronie programu własnego pomysłu na projekt,
 • kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu,
 • możliwość konsultacji koncepcji projektu z ekspertami (przy pomocy formularza Project idea feedback),
 • wirtualne sesje pytań i odpowiedzi,
 • warsztaty i webinaria dla aplikantów wiodących.

Pełne informacje o dostępnym wsparciu dla beneficjentów:

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/42/assistance-to-applicants-for-second-call/.

Przypominamy również o forum poszukiwania partnerów, które odbędzie się w dniach 22-23 marca br. w Rotterdamie: http://www.interregeurope.eu/europecooperates/.

 

 

Liczba wyświetleń: 309

powrót