Aktualności

Sejmik zwiększa dotacje na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, miast i powiatów

2019.09.11 11:10 , aktualizacja: 2019.09.11 11:47

Autor: Justyna Michniewicz (BS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Marszałek województwa...
 • Radni Katarzyna Lubiak i...
 • Radni Krzysztof...
 • Członek zarządu województwa...
 • Przewodniczący Sejmiku...
 • Radni Klubu Koalicji...
 • Wicemarszałek województwa...
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku...
 • Przy mównicy stoi marszałek...
 • Radni Krzysztof...
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku...
 • Radni Klubu Prawa i...

Na sesji sejmiku 10 września radni postanowili o zwiększeniu puli środków finansowych na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, miast i powiatów. Zdecydowali o wydatkowaniu z nadwyżki budżetowej 30 mln zł dla szpitali i instytucji kultury na zakup specjalistycznego sprzętu, modernizacje i remonty obiektów. Radni udzielili również pomocy finansowej lubelskiej gminie Wojciechów, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.

 

Wsparcie dla mazowieckich samorządów

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego programami wsparcia realizowanymi przez mazowiecki samorząd, zarząd województwa zaproponował zwiększenie środków finansowych, tak aby wesprzeć większą liczbę zgłoszonych projektów. Sejmik znowelizował w związku z tym budżet na 2019 r. i wprowadził zmiany do uchwał dotyczących przyznania pomocy finansowej.

 

Z ogromnym zainteresowaniem gmin, miast i powiatów spotkał się Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, które otrzymały w sumie 5 mln zł na realizację 115 zadań (spośród 251 rozpatrywanych wniosków). Zarząd województwa zaproponował radnym zwiększenie kwoty dofinansowania o kolejne 6 mln zł i udzielenie wsparcia na pozostałe 136 wniosków. W sumie na modernizację pracowni informatycznych i językowych mazowiecki samorząd przeznaczy 11 mln zł.

 

Radni zgodzili się również na zwiększenie kwoty dofinansowania o 74 tys. zł w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2019”. Z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosków zgłosiły się gminy Nasielsk, Gołymin Ośrodek, Dąbrówka, Żabia Wola, Rusinów i Szczawian Kościelny. W sumie dofinansowanie w ramach tego zadania wyniesie ponad 2 mln zł.

 

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 850 tys. zł sejmik przyznał także na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczutowie, Starej Błotnicy, Gzach, Maruszewie, Kobyłce, Świerszczach, Raszynie, Mąkosach Starych i Ząbkach. Dofinasowanie w ramach zadania OSP-2019 wyniesie w sumie 7,85 mln zł.

 

W czerwcu 116 jednostek samorządu terytorialnego z Mazowsza otrzymało pomoc finansową o łącznej kwocie 10 mln zł w ramach zadania „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”. Ze względów finansowych pięć gmin zrezygnowało z dotacji, dziewięć natomiast złożyło prośby o ponowne rozpatrzenie wniosków. Sejmik, zgodnie z propozycją zarządu województwa, przychylił się do tych próśb. Dodatkowa pomoc finansowa pochodzić będzie z wcześniej zgłoszonych rezygnacji (424 tys. zł) i rezerwy budżetowej (393 tys. zł).

 

Sejmik zgodził się również na zwiększenie o przeszło 1,5 mln zł dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Radni zgodzili się na zwiększenie dofinansowania czterem podmiotom, które zwróciły się z pisemnymi prośbami. Zdecydowali też o na udzieleniu pomocy finansowej siedmiu podmiotom z listy rezerwowej oraz trzem wnioskodawcom, którzy nie otrzymali dotacji z powodu niewystarczającej liczby punktów, a zwrócili się z pisemną prośbą o dofinansowanie.

Prośby wnioskodawców umotywowane były złym stanem technicznym zabytków oraz wysokimi kosztami robót budowlanych i prac konserwatorskich. W sumie Mazowsze przeznaczy w 2019 r. na ten cel ponad 7,5 mln zł.

 

Dodatkowe pieniądze na inwestycje

 

Dzięki nadwyżce budżetowej, szpitale i instytucje kultury będą mogły zakupić specjalistyczny sprzęt i przeprowadzić potrzebne modernizacje i remonty obiektów. Na ten cel w budżecie województwa zaplanowano 30 mln zł.

 

Pomoc dla Palikijów

 

W maju na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna, wyrządzając ogromne zniszczenia. Na wniosek wójta gminy Wojciechów oraz apel radnego województwa mazowieckiego Łukasza Gołębiowskiego sejmik zgodził się przyznać gminie 100 tys. zł na odbudowę drogi gminnej w Palikijach, która została zniszczona przez ciężki sprzęt podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Dron dla powiatu sokołowskiego

 

Nowe technologie zapewnią utrzymanie porządku publicznego i chronić będą bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sokołowskiego. Radni zgodzili się na udzielenie powiatowi dofinansowania w wysokości 30 tys. zł na zakup drona wielozadaniowego. Korzystać będą z niego Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, Państwowa Komenda Policji oraz Państwowa Straż Pożarna w Sokołowie Podlaskim.

 

Łódź ratownicza dla Bodzanowa

 

Jednostka OSP W Kępie Polskiej w gminie Bodzanów prowadzi działania ratownicze na Wiśle i Mołtawie. W celu zapewnienia szybkiego reagowania i prowadzenia akcji ratowniczych oraz zapobiegania i usuwania skutków powodzi potrzebuje twardej łodzi pneumatycznej ratowniczej. Radni, na wniosek wójta tej gminy, zgodzili się na dofinansowanie zakupu takiej łodzi w wysokości 100 tys. zł.

 

Nowoczesna szkoła w Garbatce-Letnisku

 

Uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku będą uczyć się w nowoczesnej szkole. Pierwszym krokiem do realizacji tego przedsięwzięcia będzie zakup działki, na której kompleks powstanie. Sejmik zgodził się w związku z tym na nabycie od Lasów Państwowych nieruchomości w Garbatce-Letnisku, na której planowane jest wybudowanie tego obiektu. Cena wywoławcza działki wynosi 4,3 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje 32 tys. ha w pow. mińskim i siedleckim, gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Kotuń. Tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Radni zgodzili się na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej.

 

Ze względu na trudności komunikacyjne, nie dostarczenie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zmniejszenie aktywności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich sejmik podjął decyzję o wystąpieniu z tej organizacji.

 

W tym roku, zgodnie z reformą oświaty, przestały istnieć gimnazja. W związku z tym sejmik przyjął uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 11 gimnazjów, dla których jest organem prowadzącym.

 

Sejmik wprowadził także zmiany do uchwały w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

 

Radni znowelizowali również statut sierpeckiego skansenu. Dzięki temu będzie można kupić tam rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego uprawiane w muzealnych ogrodach.

 

Sejmik pozbawił kategorii dróg wojewódzkich siedem dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego, zaliczając je do kategorii powiatowej, oraz dróg na terenie gminy i miasta Radzymin, zaliczając je do kategorii gminnej. Do kategorii dróg wojewódzkich zaliczył natomiast ul. Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu oraz drogę powiatową w Solcu nad Wisłą. Zmienił także kategorie niektórych odcinków dróg na terenie Warszawy i Płocka.

 

Za bezzasadne sejmik uznał skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i marszałka województwa mazowieckiego. Skargę na Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zawiesił do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a skargę na Centrum Konferencyjne Mazowsze przekazał do rozpatrzenia dyrektorowi Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Liczba wyświetleń: 888

powrót