Aktualności

Listopadowe posiedzenie sejmiku

2019.11.20 09:30 , aktualizacja: 2019.11.20 11:08

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Przewodniczący siedzi przy biurku i czyta z kartki. Głowę ma lekko pochyloną do przodu, mówi do mikrofonu. Na biurku, po lewej stronie, leżą trzy grube skórzane teczki na dokumenty, po prawej już luzem leżą karki Przewodniczący Sejmiku...
  • Po obu stronach długiego stołu siedzą radni - po jednej sami mężczyźni, po drugiej m.in. pan marszałek, członek zarządu Orzełowska Radni Klubu Polskiego...
  • Na zdjęciu widać dwa długie stoły. Po ich obu stronach siedzą radni. W tle widać mównicę i okno z kotarą Radni Klubu Prawa i...
  • Po obu stronach długiego stołu widać radnych przed którymi leżą karki Radni Klubu Koalicji...
  • Na pierwszym planie widać dwóch radnych po jednej stronie stołu siedzących. Jeden z nich podnosi rękę do góry. Po drugiej stronie stołu siedzi trzeci radny. Wszyscy trzej patrzą w kierunku mównicy Radni Marcin Grabowski,...
  • Na zdjęciu widać część stołu, przy którym siedzą radni, na drugim planie jest mównica, przy której stoi koieta. Obok mównicy widać trzy flagi - z herbem Mazowsza, flagę Polski i UE Radni Klubu Koalicji...

Zaprzysiężenie nowych radnych oraz projekt budżetu województwa na 2020 r. były głównymi punktami listopadowego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Nowi radni

W październiku sejmik pożegnał sześciu radnych, którzy w wyniku wyborów parlamentarnych zdobyli mandat posła na Sejm RP. Ich miejsce zajęli nowi radni, którzy w wyborach samorządowych uzyskali kolejno najwięcej głosów: Anna Brzezińska (KO), Łukasz Kudlicki (PiS), Jan Rejczak (PiS), Dorota Stalińska (PSL), Krzysztof Winiarski (PiS) i Anna Wolszczak (PiS).

 

Budżet 2020

Sejmik rozpoczął prace nad projektem budżetu województwa na 2020 r. Dochody zarząd oszacował na ponad 3,5 mld zł. Aż 83 proc. tej kwoty – 2,95 mld zł – to udział w podatku od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT). Dochody z CIT-u – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – wyniosą 2,54 mld zł, a z PIT – 410,2 mln zł. Będzie to o 172 mln zł więcej niż w 2019 r. – czyli o wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących (6,2 proc.). Wydatki oszacowano na poziomie 3,71 mld zł. Na inwestycje przeznaczono 1,69 mld zł, czyli 31,5 proc. ogółu wydatków. Najwięcej Mazowsze zainwestuje w drogi wojewódzkie – aż 463,4 mln zł. Znaczna część inwestycji przeznaczona będzie na ochronę zdrowia (257,5 mln zł) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (106,1 mln zł). W 2020 r. wzrośnie „janosikowe” i wyniesie 592,6 mln zł (w 2019 r. jest to blisko 509,4 mln zł). Deficyt budżetowy osiągnie prawie 159,2 mln zł i spłacony będzie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Mazowsze przeznaczy z dochodów własnych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. blisko 37,8 mln zł. Dodatkowo zadania zlecone finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 proc., a także dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współpraca obejmie cały wachlarz działań, jak: pomoc społeczna, wspieranie rodziny, pielęgnowanie polskości, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja, sport, kultura i turystyka, ekologia, bezpieczeństwo publiczne, prawa człowieka, ochrona praw konsumentów, integracja europejska, wolontariat.

 

Pomoc dla OSP

Wiele gmin zrezygnowało – z powodu problemów finansowych – z przyznanej dotacji na remont strażnic oraz zakup samochodów ratowniczych i sprzętu specjalistycznego w ramach zadań „OSP-2019” i „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”. Niewykorzystane fundusze radni zgodzili się przeznaczyć na zakup drobnego sprzętu i odzieży ochronnej, o które wnioskowali, w przesłanych do zarządu pismach, wójtowie i burmistrzowie z terenu województwa mazowieckiego.

 

Konsultacje społeczne

Od 26 listopada do 27 grudnia 2019 r. będzie można składać uwagi i wnioski do projektu uchwały dotyczącej programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów dróg krajowych, które mogą powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 

PFRON

Sejmik wprowadził zmiany do uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowe 643,5 tys. zł trafi do Zakładów Aktywności Zawodowej „Zdrówko Legionowo” i w Adamowie.

 

Aktualizacja Strategii

Już od sześciu lat obowiązuje Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. W tym czasie zmieniły się uwarunkowania formalno-prawne oraz nastąpiły zmiany w przestrzeni województwa. Radni zdecydowali więc o przystąpieniu do aktualizacji tego dokumentu i określili zasady, tryb i harmonogram jej opracowania. Jedną z ważniejszych przesłanek aktualizacji jest nowy podział statystyczny województwa na region mazowiecki regionalny i warszawski stołeczny, obejmujący stolicę i dziewięć powiatów okalających. Z uwagi na to, że strategia jest podstawą do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, konieczne będzie uwzględnienie w niej celów polityki strukturalnej Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2021–2027. Musi być ona również zgodna z zapisami dokumentów strategicznych państwa, przede wszystkim Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali ponadto budżet województwa na 2019 r.  oraz wprowadzili korekty do uchwał  dotyczących dotacji na prace konserwatorskie oraz zadań: „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”, „OSP-2019”, „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”, „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Przyjęli także uchwały przekształcające dotychczasowe 4-letnie technika w 5-letnie, a 3-letnie licea w 4-letnie (należące do Samorządu Województwa Mazowieckiego). Znowelizowali zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Zgodzili się również na przedłużenie umowy na wspólne prowadzenie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołu „Mazowsze”, Teatru Polskiego w Warszawie oraz Muzeum Literatury. Pozbawili ponadto kategorii drogi wojewódzkiej dawnej drogi krajowej nr 17 w Gończycach, Trojanowie i Żabiance.

Liczba wyświetleń: 358

powrót