Aktualności

Od 20 lat służą wsparciem i pomocą potrzebującym

2019.10.22 11:00 , aktualizacja: 2020.01.30 13:22

Autor: oprac.na podst. mat. MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • na scenie Teatru Rampa stoją przedstawiciele samorzadu Mazowsza i MCPS Jubileusz MCPS obchodzono w...
  • na scenie przemawia członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc Członek zarządu województwa...
  • na scenie medal pamiątkowy i dyplom wtrzymają dyrektor MCPS Aleksander Kornatowski oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej Elżbieta Bogucka Medal Pamiątkowy „Pro...

Służy mieszkańcom Mazowsza i wspiera potrzebujących – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie od 20 lat pomaga odnaleźć radość życia wielu grupom społecznym – osobom z niepełnosprawnościami, ubogim, dzieciom, seniorom. Jubileusz stał się okazją do wyróżnienia placówki Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

 

– MCPS to jedna z najważniejszych instytucji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wykonuje zadania, których ideą jest zwiększenie dostępu mieszkańców Mazowsza do informacji i usług z obszaru profilaktyki uzależnień, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ekonomii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polityki senioralnej, programów społecznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kształcenie kadr pomocy społecznej,  prowadzenie badań i analiz dotyczących wybranych zagadnień z obszaru polityki społecznej – wylicza marszałek Adam Struzik.

 

– Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Podsumowujemy dotychczasową działalność, ale też wyznaczamy nowe cele i zadania – zaznacza dyrektor MCPS Aleksander Kornatowski.

 

– Ten wspaniały jubileusz to przede wszystkim święto wszystkich pracowników MCPS. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, oddaniu i profesjonalizmowi w wykonywaniu trudnych i ważnych zadań na rzecz drugiego człowieka, placówka cały czas się rozwija. To Wasza praca przyczynia się do tego, że mieszkańcy Mazowsza, którzy potrzebują Waszej pomocy – odnajdują radość życia – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Pomoc przynosi wymierne efekty

Jednym z zadań centrum jest realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. To realne wsparcie, które przynosi wymierne efekty. W latach 2010–2018 w ramach otwartych  konkursów ofert udzielono dotacji 991 podmiotom na kwotę łączną 19,7 mln zł, dofinansowano modernizację obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (34,5 mln zł dla 95 podmiotów), dofinansowano koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej 2018 (centrum udzieliło dotacji 95 podmiotom na kwotę 34,5 mln z).

Centrum przygotowuje, koordynuje i realizuje wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii. Wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz profilaktyki uzależnień. W latach 2015–2018  udzieliło 431 dotacji na kwotę 18 mln zł. Placówka realizuje również szkolenia w obszarach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Przez ostatnie 8 lat z 413 szkoleń skorzystało ponad 7,5 tys. osób.  MCPS przeprowadziło także wiele kampanii społecznych dotyczących problematyki uzależnień.

 

Wsparcie dla seniorów

To nie tylko liczna, ale też szczególna grupa osób, która z racji swojego wieku wymaga różnego typu wsparcia. Część seniorów potrzebuje aktywizacji, by móc po ukończeniu pracy zawodowej spożytkować energię na coś, co da im radość z codzienności. Inni ze względu na stan zdrowia potrzebują przede wszystkim dobrej, kompleksowej opieki.

 

– Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, a jednocześnie coraz częściej zwracającym uwagę na swoje zdrowie. Kilka lat temu powołaliśmy pełnomocnika zarządu województwa ds. polityki senioralnej, który podejmuje działania dedykowane osobom starszym. Zależy nam, aby oferta skierowana do ludzi w podeszłym wieku, którzy wciąż chcą być aktywni, była kompleksowa. Od 2016 r. organizujemy Sejmik Senioralny na Mazowszu. Podczas tych spotkań seniorzy mają okazję zaprezentować tzw. dobre praktyki i przykłady swoich aktywności – zaznacza członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Informacje dla seniorów z Mazowsza dostępne są na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Od 7 lat MCPS realizuje zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m. in. prowadzi nadzór nad działalnością niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Centrum podejmuje też działania profilaktyczne i edukacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W latach 2015–2018 720 osób skorzystało ze szkoleń dla pracowników samorządowych i organizacji pozarządowych dotyczących m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i niwelowania skutków tej przemocy, zdrowia psychicznego, udzielania pierwszej pomocy oraz zapobiegania i rozpoznawania zachowań problemowych u dzieci.

 

Marka o najwyższej jakości

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej stara się tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju ekonomii społecznej, ucząc samorządowców, czym jest solidarność społeczna i przekonując, dlaczego jest ona ludziom potrzebna. Od 2016 r. organizuje dla podmiotów ekonomii z Mazowsza konkurs, w którym najlepsze z nich pod względem widoczności i podmiotowości, otrzymują znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. To symbol usług i produktów o najwyższej jakości, oferowanych i wytworzonych na terenie województwa mazowieckiego. W latach 2016–2018 tytułem wyróżniono 57 podmiotów.

 

W ramach działań informacyjnych od 2011 r. placówka wydaje Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej. Prowadzi również współpracę z European Social Network – organizacją zrzeszającą osoby i instytucje, które odpowiadają za planowanie i kontraktowanie usług społecznych w Europie, finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Liczba wyświetleń: 298

powrót