Aktualności

Sejmik podzielił środki z PFRON

2020.05.20 08:10 , aktualizacja: 2020.06.05 12:40

Autor: Hanna Maliszewska (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Infografika informująca o uchwale sejmiku w sprawie podziału przyznanych 17 mln zł środków pochodzących z PFRON na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Podczas XVIII sesji Sejmiku...

Prawie 17 mln zł środków pochodzących z PFRON ułatwi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Radni przyjęli podział tych funduszy. Największa część trafi do zakładów aktywności zawodowej. Są też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością, a także środki na inicjatywy organizacji pozarządowych. Niedługo ruszy konkurs na dotacje działań prowadzonych przez ngo.

 

– Przyjęty wczoraj podział środków to odpowiedź na obecną sytuację, w jakiej znalazły się m.in. zakłady aktywności zawodowej zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Zwiększyliśmy więc środki właśnie na te zakłady – 596 tys. zł będzie dla nich dodatkowym wsparciem, a 300 tys. zł przeznaczyliśmy na możliwość powstania nowego zakładu aktywności zawodowej. Wiemy, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to teraz nie tylko kwestia ekonomii, ale i sprawa ważna społecznie – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Ponad 8,3 mln zł przeznaczonych jest na działalność zakładów aktywności zawodowej (zaz), z czego 300 tys. zł zarezerwowano na tworzenie nowych. Ponad 7,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych. Oczywiście w grę wchodzą tylko takie, które dotyczą obiektów służących rehabilitacji i wynikają z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace nie mogą dotyczyć rozbiórek obiektów, ale mogą dotyczyć przebudowy lub remontu. Dodatkowo ponad 1 mln zł to pula na dofinansowanie działań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

 

Zgodnie z tzw. ustawą o rehabilitacji (ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) samorządy województw mają możliwość dofinansowania wspomnianych działań. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom. Na 2020 r. PFRON przeznaczył samorządowi województwa prawie 17 mln zł (16 961 578,00 zł) na realizację ustawowych zadań. 

 

Przydzielając te środki, PFRON przyznał 7,45 mln zł na działanie istniejących na Mazowszu dziewięciu zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez: Caritas Diecezji Siedleckiej, Fundację SYNAPSIS, Fundację „Praca dla Niewidomych”, Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia”, Fundację Ekonomii Społecznej PRZYSTAŃ, Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Gminę Promna i Fundację Emanio Arcus. Taka kwota wynika z przyjętego przez PFRON algorytmu. Zarząd województwa podjął jednak decyzję o tym, by tę pulę zwiększyć i teraz do tej decyzji przychylili się radni. To odpowiedź na potrzeby zaz-ów wynikające z sytuacji, w jakiej znalazły się w skutek obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. 

 

Gros z tych zakładów prowadzi działalność gastronomiczną. Większość z nich w sytuacji epidemii zmuszona była ograniczyć swoją działalność. Odbije się to z pewnością na ich kondycji finansowej, a co za tym idzie – na utrzymaniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Stąd decyzja, by przeznaczyć dodatkowe pieniądze na dofinansowanie kosztów działania istniejących już zakładów, a także na możliwość tworzenia nowych. W efekcie kwota ta wyniesie 8,3 mln zł.

 

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot, ustalono, że na ten cel zabezpieczonych będzie 7,5 mln zł. Trwa teraz ocena merytoryczna wniosków i ustalanie celowości wszystkich zaproponowanych prac.

 

Na ten rok zabezpieczono również ponad 1 mln zł na inicjatywy organizacji pozarządowych. Dzięki decyzji radnych możliwe będzie ogłoszenie konkursu, w którym fundacje i inne organizacje będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw, które służą m.in. integracji osób z niepełnosprawnościami, usamodzielnianiu ich i wdrażaniu w rynek pracy. Dotacje mogą dotyczyć szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, ale też działań skierowanych do członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej takich osób. Może być to również świadczenie usług wspierających, np. asystenta osobistego.

 

Dotację można będzie otrzymać również na prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć, które pozwolą osobom niepełnosprawnym nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną mogą to być zajęcia podnoszące ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Brane pod uwagę są również działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w rynek pracy – doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dotacja będzie mogła być przeznaczona też na organizację regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Liczba wyświetleń: 321

powrót