Aktualności

6,2 mld zł z UE trafiło już na Mazowsze

2018.12.17 15:30 , aktualizacja: 2018.12.17 15:47

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

banknoty euro o nominałach 500 i 200 (źródło: pixabay.com)

Kolejny rok wydatkowania środków unijnych kończy się dla województwa mazowieckiego bardzo dobrym wynikiem. Tylko z RPO WM 2014–2020 na Mazowsze trafiło już 6,2 mld zł unijnego wsparcia.

 

– Mieliśmy do dyspozycji 2 mld euro, czyli ok. 8,6 mld zł, w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego, z czego przekazaliśmy już 6,2 mld zł. W nabory zaangażowanych zostało prawie 90 proc. unijnych środków, a zakontraktowanych zostało już 73,5 proc. Na pół roku przed czasem osiągnęliśmy ważny wskaźnik n+3. To potwierdza, że sprawnie wydatkujemy środki unijne, zgodnie z obowiązującymi zasadami i harmonogramem – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Każde z województw, prowadząc swój regionalny program operacyjny, jest zobowiązane przestrzegać zasady n+3. Określa ona dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich. Zasada ta wymusza też sukcesywne wydatkowanie pieniędzy. Zgodnie z nią, do końca 2018 r. Mazowsze powinno certyfikować ponad 329,5 mln euro wydatków, a tymczasem już na koniec lipca osiągnęło ten pułap, a obecnie wnioski o płatność złożone do Komisji Europejskiej wynoszą ponad 470,6 mln euro.

 

Wykorzystana szansa

W odpowiedzi na ogłoszone dotychczas konkursy wpłynęło ogólnie ponad 8,3 tys. wniosków, z których 5,8 tys. (w sumie na kwotę przekraczającą całość alokacji, bo aż 10,2 mld zł wnioskowanego dofinansowania) pozytywnie przeszło ocenę formalną. Spośród nich do dofinansowania zatwierdzono już ponad 2,9 tys. wniosków. Podpisano 2,6 tys. umów, co oznacza, że na Mazowsze trafiło już ponad 6,2 mld zł z UE, które pozwolą na realizację projektów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości, e-usług, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rewitalizacji, medycyny, transportu, ale też rozwoju rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji.

 

Najwięcej środków z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przyznanych zostało na projekty wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną1,2 mld zł w ramach 196 projektów. Drugie w kolejności są działania w obszarze badań i rozwoju, których dofinansowanie wyniosło do tej pory ponad 825 mln zł (403 projekty), w tym najwięcej na wsparcie zaplecza badawczego jednostek naukowych. Trzecie pod względem dofinansowania są projekty dotyczące rozwoju transportu, których wsparcie wynosi ok. 850 mln zł (38 projektów). W ramach środków z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) podpisano ponad 1,2 tys. umów, których pula wsparcia przekroczyła 1,2 mld zł. Działania z zakresu wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem uzyskały prawie 398 mln zł (544 projekty). Na realizację projektów edukacyjnych skierowano natomiast dotychczas ponad 465,5 mln zł (511 umów).

 

Zakończone zostały już 683 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 594 mln zł, w tym w ramach EFRR zakończono 441 projektów (wartość dofinansowania 396,5 mln zł), a w ramach EFS – 242 projekty (wartość dofinansowania 197,5 mln zł).

 

Mazowsze na czwartym miejscu

Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 30 listopada 2018 r., Mazowsze zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem kontraktacji funduszy w programach regionalnych (za województwami: pomorskim, opolskim i wielkopolskim). Do tej pory Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosiły ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych.

 

Jeszcze można składać wnioski

Z tegorocznej puli można ubiegać się jeszcze o dofinansowanie na projekty badawcze, projekty z obszaru doradztwa biznesowego, inwestycji dotyczących efektywności energetycznej – np. wymiana urządzeń grzewczych lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, budowy parkingów „Parkuj i Jedź”, informatyzacji służby zdrowia oraz realizacji usług społecznych.

 

Co przyniesie rok 2019?

Przed nami kolejny rok i nowe konkursy. W 2019 r. uruchomionych zostanie kolejnych 10 naborów na łączną kwotę dofinansowania 171 mln zł.

– Samorządy, przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe mają jeszcze szansę na skorzystanie z dofinansowania w ramach już trwających oraz planowanych do rozpoczęcia pod koniec roku konkursów. Środki pozwolą na dofinansowanie m.in. badań, wdrażania innowacji, wymiany pieców, budowy parkingów „Parkuj i Jedź” czy projektów społecznych. Harmonogram na przyszły rok obejmuje tylko 10 konkursów, ale trzeba pamiętać że w trakcie roku będzie możliwość modyfikacji planów – powiedział dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

W lutym rozpocznie się konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji przedszkolnej. Marzec to czas na staranie się o środki na rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych świadczonych w społeczności lokalnej. Będą również fundusze na programy wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa. Na kwiecień zaplanowane są konkursy dotyczące informatyzacji urzędów, programów zdrowotnych dotyczących zaburzeń depresyjnych u dzieci, młodzieży oraz osób powyżej 65. roku życia, a także szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych i językowych dla dorosłych. W czerwcu natomiast będzie można ubiegać się o dofinansowanie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W sierpniu dostępne będą środki na tworzenie i rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli żłobków, klubów dziecięcych czy opiekuna dziennego. Na październik zaplanowany jest konkurs dotyczący kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ten nabór skierowany będzie do placówek działających na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 okolicznych gmin. Końcówka roku to natomiast szansa dla przedsiębiorców na zdobycie finansowania udziału w zagranicznych targach, misjach i wizytach studyjnych.

 

Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Liczba wyświetleń: 388

powrót