Aktualności

Czerwcowa sesja Sejmiku

2019.06.18 15:45 , aktualizacja: 2019.06.19 14:28

Autor: Justyna Michniewicz (BS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Przewodniczący Sejmiku...
 • Radni województwa...
 • Radni Klubu Polskiego...
 • Radni Klubu Prawa i...
 • Radna Katarzyna Bornowska...
 • Radny Michał Prószyński...
 • Radny Witold Kołodziejski...
 • Radny Maciej Lasek (fot....
 • Radni województwa...
 • Radni województwa...
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku...

Sejmik 18 czerwca udzielił wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za rok 2018. Piszemy o tym w artykule Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania. Sejmik przyjął liczne inne uchwały, w tym te dzięki którym do mazowieckich gmin i powiatów popłynie duży strumień pieniędzy z instrumentów wsparcia.

 

Ruszyły pieniądze na cztery instrumenty wsparcia

 

Do mazowieckich gmin i powiatów popłynie strumień pieniędzy. Sejmik zdecydował o podziale środków w ramach czterech instrumentów wsparcia. Na różnego rodzaju inwestycje mazowieckie jednostki samorządu terytorialnego dostaną w sumie 84 mln zł.

 

Zadania ważne dla równomiernego rozwoju

 

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego skierowany jest do powiatów i gmin województwa mazowieckiego, nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse na pozyskanie środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury. Na lata 2019–2023 zaplanowano na ten cel 230 mln zł:

 • 2019 r. – 30 mln zł,

 • 2020 r. – 50 mln zł,

 • 2021 r. – 50 mln zł,

 • 2022 r. – 50 mln zł,

 • 2023 r. – 50 mln zł.

Sejmik podjął już pierwsze decyzje o podziale tych środków. Rozdzielił 57,7 mln zł dla 20 jednostek samorządu terytorialnego na 25 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w latach 2019–2021. W 2019 r. kwota dotacji wyniesie 29,7 mln zł, w 2020 r. – 25 mln zł, w 2021 – 2,8 mln zł. Pieniądze na kolejne projekty będą rozdysponowywane w miarę spływania kolejnych wniosków. Dofinansowane projekty dotyczą zadań drogowych, edukacyjnych (np. prace budowlane, uruchomienie Parku Nauki Torus w Ciechanowie), kulturalnych (np. rozbudowa ośrodków kultury) oraz budowy małej elektrowni wodnej, tężni solankowej, bulwaru czy hospicjum.

 

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

 

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych pozwoli na podniesienie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoże w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej w szkołach. Program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresowanie projektem było ogromne. Jednostki złożyły 251 wniosków (uprawnionych) na łączną kwotę wnioskowanej pomocy blisko 14,6 mln zł. Do rozdysponowania było 5 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 115 projektów.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2019

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze realizowany będzie już po raz drugi. Jego beneficjentami są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych np. z ładem przestrzennym, bazą sportowo-rekreacyjną i turystyczną, bezpieczeństwem, oświatą, wartościami kulturalnymi i przyrodniczymi. W wyniku naboru wpłynęły wnioski z 265 gmin na 1189 zadań. Każda gmina mogła zgłosić maksymalnie 5 zadań. Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 tys. zł. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej na liście beneficjentów znalazło się 1178 zadań na łączną kwotę dofinansowania 11,4 mln zł.

 

MIWIS Mazowsze 2019

 

Z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 mogły skorzystać powiaty i gminy. Pomoc finansowa skierowana jest na budowę nowej infrastruktury sportowej oraz modernizację istniejącej. W wyniku naboru złożonych zostało 208 wniosków na łączną kwotę dofinansowania blisko 40 mln zł. Dotacje otrzymało 115 projektów na łączną kwotę dofinansowania 10 mln zł.

 

Mazowsze dotuje prace przy zabytkach

 

Mazowsze przeznaczy w 2019 r. 6 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zapotrzebowanie na tego typu środki jest bardzo duże. Do urzędu wpłynęły w sumie 172 wnioski na łączną kwotę 26 mln zł. Dotacje otrzymały 83 podmioty, w tym 53 do wysokości 50 proc. nakładów koniecznych, a 30 powyżej 50 proc. Warunkiem uzyskania dotacji powyżej 50 proc. jest wyjątkowa wartość historyczna, artystyczna lub naukowa obiektu oraz złożone pod względem technologicznym prace konserwatorskie. Wśród beneficjentów dotacji znalazły się:

 • kościelne osoby prawne (61 podmiotów) – 4,5 mln zł;

 • jednostki samorządu terytorialnego (12 podmiotów) – 682 tys. zł;

 • przedsiębiorcy (3 podmioty) – 230 tys. zł;

 • osoby fizyczne (2 podmioty) – 190 tys. zł;

 • organizacje pozarządowe (2 podmioty) – 150 tys. zł;

 • inne (3 podmioty) – 230 tys. zł.

Stanowisko – apel do Rządu RP

 

„W ostatnich latach zauważyć można liczne i trudne do przewidzenia przez pracodawców zmiany legislacyjne, poprzez które wprowadzono znaczne podwyżki wynagrodzeń m.in. wśród personelu medycznego, co wpłynęło na wzrost kosztów ponoszonych przez podmioty lecznicze” – informują radni w przyjętym stanowisku. „Od momentu wprowadzenia zmian legislacyjnych związanych ze wzrostem wynagrodzenia pracowników, kondycja finansowa, na przykładzie wojewódzkich podmiotów leczniczych, uległa znacznemu pogorszeniu. (…) Wobec powyższego Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje i zwraca uwagę Rządu RP, iż w ślad za potrzebnym wzrostem wynagrodzeń pracowników winny iść środki finansowe dla podmiotów leczniczych, niezbędne dla pełnego pokrycia dodatkowych kosztów. Koniecznym przy tym jest również wzrost wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, o co najmniej 20 proc. dotychczasowej wartości, tak jak do poziomu uwzględniającego rzeczywiste koszty ponoszone przez podmioty lecznicze” – podkreślają radni.

 

Inne decyzje Sejmiku

 

Radni wprowadzili zmiany do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, polegające na wskazaniu miejsc parkingowych, na które mogłyby być odprowadzane samochody, przewożące odpady, w stosunku do których są wątpliwości, czy robią to w sposób legalny.

 

Sejmik znowelizował również budżet na 2019 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową. Przyjął m.in. zmiany w uchwałach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w 2019 r. oraz statutu Warszawskiej Opery Kameralnej.

 

Radni wprowadzili ponadto zmiany do rozporządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Za bezzasadne uznali skargi na Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 

Do Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowano projekty uchwał dotyczące

 • regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek;

 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze;

 • ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w Karcie Nauczyciela – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 495

powrót