Nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015

Nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015

2015.01.14 09:40 , aktualizacja: 2016.04.18 12:49

Autor: Jadwiga Chmielińska, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Województwo mazowieckie ogłasza nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015 (finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 10.10.2014 r. (Dz. U. poz. 1391) w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2015 zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 3 grudnia 2014 r.
 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność
  w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na cele statutowe.

Rodzaj zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu

W ramach Programu realizowane i dofinasowane mogą być zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie następujących obiektów sportowych:

 1. pełnowymiarowych sal gimnastycznych, (o wymiarach nie mniejszych niż 24xl2 m i mniejszych niż 36xl9 m i wysokości nie mniejszej niż 6 m) w tym szkolne hale sportowe (o wymiarach areny nie mniejszych niż 36xl9m i wysokości nie mniejszej niż 7 m)

 2. kryte pływalnie o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25x12,5 m głęb.l,2-l,8m, w szczególności na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu (ograniczenia dotyczące wymiarów nie dotyczą zadań polegających na remoncie i przebudowie)

 3. boisk, w tym boisk wielofunkcyjnych i do streetballa oraz do sportów plażowych;

 4. kortów tenisowych i badmintonowych;

 5. skateparków, torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego;

 6. obiektów i urządzeń lekkoatletycznych (np. bieżnie, skocznie i rzutnie)

 7. terenowych urządzeń sportowych w szczególności siłowni plenerowych, ścieżek sprawnościowych

 8. tras oraz torów wrotkowych, rolkowych i nartorolkowych;

 9. ścianek wspinaczkowych;

 10. lodowisk stałych oraz torów lodowych;

 11. placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

 

Dofinansowanie innych niż wymienione zadań inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra.

Nie przewiduje się budowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych z przykryciem balonowym (pneumatycznym bez stałej konstrukcji) oraz terenowych urządzeń sportowych i boisk o nawierzchni z materiałów urazogennych, np. asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.
 

Spośród wyżej wymienionych rodzajów zadań zadaniami inwestycyjnymi  o charakterze priorytetowym dla Ministra są następujące kategorie zadań:

 • budowa, przebudowa lub remont obiektów przyszkolnych;
 • budowa pływalni na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu, a także przebudowa lub remont pływalni;
 • budowa, przebudowa lub remont obiektów i urządzeń lekkoatletycznych;
 • budowa, przebudowa lub remont kortów tenisowych.

 

Warunki uzyskania dofinansowania

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2015  jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i akceptacja przez Ministra Sportu
 i Turystyki złożonego do ministerstwa wniosku inwestycyjnego.

Do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok kwalifikowane będą zadania inwestycyjne, dla których inwestor w momencie składania wniosku zgłoszenia inwestycji będzie posiadał:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
 • kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,
 • aktualne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • rozpoczętą procedurę przetargową lub wybranego wykonawcę w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
 • pisemne zobowiązanie (oświadczenie) o zabezpieczeniu środków na finansowanie zadania.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie składają wniosek zgłoszenia inwestycji sportowej do Programu bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Wniosek zgłoszenia inwestycji sportowej należy przesłać w terminie do 15 lutego 2015 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Jagiellońska 36

03-719 Warszawa

(szczegółowe informacje tel. 22 5979417)

Do wniosku zgłoszenia inwestycji sportowej należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy oraz oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków ujętych w montażu finansowym, pisemne zobowiązanie o zabezpieczeniu środków na finansowanie zadania.

 

Wysokość dofinansowania (zgodnie z Programem Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2015 Ministerstwa Sportu i Turystyki)

 1. Dofinansowanie realizacji zadania może wynieść do 33% wydatków kwalifikowanych zadania.
 2. Dofinansowanie realizacji zadania może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych
  w przypadku:
 1. budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, która nie posiada na swoim terenie tego typu obiektu (fakt nieposiadania potwierdza wnioskodawca w formie pisemnego oświadczenia)  
 2. realizacji zadania w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm).
 1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln. zł, za wyjątkiem zadań inwestycyjnych dotyczących krytych pływalni, lub zadań dotyczących większej liczby obiektów oraz wskazanych w pkt. 2.
 2. Dofinansowanie nie może być niższe niż 100 tys. zł, a w przypadku gdy zadanie realizowane jest przez gminę wiejską lub dotyczy remontu lub przebudowy minimalna kwota dofinansowania może wynieść
  50 tys. zł.
 3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok nie może być niższe niż 20% kosztu całkowitego zadania inwestycyjnego.

 

Podstawowym kryterium rzutującym na wysokość dofinasowania nowych zadań zakwalifikowanych do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok będzie limit środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na ten rok. Województwo Mazowieckie zastrzega, że w przypadku braku limitu środków na nowe zadania, nie będą one rekompensowane dofinansowaniem ze środków budżetowych województwa.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 4474

powrót