Aktualności

Zaplanuj bezpieczne wakacje!

2019.07.02 15:05 , aktualizacja: 2019.07.02 15:13

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Słomkowy kapelusz na pomoście Plakat Zaplanuj bezpieczne...

Wakacje już się rozpoczęły, a wraz z nimi upragniony wypoczynek. Warto go dobrze zaplanować i sprawdzić kilka rzeczy. Oczywiście nie sposób wszystkiego przewidzieć. Zanim jednak wyruszymy w wymarzoną podróż, warto zastanowić się nie tylko nad wyborem kierunku podróży i oferty, ale przede wszystkim należy pamiętać o sprawdzeniu organizatora wycieczki.

 

Jak wybrać organizatora?

Na rynku turystycznym działają przedsiębiorcy turystyczni. Do nich należą zarówno organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenci turystyczni oraz dostawcy usług turystycznych. Zawsze należy sprawdzić, czy wybrany przez nas organizator turystyki posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Taką informację można uzyskać na stronie https://ewidencja.ufg.pl, dodatkowo wszelkie informacje dotyczące zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy turystycznego można otrzymać także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki, w Wydziale Turystyki. Od 2006 r. to właśnie marszałkowie województw prowadzą rejestry działalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Przedsiębiorcy turystyczni posiadający wpis do rejestru muszą corocznie przedstawić zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, a w przypadku imprez organizowanych na terenie kraju ew. umowę o turystyczny rachunek powierniczy. Od 26 listopada 2016 r. funkcjonuje dodatkowo Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Od każdej osoby, która wyjeżdża do kraju europejskiego lub pozaeuropejskiego organizator turystyki odprowadza składkę na ten fundusz. Ten drugi filar zabezpieczeń finansowych gwarantuje podróżnym pełen zwrot wniesionych wpłat w przypadku niewypłacalności organizatora wyjazdu.

Oznacza to, że w rejestrze można znaleźć przedsiębiorców turystycznych posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, a także aktualne informacje o ich zabezpieczeniu finansowym.

 

Obowiązek informowania

 • Przed zawarciem umowy organizator turystyki lub agent turystyczny (w przypadku gdy impreza jest sprzedawana za jego pośrednictwem) ma obowiązek podać podróżnemu ogólne informacje o przepisach paszportowych, sanitarnych i wizowych. Musi również przedstawić informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w ramach wypadku, choroby lub śmierci.
 • Podróżny powinien być poinformowany przez biuro podróży o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia mogących wystąpić w miejscu urlopowania, zalecanych szczepieniach ochronnych oraz o możliwości zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia.
 • Przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przed rozpoczęciem imprezy podać podróżnym dane kontaktowe (adres, numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej) osoby reprezentującej organizatora turystyki lub pilota wycieczek odpowiedzialnego za przebieg imprezy turystycznej, do którego podróżny może zwrócić się w razie trudności lub problemów. W przypadku imprez turystycznych dla dzieci – przedsiębiorca turystyczny powinien podać informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.

Ubezpieczenie

 • Przedsiębiorcy turystyczni organizując imprezy turystyczne za granicą mają obowiązek zawarcia na rzecz podróżnych umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży jest zawsze wliczone w cenę wycieczki. Warto jednak uzyskać od biura szczegółowe informacje dotyczące ewentualnego podwyższenia składki ubezpieczenia.
 • Organizator turystyki ubezpieczy również twój bagaż, jednak w większości przypadków dotyczy to tylko podstawowej ochrony. Jeśli więc przewozisz rzeczy cenne, o które się martwisz, możesz wykupić droższe ubezpieczenie.

Umowa z biurem podróży

Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać umowę zanim zapadnie decyzja o jej podpisaniu. Trzeba zwrócić uwagę na ostateczną kwotę, jaką musimy zapłacić za wycieczkę oraz na wszystkie opłaty dodatkowe, a co najważniejsze za takie, o których nie zostaliśmy poinformowani. Szczególną uwagę należy zwrócić także na to, co zostało zapisane małą czcionką.

Umowa o udział w imprezie turystycznej musi określać:

 • organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru, imię i nazwisko osoby, która podpisuje umowę w imieniu firmy,
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
 • czas trwania imprezy turystycznej,
 • program imprezy obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,
 • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,
 • liczbę i rodzaj posiłków,
 • program zwiedzania i inne usługi, wliczone w cenę imprezy turystycznej,
 • cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny,
 • sposób zapłaty,
 • rodzaj i zakres ubezpieczenia,
 • sposób zgłaszania reklamacji.

 

Koszt wycieczki w umowie

 

Koszt wycieczki po podpisaniu umowy z biurem podróży nie może ulec zmianie. Wyjątkiem są jednak sytuacje, w których umowa dokładnie wyjaśnia, kiedy, jak i dlaczego ta cena może wzrosnąć. Dotyczy to jednak takich przypadków jak:

 • wzrost kosztów transportu,
 • wzrost ceł podatków, opłat,
 • wzrost kursów walut.

 

Należy pamiętać, że organizator turystyki musi udokumentować taką zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wpłacone pieniądze. Co ważne na 20 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, jego cena nie może się zmienić nawet w wyżej określonych sytuacjach.

 

Co robić, jeśli na wakacjach pojawią się nieprawidłowości?

Jeżeli oferowane podczas wyjazdu świadczenia odbiegają od warunków umowy, możemy już podczas trwania urlopu zgłosić reklamacje u pilota wycieczki, opiekuna czy rezydenta. W przypadku, kiedy zgłoszone uchybienia nie zostały naprawione lub wyeliminowane po powrocie należy zgłosić reklamacje bezpośrednio u organizatora turystyki. Do skargi należy dołączyć dokumenty, które mogą uwiarygodnią zgłaszane roszczenie np.: umowę imprezy, zgłoszone przez podróżnych do pilota wycieczki lub rezydenta uchybienia w realizacji imprezy.

 

Czarny scenariusz – organizator bankrutuje

Co zrobić, jeśli spełni się najgorszy scenariusz i biuro, z którym wybraliśmy się na wymarzone wakacje, ogłosi bankructwo? W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Organem właściwym w takim przypadku jest marszałek województwa. W innych przypadkach należy kontaktować się z podmiotem, który udzielił zabezpieczenia finansowego danemu organizatorowi turystyki.

Liczba wyświetleń: 261

powrót