Aktualności

Samorząd Mazowsza wspiera renowację zabytków

2021.01.22 10:10 , aktualizacja: 2021.01.22 16:00

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

infografika, zdjęcie kopuły kościoła, obok napis samorząd Mazowsza przeznaczy 6 mln zł na renowacje zabytków Samorząd województwa od lat...

Od poniedziałku będzie można ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach. – Na ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza przeznaczymy 6 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik. Nabór potrwa do 22 lutego.

 

Kto może wystąpić o dofinansowanie?

Każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i ma tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, w ramach dotychczasowych edycji inicjatywy dofinansowano już ponad 250 inwestycji.

Dzięki temu programowi wsparcia odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze – dodaje marszałek.

 

Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł. Może być udzielona na zabytki wpisane do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i są dostępne publicznie. Ubiegający się o wsparcie mogą złożyć tylko jeden wniosek.

 

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę na to, że program daje szerokie możliwości wsparcia zabytku.

Chcemy, aby jak najwięcej zabytków zostało zrewitalizowanych tak, aby mogły zostać udostępnione publiczności i spełniać swoją rolę kulturalną czy turystyczną.

 

Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wnioskujący mogą się ubiegać o pomoc na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic, okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego.

Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak wpisane do rejestru zabytków.

Za te środki będzie można także, m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

 

Jak złożyć wniosek?

Należy go złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci otwartego pliku tekstowego wraz z załącznikami:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w punktach kancelaryjnych urzędu lub delegaturach;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”;
  • za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru

 

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod nr tel. (22) 5979521, (22) 5979522, (22) 5979119, (22) 5979230.

Liczba wyświetleń: 798

powrót