Aktualności

Marszałkowie województw obradowali w Zielonej Górze

2020.09.25 13:40 , aktualizacja: 2020.09.28 11:25

Autor: Agnieszka Plaskota, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Kilkunastu uczestników Konwentu stoi za stołem prezydialnym pozując do zdjęcia. Wspólne zdjęcie wszystkich...
 • Cztery osoby siedzą za stołem podczas obrad. Członek zarządu Janina Ewa...
 • Pięć osób siedzi za stołem podczas obrad. Konwent Marszałków...

Już po raz drugi Lubuskie gościło włodarzy szesnastu polskich regionów. Zmiany klimatyczne oraz fundusze europejskie to tematy wiodące dwudniowych obrad Konwentu Marszałków Województw RP w Zielonej Górze. Samorząd Województwa Mazowieckiego  reprezentowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

O czym dyskutowano?

 

Polskie regiony przygotowują się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, w ramach której do Polski trafi blisko 160 mld euro. O wyzwaniach, przed którymi stoją samorządy – w związku z  przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej 2021–2027 oraz pracami nad programami operacyjnymi rozmawiano podczas spotkania. 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła na jakim etapie znajduje się ocena wniosków do Krajowego Programu Odbudowy, do którego samorządy złożyły 557 projektów.

Magda de Carli, przedstawiciel Komisji Europejskiej omawiała nowe możliwości i synergie pomiędzy programem Horyzont Europa a kolejnym cyklem polityki spójności.

 

W Zielonej Górze dyskutowano także o wyzwaniach jakie stoją przed samorządami związanymi z ociepleniem klimatu, które jest coraz bardziej widoczne. Eksperci i praktycy zaprezentowali koncepcję zielonego ładu związaną z czystym powietrzem, transformacją energetyczną oraz gospodarką odpadami.

 

W trakcie konwentu omawiano także o nowoczesne technologie w szkolnictwie. Pandemia koronawirusa pokazała, że szkoły nie zawsze są przygotowane do nauczania zdalnego. Dlatego ważne jest, aby szybko znalazły się w wirtualnej rzeczywistości zapobiegając wykluczeniu cyfrowemu. Głos zabrali Alina Kozińska-Bałdyga, prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz Iwona Wendel, dyrektor ds. Rozwoju Centrum Cyfrowej Nauki I Technologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Ponadto Marszałkowie rozmawiali o  zdrowiu w czasie z pandemii. W roku programowania nowego budżetu unijnego  Komisja Europejska dała samorządom zielone światło, aby część środków z Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczyć na walkę z pandemią koronawirusa.

 

Przyjęte stanowiska

 

Samorządowcy przegłosowali wspólne stanowiska dotyczące  służby zdrowia, łowiectwa i gospodarowania odpadami. 

Marszałkowie przyjęli w sumie dziesięć stanowisk dotyczących:

 • delegacji do samorządów województw wdrażania zadań inwestycyjnych na obszarach wiejskich, w tym działania LEADER, wynikających z Krajowego Planu Strategicznego;
 • kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami;
 • ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych;
 • przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych;
 • regulaminu ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „SYBILLA”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 • zmian dotyczących warunków i trybu powierzania zadań doradcy metodycznego;
 • konieczności  pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd;
 • realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz współpracy z Głównym Geodetą Kraju;
 • wzrostu środków przeznaczonych na lecznictwo stomatologiczne i rzetelnej wyceny świadczeń stomatologicznych;
 • powrotu do zasady finansowania szpitali wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (Dz. U. poz. 696) do czasu odwołania epidemii.

 

Kolejne obrady pod przewodnictwem Lubuskiego zaplanowano w listopadzie 2020 r. w Mierzęcinie.

Liczba wyświetleń: 222

powrót