Aktualności

Sejmik o służbie zdrowia i lotnisku w Modlinie

2019.05.22 13:20 , aktualizacja: 2019.05.22 14:27

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Przy stole, na którym leżą dokumenty, siedzi mężczyzna w garniturze i mówi do mikrofonu. W tle flagi UE, Polski i Mazowsza Przewodniczący Sejmiku...
 • Przy stole prezydialnym siedzi mężczyzna z uniesioną głową, patrzy się przed siebie. Przed nim są rozłozone dokumenty Wiceprzewodniczący Sejmiku...
 • Przy mównicy stoi mężczyna w garniturze i okularach. W tle flagi UE, Polski i Mazowsza Prezes Portu lotniczego...
 • Przy mównicyprzemawia starszy pan z siwymi włosami. Prawą ręką ma uniesioną ponad mównicę w geście wskazującym Radny Wojciech Kudelski...
 • Podłużny stół, prz którym siedzą po obu stronach ludzie. Na stole leżą różne dokumenty. W tle przy mównicy przemawia mężczyna z uniesionymi rękami Klub Radnych Prawa i...
 • W lewym, dolnym rogu widać radnych siedzących przy stołach, obok nich w drugim planie widać głowny stół prezydialny, przy którym siedzi mężczyzna, obok niego, przy mównicy przemawia inny mężczyna Radni z Polskiego...
 • Na krześle, ustawiony bokiem, siedzi starszy mężczyna w okularach trzyma w uniesionych rękach dokument, który czyta. W tle widać krzesła i dwóch radnych sejmiku Radny Konrad Rytel (fot....
 • Po lewej stronie zdjęcia widać trzech stojących mężczyzn, jeden z nich ma skrzyżowane ręce na piersiach, drugi trzyma komórkę. W prawym. dolnym rogu widać dwóch siedzących radnych Radni z Prawa i...
 • Podłużny stół, prz którym siedzą po obu stronach ludzie. Na stole leżą różne dokumenty Klub Radnych Koalicji...
 • Przy podłużnym stole radni dyskutują między sobą, jedna kobieta stoi pochylona i opiera ręce na stole, widać, że coś tłumaczy Radni z Prawa i...
 • Podłużny stół, prz którym siedzą po obu stronach ludzie. Na stole leżą różne dokumenty. W tle przy mównicy przemawia mężczyna z uniesioną prawą ręką Klub Radnych Prawa i...

Trudna sytuacja w służbie zdrowia, rozwój lotniska w Modlinie, wybory do Parlamentu Europejskiego zdominowały posiedzenie sejmiku.

 

Koszty pracy w szpitalach

„W ostatnich latach zauważyć można liczne i trudne do przewidzenia przez pracodawców zmiany legislacyjne, poprzez które wprowadzono znaczne podwyżki wynagrodzeń m.in. wśród personelu medycznego, co wpłynęło na wzrost kosztów ponoszonych przez podmioty lecznicze” – czytamy w projekcie stanowiska dotyczącym trudnej sytuacji finansowej w podmiotach leczniczych, które skierowane zostało do dalszych prac do Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu i Finansów.

 – Sytuacja staje się dramatyczna. Od zeszłego roku obserwujemy systematyczne pogłębianie się ujemnego wyniku finansowego – podkreślił marszałek Adam Struzik. W 2017 r. szpitale marszałkowskie wygenerowały straty na poziomie 77 mln zł. W roku 2018 kształtowały już się one na poziomie 180 mln zł. – To powoduje, że zobowiązania na koniec roku 2018 w tych szpitalach są na poziomie ok. 780 mln zł – dodał marszałek. Jedną z przyczyn tej sytuacji – jak zaznaczył Adam Struzik - jest brak rekompensaty podwyżek kosztów pracy przez NFZ.

 

Więcej szczegółów w informacji „Sejmik o trudnej sytuacji szpitali”.

 

Zanim przystąpiono do omawiania projektu stanowiska, głos zabrał Wojciech Kudelski - zaatakowany 1 kwietnia 2019 r. w Siedlcach przez nożownika. Radny podziękował za otrzymane w tym trudnym czasie od wielu osób wyrazy współczucia. Wyraził również uznanie dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, do którego został przewieziony, za profesjonalizm i doskonałą opiekę.

 

Modlin

Duże zainteresowanie radnych wzbudziła dyskusja na temat Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. Prezes spółki Marcin Danił przedstawił informację na temat możliwości poprawy warunków obsługi pasażerów. Lotnisko funkcjonuje już blisko siedem lat. Posiada pełną infrastrukturę i ma ogromny potencjał. W 2018 r. obsłużyło blisko 3,1 mln pasażerów, oferując 45 kierunków rozkładowych (z częstotliwością 169 tygodniowo na połączeniach w sezonie Zima 2018/2019). Obecne infrastruktura jest już niewystarczająca do tak dużego potoku pasażerów. Port gotowy jest na zwiększenie przepustowości do ponad 6 mln pasażerów rocznie. Wymaga to jednak rozbudowy, na którą lotnisko jest w pełni przygotowane, a jedynym problemem jest uzyskanie zgody udziałowców na finansowanie. Pochodzić ono będzie z budżetu województwa mazowieckiego. Sejmik zgodził się w marcu br. na dokapitalizowanie spółki kwotą 50 mln zł.

Inwestycje przewidziane w ramach planowanego dokapitalizowania:

 • montaż i wyposażenie lekkiej konstrukcji terminalowej – nowa hala odlotów non-Schengen;
 • budowa trzech nowych stanowisk postojowych dla samolotów;
 • remont Drogi Startowej (część środkowa – drugi etap);
 • remonty dróg kołowania i płyty postojowej samolotów;
 • rozbudowa parkingu samochodowego P1;
 • budowa nowych parkingów samochodowych P2 i P4.

– Rozwój ten jest gwarancją, iż w ciągu najbliższych 2–3 lat spółka osiągnie samowystarczalność finansową, łącznie ze spłatą kredytu – podkreślił Marek Miesztalski, przewodniczący Rady Nadzorczej portu.

 

O sytuacji Lotniska Warszawa/Modlin przeczytać można w informacji „Lotnisko Warszawa/Modlin: 7 lat szybkiego rozwoju, 2 lata bez rozbudowy

 

Sejmik młodzieżowy

Inicjatywa powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego to dla radnych jeden z istotnych elementów propagowania idei samorządności wśród młodych ludzi oraz jest szansą włączenia ich w życie publiczne regionu. Przyjęli w związku z tym stanowisko, w którym wspierają starania zarządu województwa o jak najszybsze zakończenie prac, zmierzających do powołania tego forum. Sejmik wyraża przekonanie, że"

...uczestnictwo młodych ludzi w pracach Młodzieżowego Sejmiku przyniesie korzyści całej społeczności lokalnej. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i reprezentowanie postaw oraz potrzeb środowiska młodzieży wobec władz województwa mazowieckiego oraz innych instytucji, sprzyja aktywnemu uczestnictwu młodzieży w życiu naszego województwa, a wsłuchanie się w jej oczekiwania, zwiększa możliwość szybkiego reagowania na problemy młodszej części naszego społeczeństwa. Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego będzie także doskonałym narzędziem w procesie włączania młodzieży w funkcjonowanie demokratycznych struktur na poziomie regionalnym.

 

Strajk nauczycieli

Z apelem do rządu RP o wzięcie „odpowiedzialności za sytuację, w jakiej znalazła się polska edukacja” wystąpili radni Koalicji Obywatelskiej. W przyjętym przez sejmik stanowisku radni wyrażają głębokie zaniepokojenie aktualną sytuacją w polskiej edukacji. Stoją na stanowisku, że

pogłębiające się ubożenie nauczycieli i lekceważenie tego problemu przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego doprowadziły do bezprecedensowej fali strajków.

 

Wspierają również Zarząd Województwa Mazowieckiego „w staraniach, aby sytuacja materialna pracowników placówek oświaty, podległych Samorządowi Województwa, była stabilna i nie uległa pogorszeniu w wyniku udziału w akcji strajkowej”. Wzywają ponadto samorządowców do przekazywania darowizn na Fundusz Strajkowy, który wesprze przede wszystkim strajkujących, nienależących do żadnej organizacji związkowej, a także tych „szeregowych członków »Solidarności«, którzy wbrew swoim władzom przystąpili do strajku”.

 

Sejmik rozpatrywał również stanowisko zgłoszone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, które ze względu na zawieszenie strajku nauczycieli radni wycofali. Podzielali oni w nim „opinię środowisk oświatowych (…) że obecny system wynagradzania nauczycieli wymaga pilnej zmiany” oraz wierzą. że akcja strajkowa i prowadzone rozmowy „przyczynią się do wypracowania nowego paktu dla oświaty”. Podkreślają również, że „prawo do strajku to także prawo do niestrajkowania”, dziękując m.in. „tym wszystkim nauczycielom, którzy nie biorą udziału w akcji strajkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych”. Apelują ponadto do „marszałka Adama Struzika, jego zastępców i wszystkich urzędników samorządowych o zachowanie obiektywizmu i powstrzymanie się od wystąpień publicznych, jawnie popierających Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego władze”, o zachowanie neutralności i skoncentrowanie się na „ograniczeniu do minimum negatywnych skutków akcji strajkowej”.

Obydwa projekty rozpatrywane były przez sejmik już 16 kwietnia br. (w momencie trwania strajku), a następnie skierowane do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Zasłużeni dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, który już od 25 lat pomaga ludziom dotkniętym tą chorobą, oferując wyszkoloną kadrę, bardzo dobre wyposażenie oraz wspaniale zagospodarowane tereny rekreacyjne.

 

Odznakę otrzymał również Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Placówka, świętująca w tym roku 100-lecie, jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu krajowym. Prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Dzięki prowadzonym badaniom odkryte zostały najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych.

 

Inicjatywa obywatelska

Mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. Sejmik przyjął szczegółowe zasady wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał. Projekt takiej uchwały będzie mogła zgłosić grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Uchwała musi dotyczyć spraw należących do zadań publicznych ustawowo przypisanych samorządowi województwa. W celu zgłoszenia projektu uchwały powoływany będzie komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, złożony z co najmniej 5 osób, którego zadaniem będzie rozpowszechnianie informacji o projekcie uchwały oraz zbieranie podpisów.

 

Budżet

W znowelizowanym budżecie województwa na 2019 r. radni zwiększyli o 3,2 mln zł kwotę przeznaczoną na inwestycje drogowe. Dodatkowe środki inwestycyjne zyskały również mazowieckie szpitale. Na modernizację oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej zarezerwowano blisko 2,1 mln zł.

 

Szkoła w konstancińskim uzdrowisku

Sejmik zgodził się na utworzenie w Uzdrowisku Konstancin Zdrój SA Zespołu Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzić będą szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Utworzenie tych szkół związane jest z powołaniem tam od 20 sierpnia zeszłego roku Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Zapewnienie kształcenia w szkołach specjalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym należy do kompetencji samorządu województwa. Na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz zatrudnienie kadry pedagogicznej personelu administracji i obsługi mazowiecki samorząd przeznaczy w 2019 r. 330 tys. zł. Subwencja oświatowa naliczana będzie od 2020 r.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni zgodzili się na przedłużenie do końca 2020 r. umowy, dotyczącej powierzenia województwu kujawsko-pomorskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc–granica województwa mazowieckiego na linii kolejowej Nasielsk–Toruń Wschodni.

 

Powołali ponadto doraźną komisję do spraw raportu o stanie województwa mazowieckiego. Wprowadzili zmiany do regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu”. Dostosowali także nazwy 11 szkół policealnych, które nie będą już zawierały określenia „dla dorosłych”. Do Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany został projekt uchwały w sprawie statutu Warszawskiej Opery Kameralnej.

 

Radni zgodnie zaapelowali  do wszystkich Mazowszan o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Liczba wyświetleń: 378

powrót